Smart grid laboratórium

A tantárgy angol neve: Smart Grid Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2023. november 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Bsc
Specializáció melléktárgy
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEAC12 6 0/0/3/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Kiss József,
4. A tantárgy előadója Dr. Raisz Dávid   docens BME VET
Dr. Kiss Péter      docens BME VET
Dr. Csatár János adjunktus BME VET
Kiss József           
tudományos segédmunkatárs BME VET
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamos Energetika
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Ajánlott: Villamos Energetika
7. A tantárgy célkitűzése

Az ágazati labor azon hallgatók érdeklődésére épít, akik az intelligens elosztóhálózatok üzemeltetésével, tervezésével, a megújulók hálózati integrációjával, az energia felhasználás és tárolás kérdéseivel kapcsolatos ismereteiket a gyakorlatban is alkalmazható mérési, számítási, tervezési módszerek készségszintű elsajátításával szeretnék elmélyíteni. A laboratóriumi mérések és a számítógépes tervezési gyakorlatok célja a gyakorlati alkalmazás fejlesztésén túlmenően a fizikai összefüggések és a számítási modellek összhangjának megértése.

A tárgyhoz tartozó mérések betekintést adnak az elosztóhálózatok üzemirányító rendszereinek működésébe és üzemzavar érzékelési és elhárítási módszerek sajátosságaiba. Bemutatják az elosztott energiatermelés és felhasználás modern eszközeit, az energiatárolás és az elektromobilitás hálózati hatásait, az elosztóhálózatokon alkalmazott kapcsolókészülékek és a hálózatok között fellépő kölcsönhatásokat. A hallgatók megismerkednek a villamosenergia-termelésben és felhasználásban jelentős részarányt képviselő statikus és forgógépes energia-átalakítók és villamos hajtások működésével, villamos és mechanikai jellemzőinek mérésével.
8. A tantárgy részletes tematikája

A tantárgy keretein belül külön előadásokra nem kerül sor a laboratóriumi gyakorlatok mellett.

12 laboratóriumi, illetve számítógép termi foglalkozás, az alábbi témák közül:

·         A fogyasztók hálózati visszahatása, villamos energia minőségi jellemzők mérése.

·         Áramirányítók hálózati visszahatása, háztartási fogyasztók harmonikusainak mérése, meddőkompenzálás, szűrőtervezés. PV inverter hálózati csatlakozási feltételeinek ellenőrző mérése.

·         AC/DC átalakító kapcsolások vizsgálata.

·         Digitális túláramvédelem működése elosztott energiatermelés, kétirányú energiaáramlás esetén.

·         Alállomási EMC vizsgálata.

·         Mikrogrid management, inverter szigetüzem, megújuló termelés és fogyasztók egyensúlya.

·         Smart mérők vizsgálata: felparaméterezés, pontosság ellenőrzése, lopás-detektálás,

·         HKV/RKV vizsgálata. Villamos hálózati jelátvitel (PLC/BPL) vizsgálata: hálózati impedancia mérés, átviteli jellemző mérés, spektrum vizsgálat (Smart mérő kommunikáció).

·         Egyen és váltakozó áramú zárlatok ideális kikapcsolása koncentrált paraméterű hálózatmodellen. A kapcsolás során fellépő független visszaszökő feszültség mérése és számítása. A hálózati paraméterek hatásának elemzése.

·         Szünetmentes tápegységek működésének vizsgálata, a működésből fakadó jellegzetességek megismerése, a hálózati és fogyasztói feszültség és áram jelalakok vizsgálata.

·         SCADA rendszerek vizsgálata: A hallgatók megismerkedhetnek az üzemirányításban használt SCADA rendszerekhez kapcsolódó alapvető (alarmok, logok, sémák, aktív elemek), valamint néhány iparági specifikus (load-flow, kontingencia, állapotbecslés) funkciókkal.

·         Villamosenergia rendszerek számítógépes szimulációjára használt szoftverek alkalmazása.

