Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózati tranziensek

  A tantárgy angol neve: Power System Transients

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, MSc képzés 

    Villamosenergia rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM176 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Bán Gábor,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.vet.bme.hu/okt/msc/ver/haltranz/index.htm
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Bán Gábor Professzor emeritusz VET VMK csoport

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Háromfázisú váltakozó áramú rendszerek elektrotechnikai alapismeretei, villamosenergia-hálózatok kialakítása, villamosenergia-átvitel alapösszefüggései, a transzformátorok, nagy- és középfeszültségű kapcsoló-berendezések működésének fizikája, a háromfázisú hálózatok aszimmetrikus üzemállapotainak számítási módszerei, a csillagpont földelés a zárlati áramok és feszültség közötti összefüggések ismerete. 

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEMA03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEMA03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  ajánlott: Villamos energetika (vivea207), Villamosenergia-átvitel (vivea335)

   

  7. A tantárgy célkitűzése A villamosenergia-rendszerben lezajló elektromágneses tranziens folyamatokat kiváltó okoknak, a folyamatok fizikájának és a tranziensek következményeinek, a tranziensek szimulációjára, illetve az egyszerűsített fizikai kép kialakítására alkalmas módszereknek a megismertetése a hallgatókkal. A tárgy anyaga elsősorban a hálózat rendellenes üzemállapotok, zárlatok, túlfeszültségek elleni védelmének kialakításához, a rendszer egyes korszerű megoldásai működésének mélyebb megértéséhez kíván segítséget nyújtani.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  a)      Elektromágneses tranziensek szerepe a villamosenergia-rendszer működésében és megbízhatóságában b)      Hullámfizika

  §      Ideális egy vezető-föld rendszer:

  -       A hullámterjedés törvényszerűségei ideális egy vezető – föld rendszerben

  -       Elemi hullámok sorozatos reflexiója eredményeként keletkező tranziensek jellegzetességei és számítási módjai (Bergeron, Bewley módszere). Gyakorlat: távvezetékek be- és visszakapcsolásának tranziensei, a tranziens túligénybevételek elleni védekezés módszerei, távvezetékek kisütése, kistávolságú zárlatok megszakítási tranziense.

  -       Referencia-kapcsolások célja és felépítésének szabályai. Gyakorlat: Ferranti effektussal kapcsolatos tranziensek, söntkompenzált vezeték bekapcsolása, kábeles bevezetésű alállomások túlfeszültségvédelme, bonyolult hálózat referencia-kapcsolásának felépítése.

  §       Sodrony- és koronaveszteség hullámtorzító hatása.

  §       A veszteséges föld hullámtorzító hatása: hullámterjedés két, illetve n vezetős rendszerben

  -       Modusok kialakulásának fizikai magyarázata.

  -       Több vezetős, reális rendszerben hullámfolyamatok eredményeképpen kialakuló tranziensek visszavezetése egy vezető-föld rendszer tranzienseire. Gyakorlat: többfázisú vezeték bekapcsolási tranziensei.

  c)      Tekercselésekben lejátszódó tranziensek. Gyakorlat: transzformátor-, söntfojtó- és forgógép-szigetelések túligénybevételei, illetve az igénybevételek redukálásának eszközei.

  d)      Távvezetékeken, illetve a zárlati ívben lejátszódó tranziensek kölcsönhatása

  §      4.1 Hosszú távvezetékek szekunder ívfolyamatával kapcsolatos tranziensek. Gyakorlat: az átviteli hálózat egyfázisú visszakapcsolása hatásosságának növelési lehetőségei.

  §      A csillagpont-kezelés módjának hatása a távvezetéki zárlati ívek spontán kialvását befolyásoló tranziensekre. Gyakorlat:  Földelt csillagpontú, hatásosan földelt csillagpontú, szigetelt csillagpontú, kompenzált, illetve ellenálláson keresztül földelt csillagpontú hálózatok biztonságos üzemeltetési feltételei.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlati számítási feladatok, szoftveres szimulációk, esettanulmányok, multimédiás prezentációk.

  10. Követelmények

  a)      Szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi.

  Az aláírás megszerzésének feltételei:

  -       részvétel az előadások legalább 70%-án.

  -       zárthelyi legalább 40%-os szintű teljesítése

   

  A korábbi félévekben megszerzett aláírás a megszerzéstől számítva 3 évig érvényes.

  b)      Vizsgaidőszakban:

        A vizsgára bocsátás feltétele a félévközi követelmények teljesítése.

        A félév lezárásának módja: szóbeli vizsga az előadott és az önálló feldolgozásra kijelölt tananyagból.

        A végső érdemjegy a zárthelyin és a szóbeli vizsgán szerzett jegy 20%, ill. 80%-os súlyozással számított átlaga.

  A vizsgára jelentkezés feltétele: az aláírás megszerzése, illetve érvényes aláírás.

  11. Pótlási lehetőségek          TVSZ szerint: egy pótZH a szorgalmi időszakban, egy pót-pót ZH a pótlási héten, feladatbeadás a pótlási héten.

   

  .

   

  12. Konzultációs lehetőségek Igény és egyeztetés szerint. Előzetes egyeztetést nem igénylő konzultációs alkalom: minden héten a hét első előadási óráját követően..

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Bán Gábor: Villamosenergia-rendszerek elektromágneses tranziensei. Műszaki Könyvkiadó, 1985.

  Dr. Bán Gábor: Hálózati tranziensek (115 oldal) + EVA működés tranziensei (jegyzet kiegészítés, 28 oldal), 2001. A tárgy honlapjáról PDF formában mindkettő letölthető.

  Dr. Bán Gábor: Hálózati tranziensek (232 PowerPoint oldal), 2007. Letölthető a tárgy honlapjáról PDF formátumban.

  A tárgy honlapja: http://www.vet.bme.hu/okt/foszak/ver/htranz/index.htm

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra5
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Bán Gábor Professzor emeritusz VET VMK csoport
  Prikler László tanársegéd VET VMK csoport