Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Diplomatervezés 1

  A tantárgy angol neve: Diploma Thesis Design 1

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. január 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

   

   

  Mechatronikai mérnöki mesterszak

  Kötelezően választható tárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM033   0/8/0/f 10  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szedenik Norbert,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  tanszéki konzulens

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy a mechatronikai mérnöki mesterszak keretében oktatott témakörök ismeretére épít.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Kötelező:

   

  A tantárgyat akkor veheti fel a hallgató, ha a mintatanterv szerinti tantárgyakból legalább 54 kreditértékűt teljesített, valamit a gépészmérnökitől különböző BSc szakról érkezett hallgatók részére előírt "felvezető/különbözeti" tantárgyakat maradéktalanul teljesítette.

  Ajánlott:

   

  Ajánlott az Önálló jármű mechatronika laborban művelt téma folytatása.

  7. A tantárgy célkitűzése A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez MSc szinten diplomatervet kell készítenie. A diplomatervvel azt kell igazolni, hogy diplomázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki munkamódszereket, képes a feladatkiírást értelmezni, továbbá a választott megoldást értékelni és elemezni.

   

  Az első félév programja irodalomkutatás, a rendszerterv elkészítése, valamint a megoldás során időarányos előrehaladás.

  8. A tantárgy részletes tematikája A diplomaterv témája a Villamos Energetika Tanszéken, a hallgató által felvett szakiránynak megfelelő, a tanszékvezető jóváhagyásával meghirdetett témák közül választható.

   

  Más kar vagy egyetem, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma csak akkor fogadható el, ha a tanszék vezetője azt támogatja, és ahhoz tanszéki konzulenst biztosít. A külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező szakember lehet. A diplomaterv témáját általában úgy kell kiválasztani, illetve a tervet úgy kell elkészíteni, hogy a vállalat (gazdasági szervezet) érdekeit sértő információk dokumentálása nélkül is elbírálható legyen a diplomázó tevékenysége. Kivételes esetben, a kutatás-fejlesztés terén vezető vállalatok, gazdasági szervezetek titkos diplomaterv-témákat írhatnak ki. A téma titkosságáról a hallgatót a témára jelentkezéskor tájékoztatni kell.

   

  A diplomaterv külföldön is készíthető, a BME bármely oktatási nyelvén: magyar, angol, francia, német és orosz nyelven. Ilyen esetben a témát és a teendőket a külső diplomatervhez hasonló módon előre egyeztetni kell a kar valamely szakmailag illetékes tanszékével. A diplomatervnek meg kell felelnie az itthoni előírásoknak. A diplomatervező munkájáról és a diplomatervről a külföldi konzulenstől rövid írásos véleményt kell kérni, melyet a záróvizsga bizottsághoz kell eljuttatni. A külföldön készült diplomatervet ugyanúgy meg kell védeni a záróvizsgán, mint az itthon készült terveket.

   

  Két vagy több hallgató részére közös témájú feladatot is lehet kiadni, de csak különválasztva, névre szólóan, ha a tevékenység és a munka eredménye egyértelműen elkülöníthető. A feladatkiírásban egyértelműen meg kell nevezni az önállóan, illetve a közös témán dolgozó többi hallgató által kidolgozandó részfeladatokat. Közös feladat esetén lehetőség van csak egyes részfeladatok titkosítására. Ekkor az a diplomaterv-téma minősül titkosnak, amely legalább egy titkos részfeladatot tartalmaz.

   

  Közös témájú diplomaterv esetében egyértelműen meg kell jelölni a nem önállóan megoldott részfeladatokat; figyelembe véve, hogy a diplomatervezés második félévére már nem adható ki közös feladat.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Önálló munka konzulensi segítséggel.

  10. Követelmények a. A szorgalmi időszakban: félévközi jegy megszerzése

   

  A tantárgyat teljesíti a hallgató, ha a félév során az előkészítő munkát elvégezte, és készen áll a Diplomatervezés 2. tantárgy elvégzésére.

  Félévközi ellenőrzés rendje

   

  · A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek.

  · Az írásos beszámolót a szóbeli beszámoló előtt 5 munkanappal korábban kell beadni. Terjedelme kb. 30 oldal.

  · A szorgalmi időszak végén, egyeztetett időpontban a hallgató legalább 10 perces előadásban, szekcióülésen számol be az általa végzett munkáról.

  A félévközi jegy megállapításának módja

   

  A tantárgy félévközi jegyét konzulensekből álló (min. 3 fős) oktatói bizottság állapítja meg a konzulens javaslata alapján, az alábbi összetevők figyelembevételével:

  · a munka szakmai értéke;

  · a hallgató munkához való viszonya és a munka készenléti foka;

  · a beszámoló eredménye;

  · a munka dokumentáltsága.

  Elégtelen osztályzatot szerez az a hallgató, aki

   

  · munkáját nagymértékben elhanyagolta;

  · feladatkiírását nem adta le;

  · a félévre előírt munkát a beszámoló időpontjáig nem készítette el elfogadható minőségben;

  · az írásbeli vagy a szóbeli beszámolót nem teljesítette határidőre.

  11. Pótlási lehetőségek

  A félév végi írásbeli beszámoló a pótlási időszak végéig pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A diplomatervezési gyakorlatot és a diplomaterv elkészítését tanszéki vagy külső konzulens irányítja. A külső konzulens mellett tanszéki konzulenst is biztosítani kell. Tanszéki konzulens a kar teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója; külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet. Külső konzulens abban az esetben szükséges, ha a témát nem a tanszék javasolta, vagy a tanszéken nincs az adott témához megfelelő szakember.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen300
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Kari Tanács Oktatási Bizottsága

   

  VIK