Üzemirányítási rendszerek IT architektúráinak megismerése, vizsgálata: A hallgatók megismerkedhetnek a az analóg mérések helyi és központi rendszerekhez való eljuttatásának módjával (jel fizikai útja, protokollok, feldolgozások), az iparági specifikusságokkal. Például védelmi kioldás jelzés eljutása a megszakítóhoz, vagy az alállomási mérés/jelzés eljutása a központi SCADA rendszerhez.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Laboratóriumi és számítógép termi gyakorlatok.
10. Követelmények

A hallgatóknak valamennyi mérésen kötelező a részvétel.

Felkészülés a mérési segédletek alapján.

Részvétel a mérésen a csoportbeosztásnak megfelelő helyen és időpontban. A méréseken csak az a hallgató vehet részt, aki a laboratóriumi beugró dolgozatot sikeresen teljesíti.

Mérési csoportonként egy közös, vagy személyenként egy jegyzőkönyv készítése és leadása a mérést követő hetedik naptári nap éjfélig.

A hallgatók az elvégzett mérések során mérésenként egy részosztályzatot kapnak (laboratóriumi beugró dolgozat, mérési aktivitás, jegyzőkönyv alapján). A félév-végi aláírás a fenti teljesítések után akkor kapható, ha valamennyi részosztályzat legalább elégséges eredményű.

A hallgatók az utolsó héten ellenőrző mérésen vesznek részt, amely során mindenkinek egy a félév során elvégzett mérés egy részét kell önállóan, segédeszköz nélkül (a mérésvezető felügyelete mellett) megismételnie, és arról helyben vázlatos jegyzőkönyvet készítenie a mérésvezető instrukciói alapján. Az ellenőrző mérés időtartama 60 perc, a mérés utolsó heti órarendi időpontján belül. A hallgatók beosztását a tárgy koordinátora a helyszínen ismerteti.

 

A félévközi jegy 30%-a a mérés eleji laboratóriumi beugró dolgozatok átlagából, 20%-a a jegyzőkönyvek átlagából, míg 50%-a az ellenőrző mérés jegyéből tevődik össze.

11. Pótlási lehetőségek

A jegyzőkönyv különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak végéig adható le késedelmesen.

Az el nem végzett mérések (hiányzás, elégtelen felkészültség) pótlására csak a szorgalmi ill. pótlási időszakban van lehetőség, az alábbiak szerint:

·               a félév során legfeljebb 2 mérés pótolható, az illető mérésvezetővel (mérésvezetőkkel) előre egyeztetett időpontban

·               ha van olyan mérőcsoport, amelyik a pótlandó mérést még nem végezte el, és létszáma lehetővé teszi, hogy még csatlakozzon a pótlást igénybe venni szándékozó hallgató, akkor az adott mérés pótlása számára kizárólag ebben az időpontban lehetséges.

·               ha fentiekre (előzetes megbeszélés alapján) nincs mód, akkor a mérés pótolható a pótmérési időpontban is, amely – szükség szerint – a pótlási időszakban lesz meghirdetve.

·               tartós és igazolt akadályoztatás esetén a pótláshoz egyéni megbeszélés szükséges.

 

Valamely mérésre kapott, legalább elégséges részosztályzat

javítására nincs lehetőség.
12. Konzultációs lehetőségek E-mailben vagy személyesen a mérésvezetőkkel egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A tantárgy moodle oldalán közzétett mérési útmutatók, segédletek.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra42
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása36
Jegyzőkönyv készítés30
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Raisz Dávid   docens BME VET
Dr. Kiss Péter      docens BME VET
Dr. Csatár János adjunktus BME VET
Kiss József           
tudományos segédmunkatárs BME VET
IMSc tematika és módszer A programban részt vevő hallgatóknak a laboratóriumi foglalkozások során összetettebb mérnöki gondolkodást igénylő feladatokat adunk, melyeket a beadandó jegyzőkönyvekben ki kell dolgozni.
IMSc pontozás

IMSc pontok száma legfeljebb 25.

Az IMSc pontok kiosztása a beadott jegyzőkönyvek alapján történik, amennyiben a hallgató enélkül is jeles eredményt ért el.

Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.