Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergia-rendszerek üzeme és vizsgálata

  A tantárgy angol neve: Power System Operation and Analysis

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. március 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai mérnök szak, MSc képzés

  Elágazó tantárgy 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM011   2/1/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Farkas Csaba,
  A tantárgy tanszéki weboldala www.vet.bme.hu
  4. A tantárgy előadója Dr. Farkas Csaba
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM (Training.Code=("5N-A7") VAGY Training.Code=("5N-M7"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja az energetikai mérnök hallgatók villamosenergia-rendszerhez kötődő ismereteinek bővítése, a már megszerzett ismeretek elmélyítése. A hallgatók megismerkednek a villamosenergia-rendszerek felépítésével, a hálózatszámításhoz szükséges villamosenergia-rendszer elem-modellekkel, ill. a modern hálózatszámítási módszerek alapjaival, a villamosenergia-átvitel állandósult és tranziens állapotot jellemző fogalmaival, a lehetséges hálózati hibákkal és azok modelljeivel, valamint a hibák elhárításához szükséges védelmi berendezések alapjaival. Betekintést nyernek a villamosenergia-rendszer üzemeltetési folyamatába mind elosztó-, mind átviteli hálózati szinten.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgy keretében az alábbi témákról hangzanak el előadások, illetve gyakorlatok:

  1.      A villamosenergia-rendszer elemei, azok hálózatszámításban használható modelljei.

  2.      A hálózatszámító szoftverek által használt alapvető algoritmusok felépítése, működési elve.

  3.      A villamosenergia-rendszer állandósult állapotbeli jellemzői, a teljesítmény-átvitel korlátai.

  4.      A normál üzemben feszültség-, ill. frekvenciaszabályozásra felhasznált eszközök és azok működési elve.

  5.      A villamosenergia-rendszerben fellépő hibák, ill. az azok leképezéséhez használható egyenértékű leképzési módszerek.

  6.      Védelmi eszközök alapelvei, alapvető védelmi feladatok és készülékek.

  7.      A villamosenergia-rendszer átviteli és elosztóhálózata üzemirányításának alapelvei, a modern üzemirányító rendszerek felépítése, feladatkörei.

  8.      A villamosenergia-rendszer tranziens üzemállapotához köthető egyes jelenségek.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás+gyakorlat
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 2 zárthelyi

  A félévközi jegy megszerzéséhez mindkét zárthelyit legalább elégségesre teljesíteni kell.

  A gyakorlatokon 70%-os jelenlét a félévközi jegy megszerzésének feltétele.

   

  A vizsgaidőszakban:

  -

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban két zárthelyi pótlási alkalom lesz.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint emailben, vagy előzetes megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Tárgy tanszéki web-oldalán elérhető segédanyagok.
  2. J. Duncan Glover, Mulukutla S. Sarma, Thomas J. Overbye, Power system analysis & design, Cengage Learning; 5th edition (January 3, 2011), ISBN-13: 978-1111425777
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra13
  Felkészülés zárthelyire50
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Farkas Csaba

  adjunktus

  Villamos Energetika Tanszék

  IMSc tematika és módszer -
  IMSc pontozás -
  Egyéb megjegyzések -