Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Diplomamunka 2

  A tantárgy angol neve: Diploma Thesis Design 2

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. március 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Környezetmérnöki szak, MSc képzés

   

  Beágyazott rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEM001   0/6/0/f 13  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Tanszéki konzulens

   

   docens

   VET

   

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy a Vegyés és Biomérnöki Kar (VBK) által oktatott témakörök ismeretére épít.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A hallgató akkor veheti fel a tantárgyat, ha a mintatantervének megfelelően legalább 84 kreditet teljesített, és megszerezte szakirányára előírt felsőbb matematika és a közös tantárgyak, valamint a Diplomamunka 1. tantárgy kreditpontjait.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez MSc szinten diplomamunkát kell készítenie. A diplomamunkával azt kell igazolni, hogy diplomázó önálló mérnöki munkára alkalmas, ismeri és alkalmazni tudja a mérnöki munkamódszereket, képes a feladatkiírást értelmezni, továbbá a választott megoldást értékelni és elemezni.

  A második félév programja a feladat megoldásának befejezése, valamint a diplomamunka elkészítése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A diplomaterv témája a kar valamely (lehetőleg a hallgató által felvett szakiránynak megfelelő) tanszékén a tanszékvezető jóváhagyásával meghirdetett témák közül választható. A diplomatervezés második félévében az első félévben megkezdett munkát kell folytatni. A téma megváltoztatására csak akkor van lehetőség, ha a hallgató a második félévben a Diplomamunka1. tantárgyat javító célú tantárgyfelvétellel ismét felveszi. Ez esetben újra 12 kredit értékű feladatot kell kiírni.

  Más kar vagy egyetem, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma csak akkor fogadható el, ha a kar valamely szakmailag illetékes tanszékének vezetője azt támogatja, és ahhoz tanszéki konzulenst biztosít. A külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező szakember lehet. A diplomamunka témáját úgy kell kiválasztani, illetve a tervet úgy kell elkészíteni, hogy a vállalat (gazdasági szervezet) érdekeit sértő információk dokumentálása nélkül is elbírálható legyen a diplomázó tevékenysége. Kivételes esetben, a kutatás-fejlesztés terén vezető vállalatok, gazdasági szervezetek titkos diplomamunka-témákat írhatnak ki. Az engedélyt a tanszéknek a Diplomamunka 1. tantárgy felvétele előtt meg kell szereznie.

  A diplomamunka külföldön is készíthető. Ilyen esetben a témát és a teendőket a külső diplomamunkához hasonló módon előre egyeztetni kell a kar valamely szakmailag illetékes tanszékével. A diplomamunkának meg kell felelnie az itthoni előírásoknak. A diplomatervező munkájáról és a diplomamunkáról a külföldi konzulenstől rövid írásos véleményt kell kérni, melyet a záróvizsga bizottsághoz kell eljuttatni. A külföldön készült diplomamunkát ugyanúgy meg kell védeni a záróvizsgán, mint az itthon készült terveket.

  Diplomamunkát magyar nyelven kívül a BME valamely idegen oktatási nyelvén (angol, francia, német és orosz nyelven) is lehet készíteni, amennyiben a tanszéki konzulens ehhez hozzájárul.

  Két vagy több hallgató részére a tantárgy második félévében nem adható ki közös feladat.

  A diplomamunkában a hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy az saját munkájának eredménye. Közös témájú diplomamunka esetében egyértelműen meg kell jelölni a nem önállóan megoldott részfeladatokat; figyelembe véve, hogy a diplomamunka második félévére már nem adható ki közös feladat.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Önálló munka konzulensi segítséggel.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: félévközi jegy megszerzése

  A munkabeosztás betartását, a munka előrehaladását és a hallgató felkészülését a konzulens folyamatosan ellenőrzi. Ha a munkavégzés nem a tanszéken történik, a hallgatónak akkor is rendszeresen be kell számolnia a tanszéki konzulensnek.

  A félévközi jegy megszerzésének a diplomaterv beadása nem feltétele. Az érdemjegyet a tanszéki konzulens javaslata alapján a tantárgyfelelős adja.

