Szigetelési rendszerek laboratórium

A tantárgy angol neve: Laboratory of Specialisation

Adatlap utolsó módosítása: 2017. november 22.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnök Szak

BSc képzés

Fenntartható Villamos Energetika Szakirány

                                                                         Szigetelési rendszerek kiválasztása és ellenőrzése

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEAC08 6 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szedenik Norbert,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Szedenik Norbert

t. egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A szakmai törzsanyagban és a szakirányon tanult elektrotechnikai, villamos energetikai alapismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AVINvillszigr", _)
VAGY Szakirany("AVIvillen", _) )

ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEA337" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEA337", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Az érvényben levő "Szakirány- és ágazatválasztási szabályzat"-ban foglaltak szerint. A Villamos gépek és alkalmazások tárgy kreditpontjának megszerzése ajánlott.

7. A tantárgy célkitűzése

A gyakorlati alkalmazóképesség fejlesztése, a fizikai összefüggések és a számítási modellek összhangjának megértése, elméleti ismeretek elmélyítése. A villamosenergia hálózatban alkalmazott kapcsolókészülékek működtetésekor a kapcsolókészülékek és a hálózatok között fellépő kölcsönhatások valamint a kapcsolási ívek tulajdonságainak laboratóriumi vizsgálata, a mérési és számítási eredmények összehasonlításával. A hallgatók a gyakorlatban is megismerkednek a különféle villamos gépekkel, hajtásokkal, azok működésével. A laboratórium kiegészítő módon támogatja a szakirány elméleti tantárgyait.

8. A tantárgy részletes tematikája

Villamos energiarendszerek témakörben:

1. Fogyasztók hálózati visszahatása

Villamos energia minőség egyes jellemzőinek mérése, számítása, szabvány szerinti kiértékelése.

2. Túláramvédelem

Beállításszámítás, beállítás és tesztelés hálózati modellen, különböző helyeken fellépő különböző zárlattípusok esetén. Visszakapcsoló automatika működés.

 

Villamos gépek témakörben:

 

3. Aszinkron gép vizsgálata

Üresjárási és rövidzárási jelleggörbék felvétele, terhelési mérés.

 

4. Szinkrongép vizsgálata.

A szinkrongép üresjárási és rövidzárási jelleggörbéinek felvétele, a szinkron gép hálózatra kapcsolása. Áram-munkadiagram és a V görbék felvétele.

 

5. Egyenáramú gép vizsgálata.

Egyenáramú generátor külső jelleggörbéjének felvétele, üresjárási veszteségek mérése, az egyenáramú motor sebességi (fordulatszám-áram) jelleggörbéjének felvétele.

 

Villamos kapcsolókészülékek és berendezések témakörben:

6. Egyen és váltakozóáramú zárlatok ideális kikapcsolása

Koncentrált paraméterű modellben lévő kapcsoló sarkain fellépő feszültség (független visszaszökő feszültség) mérése és számítása. A hálózat paramétereinek hatása.

 

7. Villamos ív tulajdonságainak és megszakításának vizsgálata

Feszültség-áram, feszültség-ívhossz karakterisztika mérése, összevetése az ívmodellekből nyert számítási eredményekkel. Váltakozó- és egyenáramú ív megszakítása.

 

8. Olvadó biztosítók és kismegszakítók működésének vizsgálata

Biztosító modell, biztosító és kismegszakító működési karakterisztikájának felvétele.

 

Villamos szigetelés- és nagyfeszültségű technika témakörben:

 

9. Szigetelőanyagok jellemzőinek vizsgálata

Átütési szilárdság, fajlagos térfogati- és felületi ellenállás, veszteségi tényező és permittivitás mérése. Szigetelési ellenállás időfüggésének és a dielektromos jellemzők kapcsolatának vizsgálata. Visszatérő feszültség mérése és a polarizációs spektrum.

