Energiahatékonyság a gyakorlatban

A tantárgy angol neve: Energy Efficiency in Practice

Adatlap utolsó módosítása: 2014. március 21.

Tantárgy lejárati dátuma: 2018. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök Informatikus szak

Villamosmérnöki szak

Gazdaságinformatikus szak

Szabadon választható tantárgy 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEAV78   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Raisz Dávid Márk,
A tantárgy tanszéki weboldala http://www.vet.bme.hu/okt/val/vm/enhatgyak/index.htm
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr.Dán Andrásprofesszor emeritusBME VET
Raisz Dávidegyetemi docensBME VET
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

-

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

-

7. A tantárgy célkitűzése

Megismertetni a mérnökhallgatókat olyan innovatív megoldásokkal, technológiákkal, amelyek segítségével háztartási, ipari és közösségi szinten lehetővé válik az energiahatékonyság felmérése, az egyes energiahordozók optimális hatásfokkal történő felhasználása, gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével..

8. A tantárgy részletes tematikája

1.        Energiafelhasználás módjai szegmensenként (háztartás, szolgáltatás/ipar, település), felhasznált energiaátalakító technológiák hatásfoka. (Fűtés, melegítés, hűtés, légkondicionálás, világítás, használati melegvíz előállítása, stand-by fogyasztás, közlekedés/anyagmozgatás, sűrített levegő előállítása és felhasználása, stb.)

2.        Épületgépészeti alapismeretek: árnyékolástechnika, légcsereszabályozás, hőmérsékletszabályozás, különböző fűtéstechnológiák. Számítási példák kidolgozása.

3.        Potenciális veszteségforrások, azok felismerése, felmérése. Energetikai auditálás módszerei, energiamérleg készítése, modellezés lépései.

4.        Veszteségek csökkentésére ill. energiafelhasználás racionalizálására alkalmas berendezések, technológiák: napkollektor, hőszivattyú. Számítási példák kidolgozása.

5.        Hulladékhő hasznosítása hőcserélőkkel, hőcsapdák, energiatakarékos fényforrások és azok szabályozása; passzív és aktív „Napcsövek”. Számítási mintapéldák kidolgozása.

6.        A hulladékhasznosítás módszerei (biomassza tüzelés, biogáz előállítás, metanolgyártás).

7.        Peltier elem, napelem, szélgenerátor, és ezek alkalmazásának hatásai a lekötött csúcsteljesítmény csökkenthetőségére. Számítási mintapéldák kidolgozása.

8.        Rövidtávú villamos terhelésbecslés és villamosenergia piaci alapfogalmak a fogyasztó szempontjából.

9.        Gazdaságosság – megtérülés becslése (beruházásigény, működtetési/üzemeltetési költségek, pénzáram, nettó jelenérték). Példák.

10.    Esettanulmányok ismertetése, feldolgozása. (Egy nagyáruház vagy egy ipari létesítmény mérési eredményeinek ismertetése, kiértékelése, modellezés lépésről lépésre.)

11.    Esettanulmány folytatása. Szoftvereszközök ismertetése (pl. RETScreen), bemutatása, azokkal számítási példák megoldása.

12.    Zárthelyi dolgozat írása.

13.    Összevont óra: üzemlátogatás.

14.    Összevont óra: üzemlátogatás.

Az otthoni feladatok témája:

          mérési eredmények feldolgozása, modellek készítése

          új technológiák megismerése és ismertetése

          gazdaságossági/megtérülési számítások elvégzése

          konkrét esetekre beruházási javaslattételek kidolgozása.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, számítási feladatok megoldása, üzemlátogatás, esettanulmányok feldolgozása.

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:      egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése

                                                    otthoni feladat elkészítése, dokumentálása.

b.       A vizsgaidőszakban: ---

A végső érdemjegy a zárthelyi érdemjegyének  60%-kal és az otthoni feladatra kapott érdemjegynek 40%-kal súlyozott átlaga. 
11. Pótlási lehetőségek Egy zh pótlási alkalom a szorgalmi időszakban, és egy a pótlási héten. Az otthoni házi feladat leadási határideje az utolsó előadás, a TVSZ rendelkezései szerint a pótlási héten is leadható.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, előzetes egyeztetés alapján.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Tanszéki web-en elérhető segédanyagok.

http://www.vet.bme.hu/okt/val/vm/enhatgyak/index.htm

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra
Anyaggyűjtés otthoni feladathoz10
Otthoni feladat elkészítése10
Üzemlátogatás2
Felkészülés zárthelyire10
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

Dr. Dán András

Raisz Dávid

professzor emeritus

egyetemi docens

BME VET

BME VET