  A tantárgyat teljesíti a hallgató, ha a két félév során az előkészítő munkát elvégezte, és a diplomatervet ezután már várhatóan konzulensi segítség nélkül is el tudja készíteni.

   

  b.       A diplomamunka beadása:

  A diplomamunka beadásának határideje annak a szorgalmi időszaknak az utolsó napja, amelyhez tartozó záróvizsga-időszakban a hallgató diplomamunkát meg kívánja védeni.

  A diplomamunka beadhatóságát a tanszéki konzulens minősíti. Más kar vagy egyetem, illetve külső vállalat (gazdasági szervezet) által adott téma esetén a külső konzulens ajánlást ad a beadhatóság minősítéséhez. A diplomamunka beadásának tartalmi feltétele: a diplomamunkában be kell mutatni a feladatkiírásban megnevezett, összes önállóan kidolgozandó részfeladat megoldását. Ha egy részfeladat megoldása mégis ellehetetlenül, akkor kivételes esetben a diplomamunka tanszékvezetői engedéllyel beadható, de a részfeladatra vonatkozó alfejezetben deklarálni kell az ellehetetlenülés tényét, és meg kell adni az ellehetetlenülés okát.

  A diplomamunka formai követelményei: A diplomamunkát

  1 példányban írásban, egy kötetben, keménytáblás borítással, szükség esetén mellékletekkel, valamint

  1 példányban elektronikus formában, az érvényes kari előírások szerint kell beadni.

  Két vagy több hallgató közös témájú diplomamunkáját külön kötetben és külön elektronikus példányban kell elkészíteni.

  A diplomamunka nyilvános, kivéve, ha a diplomamunka-témát a dékán titkosította. Ez utóbbi esetben a diplomamunka a sikeres záróvizsgát követő 3 év múlva válik nyilvánossá. A nyilvánosságra-hozatalról a kari diplomaterv portál kezelője gondoskodik. A diplomamunka elkészítésével, beadásával és megvédésével kapcsolatos tudnivalókról a tanszék a kiadáskor tájékoztatja a hallgatót.

  A tantárgy sikeres elvégzése során elkészített diplomamunka érdemjegyét a záróvizsga bizottság állapítja meg.

  11. Pótlási lehetőségek

  A diplomamunka indokolt esetben a pótlási hét végéig beadható. A diplomamunka ezt követő késedelmes beadása esetén záróvizsga csak a következő záróvizsga-időszakban tehető.

  Az el nem fogadott diplomatervezési gyakorlat nem pótolható. Ilyen esetekben a tantárgyat a következő félévben újra fel kell venni.

  A záróvizsga bizottság által el nem fogadott (elégtelenre minősített) diplomamunkát újra be kell nyújtani. A záróvizsga bizottság a diplomamunka kijavítását vagy újbóli elkészítését írhatja elő. Diplomamunkát csak egy alkalommal lehet újra benyújtani. Az ismételt benyújtás feltételeit és legkorábbi határidejét a tanszék véleménye alapján a dékán állapítja meg.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A diplomatervezési gyakorlatot és a diplomamunka elkészítését tanszéki vagy külső konzulens irányítja. A külső konzulens mellett tanszéki konzulenst is biztosítani kell. Tanszéki konzulens a kar teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott oktatója, kutatója, tanára (mestertanár, mérnöktanár, műszaki tanár, gazdasági tanár, gyakorlati oktató), tanszéki mérnöke, doktorjelöltje vagy PhD hallgatója; külső konzulens – tanszékvezetői jóváhagyással – egyetemi végzettségű illetve mesteri (MSc) fokozattal rendelkező külső szakember lehet. Külső konzulens abban az esetben szükséges, ha a témát nem a tanszék javasolta, vagy a tanszéken nincs az adott témához megfelelő szakember.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A téma kidolgozásához szükséges szakirodalmat a konzulens irányítása alapján a hallgató gyűjti és a megfelelő módon hivatkozza.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen360