VER villamos készülékei és berendezései

A tantárgy angol neve: Power Systems Switchgears and Electrical Equipment

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Villamosenergia-rendszerek szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEM177 1 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Koller László egyetemi docens Villamos Energetika Tsz.
Dr. Kiss István egyetemi docens Villamos Energetika Tsz.
Novák Balázs tanársegéd Villamos Energetika Tsz.
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése A villamosenergia-rendszerben alkalmazott nagy- közép és kisfeszültségű kapcsolókészülékek és kapcsolóberendezések szerkezeti felépítésének és üzemének (működésének, méretezésének, kiválasztásának, rendszereinek) elméleti és gyakorlati elsajátítása. A hallgatók tanulmányaik sikeres teljesítésével képesek lesznek arra, hogy nagy- közép és kisfeszültségű kapcsolókészülékeket és kapcsoló-berendezéseket tervezzenek, beszerezzenek, kiválasszanak, valamint üzemeltessenek. Megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik alapján arra is alkalmassá válnak, hogy részt vegyenek a kapcsolókészülékek és kapcsoló-berendezések kutatási és fejlesztési munkáiban.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

 Előadás:

 • A villamos kapcsolókészülékek, kapcsoló-berendezések és alállomások szerepe a  villamosenergia-rendszerben.
 • A kapcsolókészülékek kiválasztásának és a kapcsoló-berendezések tervezésének általános irányelvei.
 • Egyen- és váltakozó-áramú be- és kikapcsolási (ívmegszakítási) jelenségek.
 • A kapcsolókészülékek elemei (elektromágnesek, ívoltó szerkezetek, érintkezők, ikerfémes működtetők, zárószerkezetek).
 • Relék és kioldók.
 • Nagy- és középfeszültségű SF6-gázos és vákuummegszakítók.
 • Kisfeszültségű általános rendeltetésű, áramkorlátozó és egyenáramú gyorsmegszakítók.
 • Kis- és középfeszültségű olvadó biztosítók.
 • Kisfeszültségű mechanikus érintkezőjű és félvezetős kapcsolók, kontaktorok.
 • Túlfeszültségvédelmi eszközök
 • Szakaszolók, szakaszoló jellegű és egyéb készülékkombinációk.
 • Szabadtéri és tokozott kapcsoló-berendezések.

 Gyakorlat:

 • Villamos bekapcsolási tranziensek számítása
 • Termikus bekapcsolási tranziensek számítása
 • Elektrodinamikus erőhatások számítása
 • Kikapcsolási tranziensek számítása (ideális, ívmegszakításos)
 • Készülékek kiválasztása
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat
10. Követelmények

a)      Szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi

Az aláírás megszerzésének feltételei:

-       részvétel az előadások legalább 70%-án.

-       zárthelyi legalább 40%-os szintű teljesítése

A korábbi félévekben megszerzett aláírás a megszerzéstől számítva 3 évig érvényes.

b)      Vizsgaidőszakban:

A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi követelmények teljesítése.

A félév lezárásának módja: Írásbeli vizsga az előadott és az önálló feldolgozásra kijelölt tananyagból szóbeli javítási lehetőséggel.

A végső érdemjegy a zárthelyin és az írásbeli/szóbeli vizsgán szerzett jegy 20%, ill. 80%-os súlyozással számított átlaga.

Vizsgára jelentkezés feltétele: az aláírás megszerzése, illetve érvényes aláírás.

 

11. Pótlási lehetőségek

TVSZ szerint egy pótZH a szorgalmi időszakban ,egy pót-pót ZH a pótlási héten a hét első előadási óráját követően.

12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetett időpontokban
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Dr. Koller L.: Kisfeszültségű kapcsolókészülékek. Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55076. Műegyetemi Kiadó, 2004.

Dr. Koller L.: Nagyfeszültségű kapcsolókészülékek. Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55073. Műegyetemi Kiadó, 2004.

Dr. Koller L.: Kisfeszültségű kapcsolókészülékek szerkezet és üzeme. Egyetemi jegyzet, Azonosító: 55077. Műegyetemi Kiadó, 2006. Dr. Néveri I.: Villamos Kapcsolókészülékek. Kézikönyv. Műszaki Könyvkiadó. Budapest 1984.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra5
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Koller László egyetemi docens Villamos Energetika Tsz.