Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos gépek és alkalmazások

  A tantárgy angol neve: Electrical Machines and Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. március 17.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnök Szak

  Fenntartható Villamos Energetika Specializáció

  Villamos Gépek és Hajtások Ágazat

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEAC01 5 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:


  Dr.Veszprémi Károly

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Mágneses terek és körök, hálózatszámítás, elektrotechnika, teljesítményelektronika.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  ((Szakirany("AVINsmartgrid", _) VAGY
  Szakirany("AVINvillgephajt", _) VAGY
  Szakirany("AVINvillszigr", _) VAGY
  Szakirany("AVIvillen", _))VAGY
  Szakirany("VIABV-SUSTEN", _) )
  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEA334" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEA334", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A Villamos Energetika tárgy kreditpontjának megszerzése ajánlott.

  7. A tantárgy célkitűzése

  7. A tantárgy célkitűzése:

  A hallgatók megszerzik a villamos gépek és hajtások témakörével kapcsolatos azon lényeges szakmai ismereteket, amelyek a Villamos Energetika szakirányon tanuló és a későbbiekben ezen a szakterületen elhelyezkedni szándékozó villamosmérnök hallgatóknak szükségesek. Elsajátítják a gyakorlatban alkalmazott számítási módszereket, a villamos gépes rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos átfogó szakmai ismereteket. Megismerik a jellegzetes és korszerű valamint a jövőben várható alkalmazásokat. Elméleti és gyakorlati megalapozás kapnak azok, akik mesterképzésben ezen a területen kívánják elmélyíteni ismereteiket.

  Mindezeket az alábbi ismeretek átadásán keresztül éri el:

  Az elektromechanikus villamos energiaátalakítás alapelveinek, a legfontosabb villamosgép-típusok felépítésének és működésének, helyettesítő áramkörének, villamos és mechanikai jelleggörbéinek megismerése. Háromfázisú gépek állandósult üzemállapotának vizsgálata szimmetrikus és aszimmetrikus táplálás esetén. A térvektoros módszerek alapjainak bemutatása. A villamos hajtástechnika alapjainak és jellegzetes alkalmazásainak bemutatása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A) Az előadások tematikája 

  Transzformátorok

  Egyfázisú és háromfázisú transzformátor felépítése, állandósult és tranziens üzeme. Háromfázisú transzformátor egyenlőtlen terhelése. Különleges transzformátorok. (1 hét)

   Forgógépek tekercselései, erőhatás és nyomaték számítása

  Forgó villamos gépek koncentrált és hornyokban elosztott tekercseinek kialakítása, a tekercsekben indukálódó feszültség, illetve a tekercsekben folyó áram által létesített légrésmező (főmező) és szórási mező meghatározása. Erőhatás, illetve nyomaték számítása elektromágneses rendszerekben. (1 hét)

   Aszinkron gépek

  Az indukciós gép helyettesítő vázlata és nyomatéka. Mélyhornyú és kétkalickás forgórészű gépek. A térbeli felharmonikusok hatása. Indítási és fordulatszám változtatási módszerek. Aszimmetrikus üzem, álló- és forgórész aszimmetriák hatása. Egyfázisú és segédfázisos gépek. (1 hét)

   Szinkron gépek

  A hengeres forgórészű szinkron gép helyettesítő áramköre és nyomatéka. Motoros és generátoros üzemállapot. Stabilitás. A kiálló pólus hatása. Reluktancia motorok és állandó mágneses gépek. Szinkron és aszinkron lineáris motorok. (1 hét)

   Egyenáramú gépek

  Egyenáramú gép armatúra tekercselései. A segédpólus és a kompenzáló tekercselés szerepe. Külső, párhuzamos és vegyes gerjesztésű generátorok és motorok jelleggörbéi állandósult üzemállapotban. Motorok indítása és a fordulatszám változtatása. (1 hét)

   Korszerű számítási módszerek alkalmazása

  A végeselem módszer (FEM) alapjai, hálózási módszerek, Poisson egyenlet levezetése, Lagrange interpolációs polinomok, Dirichlet és Neumann határfeltételek, egyszerű 2D példa megoldása. A QuickField, a Flux2D valamint a Motorpro és MotorCad nevű szoftverek bemutatása. (1 hét)

  Villamos gépek alkalmazásai Háztartási villamos gépek. A szórakoztató elektronika villamos gépei. Járművek villamos gépei. Mágnesesen lebegtetett vonatok. Szupravezetős generátorok és motorok. Szervomotorok. (1 hét)

  Villamos hajtások kinetikája

  Nyomatékok és tömegek átszámítása közös tengelyre. A villamos hajtások mozgásegyenlete. A hajtás stabilitásának feltétele. Időállandók definíciója. (0,5 hét)

