Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos kapcsoló készülékek

  A tantárgy angol neve: Electric Switching Devices

  Adatlap utolsó módosítása: 2008. április 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki alapszak
  Villamos Energetika szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA336 6 3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berta István,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Koller Lászlóegy. docensVET/NTB csoport
  Dr. Kiss Istvánegy. docensVET/NTB csoport
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A szakmai törzsanyagban tanult elektrotechnikai, villamos energetikai, és hőtani ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  (Szakirany("AVIvillen", _)
  VAGY Training.code=("5NAA7") )

  ÉS NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEAC02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEAC02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Az érvényben levő "Szakirány- és ágazatválasztási szabályzat"-ban foglaltak szerint
  7. A tantárgy célkitűzése Megismertetni a hallgatókat a villamosenergia-hálózatban alkalmazott kis és nagyfeszültségű kapcsolókészülékek működésekor a kapcsolókészülékek és a hálózatok között fellépő kölcsönhatások elméletével, valamint a mechanikus kapcsolókészülékek és olvadó biztosítók szerkezeti felépítésének és működésének alapjaival
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. Villamos kapcsolókészülékek a kis és nagyfeszültségű hálózatokban. A villamos kapcsolókészülékek csoportosítása és feladata. Kapcsolókészülékek és hálózatok számítási modelljei és módszerei. Terhelési, túlterhelési és zárlati üzemállapotok. Egyenáram bekapcsolása.

  2. A mechanikus kapcsolókészülékek működésének fázisai váltakozóáram be- és kikapcsolása során. Váltakozó áram bekapcsolása. Generátortól távoli zárlat.

  3. Váltakozó áram bekapcsolása. Kapacitív terhelés bekapcsolása. Üresen járó transzformátor bekapcsolása. Generátorhoz közeli zárlat.

  4. Termikus igénybevételek. Üzemi és túlterhelési áram okozta melegedések: rövid idejű és szakaszos melegedések. Zárlati áram okozta melegedés: Joule-integrál, termikus határáram és időhatár.

  5. Mechanikai igénybevételek. Áramvezetőkre és az ívre ható elektrodinamikus erőhatások számítási módszerei és gyakorlati alkalmazásai.

  7. A stacioner villamos ívben lezajló folyamatok. A homogén és inhomogén ívoszlop. A katód és anód közelében végbemenő folyamatok.

  9. A villamos ív mint áramköri elem. A stacioner és dinamikus ív karakterisztikái. A kvázistacioner ív karakterisztikái és megszűnése (újragyulladás, stabilitás, áramlevágás). A vákuumban égő ív jellemzői.

  10. Egyenáram ideális kikapcsolása. Egyenáramú ív megszakítása.

  11. Váltakozó áram ideális kikapcsolása nagyfeszültségen (független VSF). Megszakító-kapocszárlat és a megszakító kapcsa után a hálózaton. Az egyenáramú összetevő hatása a VSF-re. Ideális kikapcsolás háromfázisú áramkörben.

  12. Váltakozó áramú ív megszakítása nagyfeszültségen. A zárlati áram megszakításának esetei. Az ív újragyulladásának megakadályozása.

  13. Váltakozó áramú ív megszakítása nagyfeszültségen. Az újragyújtás veszélyei terhelőáramok megszakításakor (kapacitív és kis induktív áramok megszakítása).

  14. Váltakozó áramú ív megszakítása kisfeszültségen. Az újragyújtó feszültség alakulása. Az ív áramkorlátozó hatása.

  15. Nagyfeszültségű SF6-gázos és vákuummegszakítók szerkezeti felépítése és működése.

  16. Közép- és kisfeszültségű olvadó biztosítók szerkezeti felépítése és működése.

  17. Kisfeszültségű megszakítók, kapcsolók és kontaktorok szerkezeti felépítése és működése.

  18. Nagy- közép- és kisfeszültségű szakaszolók, szakaszoló jellegű készülékkombinációk szerkezeti felépítése és működése.

  19. Tanulmányi látogatás egy 220/120/KF alállomásban.

  A gyakorlatokon az 1-14. témakörhöz kapcsolódó számítási feladatok megoldása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Multimédiával támogatott előadás és gyakorlat. A gyakorlatokon számítási feladatok megoldása. Házi feladat. Tanulmányi látogatás..
  10. Követelmények

  a.) Szorgalmi időszakban:Számítási házi feladat, amelyet a 2. héten adunk ki, és a 13. héten kell beadni. Az aláírás megszerzésének feltételei: részvétel az előadások legalább 50, a gyakorlatok legalább 60 %-án amelyet a személyes jelenléttel ellenőrzünk (a tanulmányi látogatás gyakorlatnak számít), valamint a házi feladat legalább elégséges szintű teljesítése. A korábban megszerzett aláírás 3 évig érvényes.

  b.) Vizsgaidőszakban:A félév lezárásának módja a vizsgaidőszakban letett vizsga. A vizsgáztatás módja írásbeli, szóbeli javítási lehetőséggel. Szóbeli kiegészítéssel egy jegyet lehet javítani, elégtelen írásbeli eredmény nem javítható. 

  11. Pótlási lehetőségek A házi feladat apótlási időszakban pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, előzetesen egyeztetett időpiontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Koller, L.: Kisfeszültségű kapcsolókészülékek. Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55076. Műegyetemi Kiadó, 2004.-          

  Koller, L.: Nagyfeszültségű kapcsolókészülékek. Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55073. Műegyetemi Kiadó, 2004.-          

  Koller, L.: Kisfeszültségű kapcsolókészülékek szerkezete és üzeme. Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55077. Műegyetemi Kiadó, 2006.-        

   Néveri I.(szerk.): Villamos kapcsolókészülékek kézikönyv. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1984.-        

  Stefányi I. (szerk.) Példák a kapcsolási folyamatok című tárgy anyagához. Egyetemi jegyzet. J5-1180. Tankönyvkiadó, Budapest, 1981.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése15
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés35
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Beosztás:

   Név:

  Tanszék, Int.:
  egy. docensDr. Koller LászlóVET/NTB csoport