Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Smart elosztóhálózatok tervezése és üzemeltetése

  A tantárgy angol neve: Design and Operation of Smart Grid

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. február 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki alapszak

  Fenntartható villamos energetika szakirány

  Smart grid ágazat, kötelező tárgy 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEAC03 6 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Csatár János,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Intézet:

  Dr. Csatár János

  adjunktus

  BME VET

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektrotechnikai alapismeretek, a villamosenergia-hálózatok felépítése, energiatermelés és elosztás alapismeretei, a villamosenergia-rendszer működésének alapjai, háromfázisú váltakozó áramú rendszerek számításának alapismeretei.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AVINsmartgrid", _)
  VAGY Training.code=("5NAA7")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Villamos energia-átvitel (BMEVIVEAC00), Smart grid laboratórium (BMEVIVEAC06).

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az ágazati tárgy azon hallgatók érdeklődésére épít, akik az intelligens elosztóhálózatok üzemeltetésével, a közcélú hálózatok tervezésével, a megújuló energiaforrások hálózati integrációjával, az energiatermelés-elosztás-felhasználás értéklánc műszaki, szabályozási- és döntéstámogató rendszereivel kapcsolatos ismereteket kívánnak szerezni.

  A tantárgy célja a jövő intelligens villamosenergia elosztó hálózatának (smart grid) tervezésével, üzemeltetésével, védelmi, beavatkozó és üzemirányítási rendszereivel, a hagyományos és megújuló energiákkal kapcsolatos tervezési- és vizsgálati módszerek bemutatása, valamint a tervezéshez nélkülözhetetlen rendszerszemlélet kialakítása. A tárgy betekintést ad a smart hálózatok, az okos mérés, az elektromobilitás és az elosztott energiatárolás aktuális kérdéseibe. Törekszik a komplex energetikai technológiákhoz kapcsolódó fizikai folyamatok elméleti hátterének megismertetésére, az ismeretek alkalmazására a számítógéppel támogatott tervezésben, valamint a hatékony és biztonságos üzemeltetésben. Bemutatja az állandósult rendszerállapotok és átmeneti folyamatok vizsgálatára alkalmas számítógépi szimulációs technikákat, a modern szoftver eszközök által nyújtott szolgáltatásokat, számítási modelleket és paraméterezési megoldásokat.

  8. A tantárgy részletes tematikája          1.       A VER számítógépi modellezésének elvei, rendszer elemek modellezése és paraméterezése,     rendszermodell, szimuláció.

  2.       Megbízhatóság, rendelkezésreállás és szolgáltatás-minőség követelményei, szabályozása.

  3.       Hálózati és alállomási topológiák rendelkezésre állása

  4.       Feszültség minőség. Zárlati áram korlátozása.

  5.       A zárlati áram befolyásolása, a csillagpont földelés megválasztásának kérdésköre: nemzetközi áttekintés, esettanulmányok, ívelő fz. hatása, csillagpont-kezelési alternatívák közötti választás gyakorlati, üzemeltetési, gazdasági szempontjai

  6.       Hibahely behatárolás gyakorlata (TMOK-k, recloser-ek alkalmazásai, egyéb intelligens módszerek)

  7.       Kiserőművek és HKME hálózati csatlakoztatása ill. hatásai a feszültség minőségre

  8.       Energiatárolás és elektromobilitás hálózati integrációja

  9.       Elosztóhálózatok tervezésének szempontjai, követelményrendszere, lépései. Hosszú távú prognózisok és hálózatfejlesztési tervek

  10.   Szabvány- és engedélyeztetési környezet, követelmények

  11.   Köf/kif üzemirányítás, hibaelhárítás, üzemelőkészítéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok

  12.   Villamosenergia – management. Irányítás és informácó-technológia alkalmazások és fejlesztések.

  13.   Intelligens elosztóhálózatok érzékelő és beavatkozó elemei.

  14.   A fogyasztói és termelői viselkedés befolyásolása. 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás, 1 óra irányított és számítógépi gyakorlat

  10. Követelmények

    ·         Szorgalmi időszakban:

  o   1 zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése,

  o   önálló tervezési feladat (házi feladat)

  o   Jelenlét az előadások és gyakorlati foglalkozások legalább 70%-án 

   

      ·         Vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyi a pótzárthelyin pótolható.

  A házi feladat a pótlási héten különeljárási díj ellenében pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadóival személyesen, vagy e-mailben egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  W.D. Stevenson: Elements of power system analysis, McGraw-Hill

  R. N. Dhar: Computer Aided Power System Operation and Analysis. McGraw-Hill

  ATPDraw version  user manual, ISBN 82-594-2344-8, Aug 2002

  Power World Simulator Tutorial

  Digsilent Power Factory Tutorial

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontaktóra

  42

  Készülés előadásokra

  6

  Készülés gyakorlatra

  7

  Készülés zárthelyire

  16

  Házi feladat elkészítése

  17

  Vizsgafelkészülés

  32

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Intézet:

  Prikler László

  tanársegéd

  BME VET

  Dr. Raisz Dávid

  docens

  BME VET

  Dr. Hartmann Bálint

  adjunktus

  BME VET

  IMSc tematika és módszer

  Külön szorgalmi feladat meghirdetése a teljes hallgatóságnak. Ez a feladat nem számít bele a félévközi jegybe, kizárólag IMSc pontok szerezhetők vele, nemcsak a programban résztvevő hallgatók részéről.

  IMSc pontozás

  A megszerezhető IMSc pontok száma legfeljebb 20.

  IMSc pontokat a hallgatók zárthelyin (legfeljebb 10 pont) és a vizsgán (legfeljebb 10 pont) szerezhetnek.

  A zárthelyin és a vizsgán a normál követelményhez tartozó feladatokon túlmenő, további egy feladat megoldásával szerezhető meg a fenti pontszám, ha a hallgató enélkül jeles eredményt ért el.

  Ha valamely számonkérésen a hallgató szerzett IMSc pontokat, akkor az IMSc pontjainak növelése nem lehetséges e számonkérés újbóli teljesítésével.

  Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.