Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Léptetőmotoros hajtások

  A tantárgy angol neve: Stepping Motors And Their Controls

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. március 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai mérnök Szak

  Gépészmérnöki Kar

  Szabadon választható

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEBV02   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://vet.bme.hu/?q=tantargyak/leptetomotoros-hajtasok
  4. A tantárgy előadója

  neve:                                   Dr. Számel László

                  beosztása:                           egyetemi docens

                  elérhetősége:                      szamel.laszlo@vet.bme.hu

  7. A tantárgy célkitűzése Általános valamint különleges célokra alkalmas villamos hajtások modern szabályozási és vezérlési módjainak megismerése, és adott hajtási feladathoz az optimális megoldások kiválasztása és alkalmazása.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák

  A.      Tudás

  1.       ismeri a léptetőmotorok működési elvét, felépítését, helyettesítő kapcsolását,

  2.       ismeri a lépésszög, teljes lépéses, féllépéses, és mikrolépéses üzem fogalmát,

  3.       ismeri a mágneses Ohm törvényt, a reluktancia léptetőmotorok alapfelépítését, a választható fogszámokat és fázisszámokat, valamint a fogszám, fázisszám és a teljes lépésszög közötti összefüggést,

  4.       ismeri reluktancia nyomaték számítását,

  5.       ismeri a lépésszög csökkentésének módját fogsokszorozással,

  6.       ismeri a nyomaték vektorábra használatat többfázisú gerjesztés vizsgálatára,

  7.       ismeri a léptetőmotorok táplálására alkalmas villamos kapcsolásokat, a be- és kikapcsolási folyamatok gyorsítási lehetőségét,

  8.       ismeri a kapcsolt reluktancia motoros (SRM) hajtások működési elvét, tulajdonságait, irányítási lehetőségeit,

  9.       ismeri a kapcsolt reluktancia motorok táplálására alkalmas villamos kapcsolásokat,

  10.    ismeri a kapcsolt reluktancia motor nyomatékának számítását a mágneses telítés figyelembevételével,

  11.    ismeri az állandómágneses léptetőmotorok felépítését, a választható fogszámokat, pólusszámokat és fázisszámokat, valamint a fogszám, póluspárszám, fázisszám és a teljes lépésszög közötti összefüggést,

  12.    ismeri a hibrid léptetőmotorok felépítését, a választható fogszámokat és fázisszámokat, valamint a fogszám,  fázisszám és a teljes lépésszög közötti összefüggést,

  13.    ismeri az ötfázisú hibrid léptetőmotorok felépítését, táplálását,

  14.    ismeri a pozícionálás pontosságát, a léptetőmotorok kiválasztását.

  B.       Képesség

  1.       képes a valós rendszerek absztrakt modellekkel, helyettesítő vázlatokkal történő leírására,

  2.       képes a villamos gépekben végbemenő folyamatok matematikai modellek (villamos helyettesítő kapcsolás) segítségével történő leírására,

  3.       képes a villamos hajtások analízisére,

  4.       képes egyszerűbb villamos hajtástechnikai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (tanult gyakorlati alkalmazásával) megoldására,

  5.       informatikai ismereteinek birtokában képes összetett, nagy számításigényű feladatok szimulációs megoldására,

  6.       képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.

  C.      Attitűd

  1.       együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,

  2.       folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,

  3.       nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,

  4.       törekszik a hajtástechnikai problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,

  5.       törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,

  6.       törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének hajtástechnikai feladatok megoldásában való érvényesítésére.

  D.      Önállóság és felelősség

  1.       önállóan végzi a hajtástechnikai feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,

  2.       nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,

  3.       egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,

  4.       gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, opcionális önállóan és csoportmunkában készített feladatok, munkaszervezési technikák.

  10. Követelmények

  Erős előkövetelmény

   

  Gyenge előkövetelmény

   

  Párhuzamos előkövetelmény

   

  Kizáró feltételek

  (nem vehető fel a tantárgy, ha korábban teljesítette az alábbi tantárgyak vagy tantárgycsoportok bármelyikét)

  11. Pótlási lehetőségek

  1)       A szorgalmi időszakban a két zárthelyi egyike pótolható, a pótlásra egy alkalmat biztosítunk. A pótzárthelyi anyaga a pótlandó zárthelyiével egyező.

  2)       A pótlási héten egy kis ZH pótolható.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  a)       Tankönyvek

        Schmidt I., Vincze Gyné., Veszprémi K.: Villamos szervo- és robothajtások. Műegyetemi kiadó 2000. ISBN 963 420 642 5.

  b)       Letölthető anyagok

                    Számel László:  A léptetőmotoros hajtások különleges tulajdonságai: The special characteristics of stepping motor drives.  

                    ENELKO2012 : XIII. Nemzetközi Energetika-Elektrotechnika konferencia,  2012, pp. 150-154. 

   https://www.researchgate.net/publication/342845449_A_leptetomotoros_hajtasok_kulonleges_tulajdonsagai_The_special_characteristics_of_stepping_motor_drives

  c)                              László Számel, Tibor Vajsz: The Special Characteristics of  Stepping Motor Drives and a New Type of Classification,

                   ACTA POLYTECHNICA HUNGARICA 13 : 7 pp. 83-102., 20 p. (2016) 

                   http://acta.uni-obuda.hu/Szamel_Vajsz_71.pdf

            Digitális tananyag: https://edu.vik.bme.hu/ 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Tevékenység

  óra/félév

  részvétel a kontakt tanórákon

  14×2=28

  félévközi készülés

  5

  felkészülés a teljesítményértékelésekre

  22

  konzultáció

  5

  kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása

  0

  vizsgafelkészülés

  0

  összesen

  60