Villamos energetika laboratórium

A tantárgy angol neve: Power Engineering Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2015. február 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEA337 6 0/0/3/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Prikler László

 

tanársegéd

 

VET VMK csoport

 

Györe Attila

 

tanársegéd

 

VET VGH csoport

 

Dr. Kiss István

 

egyetemi docens

 

VET NTB csoport

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A szakmai törzsanyagban tanult elektrotechnikai, villamos energetikai és hőtani alapismeretek

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
(Szakirany("AVIvillen", _)
VAGY Training.code=("5NAA7") )


ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEAC07" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEAC07", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIVEAC08" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEAC08", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

Az érvényben levő "Szakirány- és ágazatválasztási szabályzat"-ban foglaltak szerint. A Villamos energetika (VIVEA207) tárgy kreditpontjának megszerzése ajánlott.

7. A tantárgy célkitűzése A gyakorlati alkalmazás fejlesztése, a fizikai összefüggések és a számítási modellek összhangjának megértése, elméleti ismeretek elmélyítése. A villamosenergia hálózatban alkalmazott kapcsolókészülékek működtetésekor a kapcsolókészülékek és a hálózatok között fellépő kölcsönhatások valamint a kapcsolási ívek tulajdonságainak laboratóriumi vizsgálata, a mérési és számítási eredmények összehasonlításával. A hallgatók a gyakorlatban is megismerkednek a különféle villamos gépekkel, hajtásokkal, azok működésével. A laboratórium kiegészítő módon támogatja a szakirány elméleti tantárgyait.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

I. Számítási-tervezési gyakorlatok, számítógép alkalmazások Villamosenergia-átvitel témakörben:

 

1.      Közcélú 0.4 kV-os transzformátorkörzet terhelés-feszültségesés méretezése,
biztosító kiválasztás, lazán hurkolt üzem elemzése.

 2.      Nagy / középfeszültségű (120/10 kV-os) transzformátorállomás terhelési és szabályozási viszonyai, statikus kondenzátor hatása.

 3.      Zárlatok és áramkör-megszakadások leképezése és számítása. Y/y és Y/d transzformátorok zérus sorrendű modelljei, fáziszárlatok, 1FN és 2FN rövidzárlat, kapacitív földzárlati áram.

4.  120 kV-os szabadvezeték 1FN rövidzárlati áramának eloszlása, a védővezető és a földelések hatása, a zárlatos oszlop potenciálemelkedése.

 5.      Energiatermelő egységek (gázmotor, szélturbina, napelem) telepítése, hálózati hatása,
műszaki számítások.

 II. Laboratóriumi mérések Villamos kapcsolókészülékek témakörben:

6.      Egyen és váltakozóáramú zárlatok ideális kikapcsolása
Koncentrált paraméterű modellben lévő kapcsoló sarkain fellépő feszültség (független visszaszökő feszültség) mérése és számítása. A hálózat paramétereinek hatása.

 7.      Stacioner ív tulajdonságainak és egyenáramú ív megszakításának vizsgálata.
Feszültség-áram, feszültség-ívhossz karakterisztika mérése, összevetése az ívmodellekből nyert számítási eredményekkel. A hálózati paraméterek és az ívoltó szerkezetek megszakításra gyakorolt hatásának vizsgálata.

 8.      Váltakozóáramú ív tulajdonságainak és megszakításának vizsgálata.
Különböző fázishelyzetű körökben égő kvázistacioner ív időfüggvényeinek és ívhiszterézis görbéinek vizsgálata. A hálózati és a bekapcsolási fázisszög és az ívoltó szerkezetek megszakításra gyakorolt hatásának vizsgálata.

 9.      Olvadó biztosítók és kismegszakítók működésének vizsgálata
Biztosító modell, biztosító és kismegszakító működési karakterisztikájának felvétele.

III. Laboratóriumi mérések Villamos gépek és alkalmazások témakörben:

 10. 3 fázisú transzformátor vizsgálata. A háromfázisú transzformátor helyettesítő kapcsolásának meghatározás, üresjárási, rövidzárási és terhelési mérések.

 11. Aszinkron gép vizsgálata, Üresjárási és rövidzárási jelleggörbék felvétele, terhelési mérés.

 12. Csúszógyűrűs aszinkron motor indítása és dinamikus fékezése. A motor fordulatszám-nyomaték jelleggörbéjének felvétele, az indító ellenállások számítása.

13. Egyenáramú gép vizsgálata. Egyenáramú generátor külső jelleggörbéjének felvétele, üresjárási veszteségek mérése, az egyenáramú motor sebességi (fordulatszám-áram) jelleggörbéjének felvétele.

 14. Szinkrongép vizsgálata. A szinkrongép üresjárási és rövidzárási jelleggörbéinek felvétele, a szinkron gép hálózatra kapcsolása. Áram-munkadiagram és a V görbék felvétele.

 

 

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Számítási-tervezési gyakorlatok, számítógépi alkalmazások, laboratóriumi mérések

 

10. Követelmények

a)      Szorgalmi időszakban:

1 ZH a Villamosenergia-átvitel témakörből
mérési jegyzőkönyvek az egyes mérésekhez (mérőcsoportonként közösen)

b)      A félév lezárásához szükséges követelmények:

 - eredményes (pót)zárthelyi megírása
 - beadott és elfogadott jegyzőkönyvek

 

c)      A félév lezárásának módja:  félévközi jegy
a félévközi jegy kialakítása:
ZH:  30%         Mérések :  70 %

11. Pótlási lehetőségek

A ZH egy alkalommal pótolható vagy javítható a pótlási héten, két mérés pótolható a pótlási héten, de nem javítható.

12. Konzultációs lehetőségek Igény és előzetes egyeztetés szerint
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Villamosenergia - átvitel (oktatási segédlet): www.vet.bme.hu
Az oktató által kiadott feladatlapok, számítási segédletek
Mérési útmutatók:
www.vet.bme.hu

 

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi mérésekre38
Felkészülés zárthelyire15
Mérési jegyzőkönyv készítése 25
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Dán András

 

docens

 

VET VMK csoport

 

Dr. Kádár István

 

docens

 

VET VGH csoport

 

Dr. Koller László

 

docens

 

VET NTB csoport