Minőségi energiaellátás

A tantárgy angol neve: Electric Power Quality

Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 10.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Energetikai mérnök alapszak


Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEA044 5 2/1/0/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
A tantárgy tanszéki weboldala http://vet.bme.hu/?q=tantargyak/minosegi-energiaellatas
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Berta István

Dr. Koller László

Dr. Szandtner Károly

Dr. Kiss István

Egyetemi tanár

Egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

VET, NTB cs.

VET, NTB cs.

VET, NTB cs.

VET, NTB cs.

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizika, matematika, elektrotechnikai alapismeretek
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Elektrotechnika.
7. A tantárgy célkitűzése
A tárgy az épületek (nagy- és kis épületek, lakóépületek, épületegyüttesek) kisfeszültségű villamos
energiaellátás tervezésével, kivitelezésével és üzemeltetésével foglalkozik. Ezáltal a
hallgatók alkalmassá válnak a nemzetgazdaság, ezen belül a települések, az ipari és mezőgazdasági
üzemek, az intézmények és a lakosság biztonságos és gazdaságos villamosenergia ellátásának
tervezésében, megvalósításában és üzemeltetésében való közreműködésre.
8. A tantárgy részletes tematikája
1. hét: Létesítési és biztonsági szempontok.
2. hét: Kisfeszültségű hálózatok vezetékeinek és kábeleinek méretezése. Túláramvédelem.
3. hét: Épületek villamos hálózatának túlfeszültségvédelme, érintésvédelem kialakítása.
4. hét: PEN és EPH rendszer kiépítése, földelési rendszer létesítése.
5. hét: Világítási eszközök elhelyezése, világítási hálózat kiépítésének szempontjai.
6. hét: Erőátviteli berendezések elhelyezése, erőátviteli hálózat kiépítésének szempontjai.
Ipari berendezések energiaellátási kérdései.
7. hét: Fázisjavítás: alapfogalmak, fázisjavítás esetei, természetes fázisjavítás, egyedi , csoportos
és központi kompenzáció,fázisjavítás tervezése.
8. hét: Épületek nagymegbízhatóságú kisfeszültségű villamosenergia betáplálása. Megbízhatósági
igények.
9. hét: Szünetmentes, nagymegbízhatóságú villamos energiaellátás eszközei.
10. hét: Szünetmentes áramellátó berendezések kiépítési szempontjai.A szünetmentes áramellátó
rendszer akkumulátor telepei.
11. hét: A napenergia felhasználásának berendezései és a hasznosításhoz szükséges szabályozási
eszközök. A villamosenergia fogyasztás csökkentésének lehetőségei a napenergia felhasználásával.
12. hét: Épületek teljesítmény igényének meghatározása. Villamos hálózatra kapcsolás feltételei.
Méretlen és mért fogyasztói hálózat, fogyasztásmérés helyei és berendezései.
13. hét: Gyengeáramú berendezések elhelyezése, villamos energiaellátó hálózatának kiépítése.
Épületek villamos hálózatának létesítésével kapcsolatos mérések elemzése.
14. hét: Épületek villamos energia betápláló és elosztó rendszerének főbb tervezési szempontjai.
A tervkészítés lépései és tartalmi elemei. A minőségbiztosítási rendszer alapjai.
A számítási gyakorlatokon a hallgatók a fenti témakörökhöz kapcsolódó gyakorlati feladatokat
oldanak meg.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra előadás, 1 óra számítási gyakorlat
10. Követelmények
a.: A szorgalmi időszakban:
részvétel az elıadásokon és gyakorlatokon a TVSZ-ben előírt mértékben
1 db. önállóan megoldandó házi feladat, leadása a szorgalmi időszak végéig;
1 db. zárthelyi dolgozat a 10. oktatási héten
b: Vizsgaidőszakban: -

11. Pótlási lehetőségek
A szorgalmi időszakban: 1 db. pótzárthelyi dolgozat; a vizsgaidőszakban a
3. hétig a zárthelyi Gyak. IV jelleggel pótolható, a házi feladat különeljárási díj ellenében
adható be.
12. Konzultációs lehetőségek Előzetes egyeztetés alapján.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
- Villamos szerelőipari kézikönyv (Szerk. Baumann Pál), Mszaki könyvkiadó, 1983.
- Stefányi, I.- Szandtner, K.: Villamos kapcsolókészülékek. Tankönyvkiadó, Budapest,
1991. Nívódíjas egyetemi jegyzet, J5-1309.
- Horváth, T.: Villámvédelem felülvizsgálók tankönyve, Magyar Eletrotechnikai Egyesület,
Budapest, 1997.
- Koller, L.: Áramütés elleni védelem Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55075. Műegyetemi
Kiadó, 2004.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra45
Félévközi készülés órákra15
Felkészülés zárthelyire15
Házi feladat elkészítése25
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
Vizsgafelkészülés
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Berta István

Dr. Koller László

Dr. Szandtner Károly

Dr. Kiss István

Egyetemi tanár

Egyetemi docens

Egyetemi adjunktus

Egyetemi tanársegéd

VET, NTB cs.

VET, NTB cs.

VET, NTB cs.

VET, NTB cs.