Villamos berendezések

A tantárgy angol neve: Electric Equipment

Adatlap utolsó módosítása: 2015. január 26.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Energetikai mérnök alapszak
Kötelező tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEA096   1/1/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Kiss István egy. docens Villamos Energetika Tsz.
Novák Balázs tanársegéd Villamos Energetika Tsz.
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektrotechnikai alapismeretek. Váltakozóáramú hálózatok.

 

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Kötelező előtanulmány: Elektrotechnika

Ajánlott előtanulmány: Műszaki hőtan I. és II.,

Tematikaütközés miatt a tantárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tantárgyakat: Villamos kapcsolókészülékek, VIVEA336

 

7. A tantárgy célkitűzése Megismertetni a hallgatókat az erősáramú villamos berendezések közül a villamos kapcsoló és melegfejlesztő berendezések valamint készülékek szerkezeti felépítésével és a működésük-kel kapcsolatos fizikai folyamatokkal, energiaátalakítási alapelvekkel. Ezáltal a hallgatók alkalmassá válnak a nemzetgazdaság, ezen belül a települések, az ipari és mezőgazdasági üzemek, az intézmények és a lakosság biztonságos és gazdaságos villamosenergia-ellátásának lényeges elemeit képező villamos berendezések tervezésében, megvalósításában és üzemeltetésében való közreműködésre.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét: Egyen- és váltakozó áram bekapcsolása (generátortól távoli zárlat, üresen járó transzformátor bekapcsolása). Gyak: Bekapcsolási tranziensek számítása I.

2. hét: A villamos ív. A stacioner ívben lezajló folyamatok. Gyak.: Bekapcsolási tranziensek számítása II.

3. hét: A villamos ív mint áramköri elem. A stacioner ív karakterisztikái. A kvázistacioner ív karakterisztikái. A kvázistacioner ív megszűnése. Gyak.: Stacioner ív munkapontjának számítása.

4. hét: Egyenáram kikapcsolása. Ívoltás, a kikapcsolást elősegítő módszerek. Váltakozó áram ideális kikapcsolása. Gyak.: Egyenáramú kikapcsolási tranziensek számítása (ívmentes és ívmegszakításos eset) 

5. hét: Váltakozó áram kikapcsolása. Váltakozó áramú ív megszakítása. Nagyfeszültségű megszakítók. Gyak: Váltakozó áramú kikapcsolási tranziensek számítása (ívmentes és ívmegszakításos eset).

6. hét: Túlfeszültségek keletkezési módjai, túlfeszültségvédelmi eszközök. Gyak.: Légköri és kapcsolásieredetű túlfeszültségek nagyságának számítása

7. hét: Olvadó biztosítók. szakaszolók, szakaszoló jellegű készülékkombinációk és tokozott kapcsolóberendezések. Gyak: Olvadóbiztosító kiolvadási jellegörbe meghatározása.

8. hét: A kisfeszültségű váltakozó és egyenáramú megszakítás valamint ívoltás jellegzetességei. Gyak.: Ívoltó szerkezetek hatásának számítása.

9. hét: Melegedési igénybevételek. Elektrodinamikus erőhatások. Gyak: melegedési igénybevételek számítása.

10. hét: A villamos kapcsolókészülékek elemei. Elektromágnesek, kisfeszültségű egyen- és váltakozó feszültségű ívoltó szerkezetek, villamos érintkezők, ikerfémes működtetők, zárószerkezetek. Gyak: Erőhatások közelítő számítása zárlat esetén.

11. hét: Kisfeszültségű megszakítók, kismegszakítók, olvadó biztosítók. Gyak.: kismegszakítók és olvadóbiztosítók kiválasztása 

12. hét: Kapcsolók és kontaktorok, relék és kioldók. Gyak: kontaktorok kiválasztása.

13. hét: Villamos melegfejlesztési technológiák áttekintése I. (ellenállásfűtés, indukciós hevítés) Gyak.: Az ismertetett fűtési módok esetén egyszerűsített elrendezések működési paramétereinek meghatározása.

14. hét: Villamos melegfejlesztési technológiák áttekintése II. (ívfűtés, plazmahevítés, elektronsugaras, mikrohullámú és dielektromos hevítés, egyéb hevítési módok) Gyak.: Az ismertetett fűtési módok esetén egyszerűsített elrendezések működési paramétereinek meghatározása.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy alapvetően gyakorlati példákkal illusztrált előadásokra épít, a kapcsolódó gyakorlatok számpéldákon keresztül mutatják be az előadási anyagok alkalmazását.

 

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:

Az érdemjegy feltétele 2 zárthelyi sikeres megírása. A zárthelyik tervezett időpontja a 7. és az utolsó hét. A zárthelyik elméleti kérdéseket és számpéldákat is tartalmaznak. A minimum követelmény egyenként 40%-os teljesítés.

b.       A vizsgaidőszakban: -

11. Pótlási lehetőségek Akik valamelyik zárthelyin nem érték el a 40%-os szintet, pótzárthelyit kell írniuk. Erre a szorgalmi időszakban mindkét zárthelyi esetén egy alkalmat biztosítunk. Pótlási héten további egy alkalmat biztosítunk, de a TVSZ értelmében ekkor már csak az egy eredménytelen zárthelyi pótolható. 

 

12. Konzultációs lehetőségek egyéni megbeszélés alapján
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

-          Koller, L.: Nagyfeszültségű kapcsolókészülékek. Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55073. Műegyetemi Kiadó, 2004. -          Koller, L.: Kisfeszültségű kapcsolókészülékek. Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55076. Műegyetemi Kiadó, 2004.

-          Stefányi, I.-Szandtner, K.: Villamos Kapcsolókészülékek. Nívódíjas egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Budapest 1991. J5 - 1309.

-         Koller, L.: Ellenállás és indukciós hevítés. Nívódíjas egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Budapest, 1987. J5-1421.

-          Koller, L.: Ív, plazma és egyéb fűtési módok. Nívódíjas egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Budapest, 1987. J5-1427.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire12
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

Dr. Kiss István

egy. docens

Villamos Energetika Tsz.

Dr. Koller László

Ny. egy. docens

Villamos Energetika Tsz.

Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."