Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos berendezések és szigetelések

  A tantárgy angol neve: Electrical Equipment and Insulations

  Adatlap utolsó módosítása: 2020. január 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök Szak

  Fenntartható villamos energetika Specializáció

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEAC02 5 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Cselkó Richárd,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Szedenik Norbert

  c. egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Cselkó Richárd

  tanársegéd

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Kiss István

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektrotechnika, Villamos energetika, Elektromágneses terek alapjai

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  ((Szakirany("AVINsmartgrid", _) VAGY
  Szakirany("AVINvillgephajt", _) VAGY
  Szakirany("AVINvillszigr", _) VAGY
  Szakirany("AVIvillen", _)) VAGY
  Szakirany("VIABV-SUSTEN", _) )
  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEA336" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEA336", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A specializáció-választáshoz szükséges feltételek teljesítése.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókat a villamosenergia-hálózatban alkalmazott kis és nagyfeszültségű kapcsolókészülékek működésekor a kapcsolókészülékek és a hálózatok között fellépő kölcsönhatások alapjaival, valamint a mechanikus kapcsolókészülékek és olvadó biztosítók szerkezeti felépítésének, működésének és kiválasztásának alapjaival, a különböző berendezésekben, készülékekben alkalmazott szigetelésekkel.

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  ·         Villamos kapcsolókészülékek és berendezések csoportosítása és feladata a kis-, közép- és nagyfeszültségű hálózatokban és szerepük az alállomások működtetésében. A berendezésekben lévő szigetelések feladata és igénybevételeik. A kapcsolókészülékek működésének fázisai és készülékeket érő igénybevételek számítása.

  ·         Kisülési jelenségek gázszigetelőkben. A villamos ív alapvető fizikai tulajdonságai, oltása és viselkedése, mint áramköri elem. A villamos ívvédelem célja és módszerei. A kén-hexafluorid gáz tulajdonságai, mint ívoltó közeg.

  ·         Nagyfeszültségű SF6-gázos megszakítók és fémtokozott kapcsolóberendezések szerkezeti felépítése és működése. Közép- és kisfeszültségű megszakítók és olvadóbiztosítók felépítése és működése. A középfeszültségű szabadvezetéki elosztóhálózat készülékei.

  ·         Villamos berendezések kiválasztásának szempontjai. Kisfeszültségű kapcsolókészülék típusok és szerepük a lakóházak, irodák és ipari létesítmények villamosenergia-ellátásában Épületvillamosítási szabványok.

  ·         A villamos tervezés alapfogalmai. A tervezés szakaszai és a szükséges dokumentáció tartalma. Szabványos rajzjelek.

  ·         A szigetelésekben végbemenő fizikai folyamatok kis térerősségek esetén: vezetés, polarizáció.

  ·         A folyékony és szilárd szigetelésekben végbemenő fizikai folyamatok nagy térerősségek esetén: átütés, átívelés.

  ·         Szigetelések feladatai, igénybevételei. Szigetelési szintek koordinálása

  ·         Túlfeszültség-levezetők és korlátozók felépítése és működése.

  ·         A villamos igénybevételre méretezés alapjai. Szigetelések gazdaságos kihasználása. Potenciálvezérlés.

  ·         Transzformátorok szigetelése, felhasznált szigetelőanyagok. Forgógépek szigetelései, felhasznált szigetelőanyagok, Nagyfeszültségű mérőváltók felépítése, szigetelési rendszere.

  ·         Távvezetékek és szigeteléseik, felhasznált szigetelőanyagok. Kábelek felépítése és szigetelései, felhasznált szigetelőanyagok.

  ·         Nagyfeszültség előállítása és mérése – egyen, váltakozó, aperiodikus feszültséghullám, nagyfrekvenciás, csillapodó feszültséghullám.

  ·         Berendezések szabványos átadás-átvételi vizsgálatának alapjai, villamos átvételi próbák.

   

  Számítási gyakorlatok a következő témakörökben:

  Kapcsolókészülékeket érő igénybevételek számítása. Bekapcsolási tranziens és átengedett áram számítás egyen- és váltakozófeszültségen. Visszaszökő feszültség számítása kapocszárlat, távoli zárlat és veszélyes zónában bekövetkező zárlat esetén. Szigetelőanyagok igénybevételének számítása a leggyakoribb elrendezésekben. 


   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) 3 előadás és 1 gyakorlat.
  10. Követelmények

   

  A szorgalmi időszakban: kettő zárthelyi sikeres teljesítése és részvétel az előadások, illetve gyakorlati foglalkozások minimum 70%-án.

   

  A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga, szóbeli javítási lehetőséggel


   

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi első pótlására a szorgalmi időszakban, második pótlására különeljárási díj ellenében a pótlási héten biztosítunk alkalmat.


  12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetett időpontban.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanszéki weboldalon található elektronikus jegyzetek, segédanyagok

   

  Horváth - Csernátony : Nagyfeszültségű Technika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1986.

  Németh - Horváth: Nagyfeszültségű szigeteléstechnika Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.

  Horváth - László - Máthé - Németh: Villamos szigetelések vizsgálata Műszaki Kiadó, Budapest, 1979.

  Horváth - Berta - Pohl: Elektrosztatikus feltöltődések, Műszaki Kiadó, Budapest, 1984.

  Luspay szerk.: Közép és nagyfeszültségű hálózati berendezések vizsgálata, Magyar Áramszolgáltatók Egyesülete, Budapest, 2000

  E. Kuffel, W.S. Zaengl, J. Kuffel: High Voltage Engineering – Fundamentals, Second edition 2000, Butterworth-Heinemann

  Ruben D. Garzo: High Voltage Circuit Breakers, 2002, Marcel Dekker Inc.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Felkészülés előadásokra

  14

  Felkészülés gyakorlatokra

  7

  Felkészülés laborra

  -

  Felkészülés ZH-ra

  15

  Házi feladat elkészítése

  -

  Önálló tananyagfeldolgozás

  10

  Vizsgafelkészülés

  32

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kiss István

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Szedenik Norbert

  c. egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Cselkó Richárd

  tanársegéd

  Villamos Energetika Tanszék

  IMSc tematika és módszer

  Külön feladat a zárthelyi és a vizsgadolgozat megírásakor. Ez nem számít bele a félévközi jegybe, kizárólag IMSc pontok szerezhetők vele.

  IMSc pontozás

  IMSc pontokat a hallgatók a zárthelyi és a vizsgadolgozat megírása során szerezhetnek a következők szerint.

   

  IMSc pont csak abban az esetben kapható, ha a vizsgajegy jeles. A ZH és a vizsga pluszfeladatának teljes körű, helyes megoldásáért 10-10 pont kapható, tehát az összesen megszerezhető IMSc pontok száma 20.

   

  Az IMSc pontok megszerzése a programban részt nem vevő hallgatók számára is biztosított.