 

 

 

10. Elektrosztatikus munkahely kialakítása és vizsgálata

Elektrosztatikus feltöltődés mérése védelem nélküli és védett munkahelyen. A védelem nélkül kialakuló elektrosztatikus kisülés energiájának becslése.

 

11. Részkisüléseken és reflektrometrián alapuló szigetelésvizsgálati módszerek

Részleges kisülések és dielektromos jellemzők lokális hibahelyre utaló jellemzőinek vizsgálata reflektrometriás módszerel. Részleges kisülések típusainak azonosítása, villamos és nem-villamos mérések eredményeinek értékelése. Jellemzők kapcsolata az egyes meghibásodásokkal.

 

12. Nagyfeszültség előállítása

 

 

Lökőgenerátor áramkör vizsgálata a jelalak és a paraméterek kapcsolata, feszültségsokszorozó áramkörök vizsgálata.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

3 órás laboratóriumi mérési gyakorlat (12+1pót).

10. Követelmények

Szorgalmi időszakban:

Felkészülés a mérésre a mérési segédlet alapján.

  •  Részvétel a mérésen a csoportbeosztásnak megfelelő helyen és időpontban.
  • A méréseken csak az a hallgató vehet részt, aki a felkészültség ellenőrzése során az előírt, szükséges tárgyi ismeretekkel rendelkezik.
  • Mérési csoportonként egy közös, vagy személyenként külön jegyzőkönyv készítése és beadása a megadott határidőig.

Az elvégzett mérések során mérésenként egy részosztályzatot kapnak (feleletek, mérési szereplés, jegyzőkönyv alapján). A félév-végi aláírás megszerzésének feltétele, minden mérési gyakorlat legalább elégséges szintű teljesítése. A félévközi jegy az egyes mérési gyakorlatokra adott osztályzatok átlagának kerekítéséből kerül kiszámításra.

 

11. Pótlási lehetőségek

A félév során két laboratóriumi mérés pótolható. Pótlási alkalmakat a pótlási időszakban is biztosítunk.

12. Konzultációs lehetőségek

Konkrét konzultációs alkalmakat a hallgató által jelzett igény alapján és időpont egyeztetést követően biztosítunk.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Minden egyes laboratóriumi gyakorlathoz elektronikus mérési útmutatót biztosítunk, melyek letölthetők a tantárgy tanszéki honlapján.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Kontaktóra

42

Készülés előadásokra

 

Készülés gyakorlatra

 

Készülés laborra

40

Készülés zárthelyire

 

Házi feladat elkészítése

 

Önálló tananyag-feldolgozás

38

Vizsgafelkészülés

 

Összesen

120

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Szedenik Norbert

t. egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

Dr. Kiss István

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

Dr. Tamus Zoltán Ádám

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

Dr. Németh Bálint

egyetemi docens

Villamos Energetika Tanszék

Cselkó Richárd

tanársegéd

Villamos Energetika Tanszék

IMSc tematika és módszer

Emelt szintű laborok, amelyek során a gyorsabb haladás több, összetettebb feladat megtárgyalását, megoldását teszi lehetővé.

 

A programban résztvevő hallgatóknak elkülönített laboratóriumi foglalkozást tartunk. A laboratóriumi foglalkozások anyaga a törzsanyag szempontjából nem tér el a programban nem résztvevő hallgatókétól. Az eltérések az egyes laboratóriumi méréseknél a több, bonyolultabb mérés kivitelezése.

IMSc pontozás

A megszerezhető IMSc pontok száma legfeljebb 20.

IMSc pontokat a hallgatók a méréseken szerezhetnek. Minden mérésen maximum 2 IMSc pont szerezhető.

A méréseken a normál követelményhez tartozó feladatokon túlmenő, további mérési feladat megoldásával szerezhető meg a fenti pontszám, ha a hallgató enélkül jeles eredményt ért el.

Ha valamely számonkérésen a hallgató szerzett IMSc pontokat, akkor az IMSc pontjainak növelése nem lehetséges e számonkérés újbóli teljesítésével.

 

 

Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.