Villamos gépek és hajtások laboratórium

A tantárgy angol neve: Laboratory of Electrical Machines and Drives

Adatlap utolsó módosítása: 2023. november 23.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnök Szak
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEAC13 6 0/0/3/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
A tantárgy tanszéki weboldala https://vet.bme.hu/oktatas/tantargyak/
4. A tantárgy előadója Dr. Számel László egyetemi docens
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A szakmai törzsanyagban és a szakirányon tanult elektrotechnikai, villamos energetikai alapismeretek.
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Kötelező: Villamos hajtások szabályozása (VIVEAC04)

Ajánlott:  Az érvényben levő "Szakirány- és ágazatválasztási szabályzat"-ban foglaltak szerint.

7. A tantárgy célkitűzése

A gyakorlati alkalmazóképesség fejlesztése, a fizikai összefüggések és a számítási modellek

összhangjának megértése, elméleti ismeretek elmélyítése. A villamosenergia hálózatban

alkalmazott kapcsolókészülékek működtetésekor a kapcsolókészülékek és a hálózatok között

fellépő kölcsönhatások valamint a kapcsolási ívek tulajdonságainak laboratóriumi vizsgálata, a

mérési és számítási eredmények összehasonlításával. A hallgatók a gyakorlatban is

megismerkednek a különféle villamos gépekkel, hajtásokkal, azok működésével. A laboratórium

kiegészítő módon támogatja a szakirány elméleti tantárgyait.

8. A tantárgy részletes tematikája

Villamos energiarendszerek témakörben:

 

1. Fogyasztók hálózati visszahatása

Villamos energia minőség egyes jellemzőinek mérése, számítása, szabvány szerinti kiértékelése.

 

2. Túláramvédelem

Beállításszámítás, beállítás és tesztelés hálózati modellen, különböző helyeken fellépő különböző

zárlattípusok esetén. Visszakapcsoló automatika működés.

 

Villamos kapcsolókészülékek és berendezések témakörben: 

 

3. Egyen és váltakozóáramú zárlatok ideális kikapcsolása

Koncentrált paraméterű modellben lévő kapcsoló sarkain fellépő feszültség (független visszaszökő feszültség) mérése és számítása. A hálózat paramétereinek hatása.

 

4. Villamos ív tulajdonságainak és megszakításának vizsgálata

Feszültség-áram, feszültség-ívhossz karakterisztika mérése, összevetése az ívmodellekből nyert számítási eredményekkel. Váltakozó- és egyenáramú ív megszakítása.

 

5. Olvadó biztosítók és kismegszakítók működésének vizsgálata

Biztosító modell, biztosító és kismegszakító működési karakterisztikájának felvétele.

 

Villamos gépek témakörben:

 

6. Aszinkron gép vizsgálata

Üresjárási és rövidzárási jelleggörbék felvétele, terhelési mérés.

 

7. Szinkrongép vizsgálata.

A szinkrongép üresjárási és rövidzárási jelleggörbéinek felvétele, a szinkron gép hálózatra kapcsolása. Áram-munkadiagram és a V görbék felvétele.

 

8. Egyenáramú gép vizsgálata.

Egyenáramú generátor külső jelleggörbéjének felvétele, üresjárási veszteségek mérése, az egyenáramú motor sebességi (fordulatszám-áram) jelleggörbéjének felvétele.

 

9. Háromfázisú transzformátor vizsgálata.

A háromfázisú transzformátor helyettesítő kapcsolásának meghatározás, üresjárási, rövidzárási és terhelési mérések. Kapcsolási csoport meghatározása.

 

Villamos hajtások témakörben:

 

10. Egyenáramú szaggatós DC szervo hajtás vizsgálata

Szabályozott hajtás vizsgálata. A hajtás terhelési tulajdonságainak mérése. Az áramkorlátozás hatásának vizsgálata.

 

11. Négynegyedes egyenáramú hajtás vizsgálata

Gyújtásszög vezérlés, hídváltás, fedés vizsgálata. Motoros és generátoros üzem vizsgálata. Hálózatoldali és motoroldali mennyiségek vizsgálata.

 

12. Frekvenciaváltós aszinkronmotoros hajtás vizsgálata

Park-vektorok oszcillografálása. U/f karakterisztika mérése. Az impulzusszélesség moduláció vizsgálata. Nyílt hurkú vezérlés és zárt hurkú szabályozás vizsgálata. 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 3 órás laboratóriumi mérési gyakorlat (12+1pót).
10. Követelmények

Szorgalmi időszakban

Felkészülés a mérésre a mérési segédlet alapján. · Részvétel a mérésen a csoportbeosztásnak megfelelő helyen és időpontban.

A méréseken csak az a hallgató vehet részt, aki a felkészültség ellenőrzése során az előírt, szükséges tárgyi ismeretekkel rendelkezik. · Mérési csoportonként egy közös, vagy személyenként külön jegyzőkönyv készítése és beadása a megadott határidőig. Az elvégzett mérések során mérésenként egy részosztályzatot kapnak (feleletek, mérési szereplés, jegyzőkönyv alapján). A félév-végi aláírás megszerzésének feltétele, minden mérési gyakorlat legalább elégséges szintű teljesítése. A félévközi jegy az egyes mérési gyakorlatokra adott osztályzatok átlagának kerekítéséből kerül kiszámításra.

11. Pótlási lehetőségek

A félév során két laboratóriumi mérés pótolható. Pótlási alkalmakat a pótlási időszakban is biztosítunk.

12. Konzultációs lehetőségek

Konkrét konzultációs alkalmakat a hallgató által jelzett igény alapján és időpont egyeztetést követően biztosítunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Minden egyes laboratóriumi gyakorlathoz elektronikus mérési útmutatót biztosítunk, melyek letölthetők a tantárgy moodle honlapján.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra63
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése25
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
Vizsgafelkészülés
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Számel László, egyetemi docens, Villamos Energetika Tanszék 

IMSc tematika és módszer

Emelt szintű laborok, amelyek során a gyorsabb haladás több, összetettebb feladat megtárgyalását, megoldását teszi lehetővé.

 

A laboratóriumi foglalkozások anyaga a törzsanyag szempontjából nem tér el a programban nem résztvevő hallgatókétól.

IMSc pontozás

A megszerezhető IMSc pontok száma legfeljebb 25.

IMSc pontokat a hallgatók a méréseken szerezhetnek. Minden mérésen maximum 3 IMSc pont szerezhető.

A méréseken a normál követelményhez tartozó feladatokon túlmenő, további mérési feladat megoldásával szerezhető meg a fenti pontszám, ha a hallgató e nélkül jeles eredményt ért el.

Ha valamely számonkérésen a hallgató szerzett IMSc pontokat, akkor az IMSc pontjainak növelése nem lehetséges e számonkérés újbóli teljesítésével. Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.