Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos berendezések

  A tantárgy angol neve: Electric Equipment

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. január 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Energetikai mérnök alapszak
  Kötelező tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA096   1/1/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Kiss István egy. docens Villamos Energetika Tsz.
  Novák Balázs tanársegéd Villamos Energetika Tsz.
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektrotechnikai alapismeretek. Váltakozóáramú hálózatok.

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Kötelező előtanulmány: Elektrotechnika

  Ajánlott előtanulmány: Műszaki hőtan I. és II.,

  Tematikaütközés miatt a tantárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tantárgyakat: Villamos kapcsolókészülékek, VIVEA336

   

  7. A tantárgy célkitűzése Megismertetni a hallgatókat az erősáramú villamos berendezések közül a villamos kapcsoló és melegfejlesztő berendezések valamint készülékek szerkezeti felépítésével és a működésük-kel kapcsolatos fizikai folyamatokkal, energiaátalakítási alapelvekkel. Ezáltal a hallgatók alkalmassá válnak a nemzetgazdaság, ezen belül a települések, az ipari és mezőgazdasági üzemek, az intézmények és a lakosság biztonságos és gazdaságos villamosenergia-ellátásának lényeges elemeit képező villamos berendezések tervezésében, megvalósításában és üzemeltetésében való közreműködésre.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: Egyen- és váltakozó áram bekapcsolása (generátortól távoli zárlat, üresen járó transzformátor bekapcsolása). Gyak: Bekapcsolási tranziensek számítása I.

  2. hét: A villamos ív. A stacioner ívben lezajló folyamatok. Gyak.: Bekapcsolási tranziensek számítása II.

  3. hét: A villamos ív mint áramköri elem. A stacioner ív karakterisztikái. A kvázistacioner ív karakterisztikái. A kvázistacioner ív megszűnése. Gyak.: Stacioner ív munkapontjának számítása.

  4. hét: Egyenáram kikapcsolása. Ívoltás, a kikapcsolást elősegítő módszerek. Váltakozó áram ideális kikapcsolása. Gyak.: Egyenáramú kikapcsolási tranziensek számítása (ívmentes és ívmegszakításos eset) 

  5. hét: Váltakozó áram kikapcsolása. Váltakozó áramú ív megszakítása. Nagyfeszültségű megszakítók. Gyak: Váltakozó áramú kikapcsolási tranziensek számítása (ívmentes és ívmegszakításos eset).

  6. hét: Túlfeszültségek keletkezési módjai, túlfeszültségvédelmi eszközök. Gyak.: Légköri és kapcsolásieredetű túlfeszültségek nagyságának számítása

  7. hét: Olvadó biztosítók. szakaszolók, szakaszoló jellegű készülékkombinációk és tokozott kapcsolóberendezések. Gyak: Olvadóbiztosító kiolvadási jellegörbe meghatározása.

  8. hét: A kisfeszültségű váltakozó és egyenáramú megszakítás valamint ívoltás jellegzetességei. Gyak.: Ívoltó szerkezetek hatásának számítása.

  9. hét: Melegedési igénybevételek. Elektrodinamikus erőhatások. Gyak: melegedési igénybevételek számítása.

  10. hét: A villamos kapcsolókészülékek elemei. Elektromágnesek, kisfeszültségű egyen- és váltakozó feszültségű ívoltó szerkezetek, villamos érintkezők, ikerfémes működtetők, zárószerkezetek. Gyak: Erőhatások közelítő számítása zárlat esetén.

  11. hét: Kisfeszültségű megszakítók, kismegszakítók, olvadó biztosítók. Gyak.: kismegszakítók és olvadóbiztosítók kiválasztása 

  12. hét: Kapcsolók és kontaktorok, relék és kioldók. Gyak: kontaktorok kiválasztása.

  13. hét: Villamos melegfejlesztési technológiák áttekintése I. (ellenállásfűtés, indukciós hevítés) Gyak.: Az ismertetett fűtési módok esetén egyszerűsített elrendezések működési paramétereinek meghatározása.

  14. hét: Villamos melegfejlesztési technológiák áttekintése II. (ívfűtés, plazmahevítés, elektronsugaras, mikrohullámú és dielektromos hevítés, egyéb hevítési módok) Gyak.: Az ismertetett fűtési módok esetén egyszerűsített elrendezések működési paramétereinek meghatározása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tantárgy alapvetően gyakorlati példákkal illusztrált előadásokra épít, a kapcsolódó gyakorlatok számpéldákon keresztül mutatják be az előadási anyagok alkalmazását.

   

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  Az érdemjegy feltétele 2 zárthelyi sikeres megírása. A zárthelyik tervezett időpontja a 7. és az utolsó hét. A zárthelyik elméleti kérdéseket és számpéldákat is tartalmaznak. A minimum követelmény egyenként 40%-os teljesítés.

  b.       A vizsgaidőszakban: -

  11. Pótlási lehetőségek Akik valamelyik zárthelyin nem érték el a 40%-os szintet, pótzárthelyit kell írniuk. Erre a szorgalmi időszakban mindkét zárthelyi esetén egy alkalmat biztosítunk. Pótlási héten további egy alkalmat biztosítunk, de a TVSZ értelmében ekkor már csak az egy eredménytelen zárthelyi pótolható. 

   

  12. Konzultációs lehetőségek egyéni megbeszélés alapján
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  -          Koller, L.: Nagyfeszültségű kapcsolókészülékek. Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55073. Műegyetemi Kiadó, 2004. -          Koller, L.: Kisfeszültségű kapcsolókészülékek. Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55076. Műegyetemi Kiadó, 2004.

  -          Stefányi, I.-Szandtner, K.: Villamos Kapcsolókészülékek. Nívódíjas egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Budapest 1991. J5 - 1309.

  -         Koller, L.: Ellenállás és indukciós hevítés. Nívódíjas egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Budapest, 1987. J5-1421.

  -          Koller, L.: Ív, plazma és egyéb fűtési módok. Nívódíjas egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Budapest, 1987. J5-1427.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire12
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

  Dr. Kiss István

  egy. docens

  Villamos Energetika Tsz.

  Dr. Koller László

  Ny. egy. docens

  Villamos Energetika Tsz.

  Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."