Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szigetelési rendszerek kiválasztása és ellenőrzése

  A tantárgy angol neve: Selection and Verification of Insulation Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. június 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök Szak

  Fenntartható villamos energetika Specializáció

  Szigetelési rendszerek ágazat

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEAC05 6 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Tamus Zoltán Ádám,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tamus Zoltán Ádám

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Berta István

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Németh Bálint

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektrotechnika, Villamos energetika, Elektromágneses terek alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AVINvillszigr", _)
  VAGY Training.code=("5NAA7")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A Villamos berendezések és szigetelések (BMEVIVEAC02) tantárgy kreditpontjának megszerzése ajánlott.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókat a korszerű szigetelőanyagokkal és azok alkalmazási lehetőségeivel. Bemutatni a különböző iparágakban használt szigetelőanyagokkal szemben támasztott elvárásokat, különös tekintettel az elektrosztatikus veszélyekre és a villamosenergia-termelés, elosztás és felhasználás során megjelenő igényekekre. Bemutatni a szigetelések és a szigetelőanyagok vizsgálatának főbb módszereit.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.hét: Bevezetés. Az eszközök, berendezések állapota és a szigetelések, szigetelőanyagok öregedésének hatásai

  2. hét: Vezető, szigetelő és disszipatív anyagok, különböző szigetelőanyagok főbb villamos és nem villamos tulajdonságai.

  3. hét: Szerves és szervetlen szigetelőanyagok, vezetési és polarizációs tulajdonságaik.

  4. hét: Villamos anyagjellemzők méréstechnikája.

  5. hét: Elektrosztatikus feltöltődések. Elektrosztatikus kisülések kialakulása csoportosítása.

  6. hét: Az ESD okozta veszélyek különböző iparágakban. Védekezési ESD okozta veszélyek ellen, Elektrosztatikus mérések.

  7. hét: Szigetelések öregedése, tulajdonságok változása az igénybevételek hatására. Szigetelések meghibásodási folyamatainak alapjai.

  8. hét: Termikus és villamos öregedés alapmodelljei. Nedvesedés hatása.

  9. hét: Szigetelésdiagnosztikai vizsgálatok, dielektromos jellemzők mérése: Egyenfeszültségű vizsgálatok: áram és feszültségmérésen alapuló módszerek. Váltakozófeszültségű vizsgálatok: kapacitás és veszteségi tényező illetve komplex permittivitás mérése.

  10. hét: Részleges kisülések fajtái, kapcsolatuk a berendezés állapotával, mérési módszereik: villamos, nem villamos módszerek. Szigetelésvizsgálat reflektrometriás módszerekkel.

  11. hét: Különböző eszközök, berendezések esetén használt szigetelésdiagnosztikai mérések és azok eredményeinek értékelése.

  12. hét: Kapcsolókészülékek diagnosztikai módszerei: oltó és szigetelőközeg, vezetőképesség (érintkezők állapota), szigetelőképesség, hajtás állapota (statikus és dinamikus mechanikai mutatók), szekunder berendezések állapotfelmérése.

  13. hét: Átviteli hálózati és elosztóhálózati berendezések eszközgazdálkodásának technikái.

  14. hét: Feszültségmentes és feszültség alatti munkavégzés különböző feszültségszinteken. FAM eszközök vizsgálata.

   

  Számítási gyakorlatok a következő témakörökben:

  Szigetelésekben kialakuló villamos erőterek számítása, szigetelőanyagok villamos és termikus igénybevételek esetén az élettartamra vonatkozó számítások, szigetelőanyagok villamos paramétereinek számítása szigetelésdiagnosztikai mérések eredményeiből 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 3 előadás és 1 számítási gyakorlat.
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi sikeres teljesítése

   

  A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi első pótlására a szorgalmi időszakban, második pótlására különeljárási díj ellenében a pótlási héten biztosítunk alkalmat. 

  12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanszéki weboldalon található elektronikus jegyzetek, segédanyagok

   

  Horváth - Csernátony : Nagyfeszültségű Technika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.

  Németh - Horváth: Nagyfeszültségű szigeteléstechnika Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

  Horváth - László - Máthé - Németh: Villamos szigetelések vizsgálata Műszaki Kiadó, Budapest, 1979.

  Horváth - Berta - Pohl: Elektrosztatikus feltöltődések, Műszaki Kiadó, Budapest, 1984.

  Luspay szerk.: Közép és nagyfeszültségű hálózati berendezések vizsgálata, Magyar Áramszolgáltatók Egyesülete, Budapest, 2000

  Bartnikas - Srivastava ed: Power and communication cables: Theory and application, IEEE Press, New York, NY, 1999

  Gill: Electrical power equipment maintenance and testing, 2nd ed., CRC Press, 2009

  H. Lee Willis- Randall R. Schrieber: Ageing Power Delivery Infrastructures, Second Edition, CRC Press, 2013.

  William M. Flanagan: Handbook of Transformer Design and Applications, McGraw-Hill, 1992

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Felkészülés előadásokra

  14

  Felkészülés gyakorlatokra

  7

  Felkészülés laborra

  -

  Felkészülés ZH-ra

  15

  Házi feladat elkészítése

  -

  Önálló tananyagfeldolgozás

  10

  Vizsgafelkészülés

  32

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Tamus Zoltán Ádám

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

   

   

   

  IMSc tematika és módszer

  Külön feladat a zárthelyi és a vizsgadolgozat megírásakor. Ez nem számít bele a félévközi jegybe, kizárólag IMSc pontok szerezhetők vele.

  IMSc pontozás

  IMSc pontokat a hallgatók a zárthelyi és a vizsgadolgozat megírása során szerezhetnek a következők szerint.

   

  IMSc pont csak abban az esetben kapható, ha a vizsgajegy jeles. A ZH és a vizsga pluszfeladatának teljes körű, helyes megoldásáért 10-10 pont kapható, tehát az összesen megszerezhető IMSc pontok száma 20.

   

  Az IMSc pontok megszerzése a programban részt nem vevő hallgatók számára is biztosított.