Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos hálózatok és irányítástechnikai berendezések

  A tantárgy angol neve: Electricity Systems; Instrumentation & Control Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. április 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Atomerőművi üzemeltetési szakmérnök

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM040   1/0/0/v 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ladányi József,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.vet.bme.hu
  4. A tantárgy előadója

  Dr Ladányi József BME VIK VET

  Dr Szentannai Pál BME GPK 

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektrotechnikai és irányítástechnikai alapismeretek.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (Training.Code=("5N-A7") VAGY Training.Code=("5N-M7"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  --
  7. A tantárgy célkitűzése A féléves munka során a hallgatók ismereteket szereznek az alábbi témakörökben: Villamosenergia-rendszerek és irányítástechnikai berendezések alap-ismeretei A hallgatók a kontaktórákon és az otthoni egyéni felkészülés során a fenti témakörökben elsajátított ismeretek feldolgozásával mélyítik el szaktudásukat, és fejlesztik képességeiket.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Villamos hálózatok témakörben:

  A tantárgy első felében összefoglalóan ismertetésre kerül a villamos-energia-rendszer felépítése, az átviteli út a termelőktől a fogyasztókig. A hallgatók megismerkednek a fogyasztói terhelések feszültség- és frekvenciafüggésével, illetve annak fizikai hátterével, a villamos-energia-rendszerben tapasztalható hatásos teljesítmény-frekvencia kapcsolatának energetikájával (mind a statikus, mind a dinamikus egyensúllyal). Ismertetésre kerül a teljesítmény-frekvencia szabályozás rendszere és kitekintésképp a szabályozási tartalékok rendszere. A szabályozások bemutatása során részletesen ismertetésre kerül a frekvencia-megtartó (primer) és frekvencia-helyreállító (szekunder) szabályozás működése együttműködő rendszerekben, a hallgatók megismerkednek a jellemző turbinaszabályozó P-f karakterisztikákkal, a csereteljesítmény-frekvencia szabályozás elvével. Betekintést nyernek a frekvenciaváltozást kísérő folyamatok dinamikájába, a teljesítmény-átrendeződés folyamatába, s egyszerű számpéldákon keresztül képet kaphatnak a forráskiesést követő frekvenciaváltozás mértékére. A frekvenciaszabályozás mellett a tárgy kitér a villamos-energia-rendszer meddőteljesítmény-egyensúlyát meghatározó és befolyásoló hatások ismertetésére, valamint az átviteli hálózat feszültség-meddő teljesítmény szabályozásának alapkérdéseire, a szabályozás eszközeinek bemutatására.

  Irányítástechnikai berendezések témakörben:

  A tantárgy második felében tömör, de átfogó ismereteket kapnak a hallgatók a nyomottvizes atomerőművek irányítási feladatairól, és azok szokásos megoldási módjairól, a megoldások elméleti és realizációs eszközrendszereiről, berendezéseiről. Ezen belül megismerkednek a blokkszabályozás harmonizáló feladatkörével, majd részletesebben a gőztermelés oldali feladatokkal és megoldási változatokkal (átlagfluxus szabályozás, szekunderoldali gőznyomás szab., primerköri átlaghőmérséklet szab., kombinált és kompromisszumos szabályozások; primerköri nyomásszabályozás, térfogat kiegyenlítő szintszabályozás, gőzfejlesztő szintszabályozás). A szabályozások működésének ismerete nem képzelhető el a szabályozandó energetikai berendezések szabályozásdinamikai megismerése nélkül, ezért ezek koncentrált paraméterű leírása is tárgyalásra kerül. A realizálás tekintetében bemutatásra kerülnek a hierarchikus irányítási struktúra különböző szintjei és eszközei.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények

  A tárgyból aláírás szerezhető az előadások 70%-án való jelenlét esetén.

  Vizsgaidőszakban írásbeli vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek Az eredménytelen vizsga két alkalommal megismételhető.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény és az oktatóval történt megbeszélés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Hazai és nemzetközi szakirodalom, szakcikkek.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra10
  Félévközi készülés órákra 8
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása36
  Vizsgafelkészülés36
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr Ladányi József BME VIK VET

  Dr Szentannai Pál BME GPK