   Villamos hajtások tervezése

  Védettségi módozatok. Villamos motorok üzemviszonyai. Villamos motorok melegedése. Villamos motorok kiválasztása különféle üzemekre. (0,5 hét)

   Villamos hajtások alkalmazásai

  Egyenáramú városi villamos járművek sebességváltoztatási és fékezési módjai. Félvezetős egyenáramú vasuti járműhajtások megoldási módjai. (2 hét)

  Feszültséginverteres aszinkron motoros trolibusz hajtás. Félvezetős frekvenciaváltós vasúti járműhajtások megoldási módjai. (2 hét)

  Az energiaátalakítás folyamata szélerőművekben. Szélgenerátorok megoldási módjai, összehasonlításuk. Kalickás forgórészű aszinkron szélgenerátor. (2 hét)

    B) A gyakorlatok  tematikája 

  • Elektromágneses erőhatások számítása.
  • Egyfázisú transzformátorok.
  • Transzformátorok párhuzamos üzeme.
  • Transzformátorok kapcsolási csoportjai.
  • Háromfázisú transzformátorok.
  • Váltakozóáramú tekercselések.
  • Az indukált feszültségek számítása.
  • Aszinkrongépek állandósult üzem.
  • Aszinkrongépek indítása.
  • Szinkrongépek állandósult üzem.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás: hagyományos előadás, számítógépi prezentációk, szimulációk. Gyakorlatok: az előadások megfelelő fejezeteihez illeszkedő példamegoldó gyakorlatok.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: Egy zárthelyi teljesítése.

  b. A zárthelyi legalább elégséges szintű teljesítése.

  c. A vizsgaidőszakban: A vizsga szóbeli. A vizsgajegy a zárthelyi dolgozat osztályzata (1/3), valamint szóbeli vizsgán kapott osztályzat (2/3) súlyozott átlaga.

   

  A tárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele: legalább elégséges (2) vizsgajegy.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi dolgozatok pótlására vagy javítására a szorgalmi időszakban egy pótzárthelyi alkalmat, még egy pótlásra vagy javítására egy alkalmat biztosítunk a pótlási héten. A vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Heti egy alkalommal, igény és egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·     Az előadások Power-point anyaga.

  ·     Retter Gy.: Villamosenergia-átalakítók. I. 51440. Műegyetemi Kiadó. Budapest, 1994. 416 oldal.

  ·     Retter Gy.: Villamosenergia-átalakítók. II. 51444. Műegyetemi Kiadó. Budapest, 1994. 296 oldal.

  ·     Németh Károly, Láday Ödön: Villamos energia-átalakítók (Példatár) 51122 Műegyetemi Kiadó. Budapest, 412 oldal.

  ·     Karsai Károly, Kerényi Dénes, Kiss László: Nagytranszformátorok, Műszaki könyvkiadó, Budapest 1973.. 461 oldal

  ·     Halász Sándor: Villamos hajtások, Egyetemi tankönyv.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  42

  Félévközi felkészülés előadásokra

  14

  Félévközi felkészülés gyakorlatokra

  10

  Félévközi felkészülés zárthelyire

  15

  Önálló tananyag-feldolgozás

  0

  Felkészülés a vizsgára

  39

  Összesen

  120

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Vajda István

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr.Veszprémi Károly

  egyetemi tanár

  Villamos Energetika Tanszék

  IMSc tematika és módszer

  Külön szorgalmi feladatok meghirdetése a teljes hallgatóságnak.

  o Ez a feladat nem számít bele a félévközi jegybe, kizárólag IMSc pontok szerezhetők vele,

  nemcsak a programban résztvevő hallgatók részéről.

  IMSc pontozás

  IMSc pontokat a hallgatók a beadott szorgalmi feladatokra és a vizsgán szereplő külön (extra) feladat megoldására kaphatnak a következők szerint:

   

  Általános szabályok:

  A tárgy követelményeinek teljesítése során összesen 20 IMSc pont (IP) szerezhető.

  IP csak akkor szerezhető, ha a vizsgajegy jeles.

  Az IPok nem befolyásolják a vizsgajegy értékét.

  Az IMSc pontok megszerzése a programban nem résztvevő hallgatók számára is biztosított.

   

  Az IP pontok számítása:

  3 szorgalmi feladat: mindegyike maximum 5 IP. (max 3x5)

  A vizsgán (akár normál, akár pót) egy extra feladat szerepel IP szerzése céljából. Ezzel 5 IP szerezhető (max1x5). Az IPok nem befolyásolják a vizsga értékelését.