Villamos laboratórium 1.

A tantárgy angol neve: Electrical Laboratory 1.

Adatlap utolsó módosítása: 2015. január 26.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Energetikai mérnök alapszak
Villamosenergetika szakirány
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEA042 5 0/0/3/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
A tantárgy tanszéki weboldala https://vet.bme.hu/tantargyak/villamos-labor-1
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék
Dr. Kádár István docens Villamos Energetika Tanszék (VG)
Németh Bálint adjunktus Villamos Energetika Tanszék (NF)
Dr. Varjasi István docens AAIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A szakmai törzsanyagban tanult elektrotechnikai, irányítástechnikai, méréstechnikai, villamos gépek és hajtások alapismeretek.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( "BMEVIVEA001" , "jegy" , _ ) >= 2
ÉS
TárgyEredmény( "BMEVIVEA095" , "jegy" , _ ) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
Kötelező:
A tárgyat csak azok vehetik fel, akik kreditpontot szereztek a következő tárgyból:

Neptun-kód Cím
BMEVIVEA002 Elektrotechnika

7. A tantárgy célkitűzése A gyakorlati alkalmazás fejlesztése, a fizikai összefüggések és a számítási modellek összhangjának megértése, elméleti ismeretek elmélyítése. A villamosenergia hálózatban alkalmazott kapcsolókészülékek működtetésekor a kapcsolókészülékek és a hálózatok között fellépő kölcsönhatások valamint a kapcsolási ívek tulajdonságainak laboratóriumi vizsgálata, a mérési és számítási eredmények összehasonlításával. A hallgatók a gyakorlatban is megismerkednek a különféle villamos gépekkel, hajtásokkal, azok működésével. A laboratórium kiegészítő módon támogatja a szakirány elméleti tantárgyait.
8. A tantárgy részletes tematikája
 • Aszinkron gép vizsgálata
  Üresjárási és rövidzárási jelleggörbék felvétele, terhelési mérés. A koncentrált paraméterű
  helyettesítő áramköri elemeinek meghatározása rövidzárási és üresjárási méréssel, ellenőrzésük terhelési mérésekkel.
 • Egyenáramú gép vizsgálata
  Egyenáramú generátor külső jelleggörbéjének felvétele külső, kompaund, anti-kompaund és sönt gerjesztés esetén. Egyenáramú motor üresjárási veszteségeinek mérése, sebességi (fordulatszám- áram) jelleggörbéjének felvétele külső, kompaund és antikompaund gerjesztés esetén.
 • Szinkrongép vizsgálata
  Szinkron gép üresjárási és rövidzárási jelleggörbéjének felvétele, hálózatra kapcsolása (szinkronizálása). A hatásos és a meddő teljesítmény szabályozás, a terhelési szög változásának vizsgálata. Az áram-munkadiagram és a V-görbék felvétele.
 • Egy- és háromfázisú feszültséginverter vezérlése
  Egy és háromfázisú feszültséginverterek vezérlésére használt impulzusszélesség-modulációs módszerek megismerése. Az alkalmazott módszer, a kapcsolási frekvencia és a beállított holtidő hatásának tanulmányozása a terhelés feszültségének és áramának analizálásával. Az egyfázisú inverterek működésének számítógépes szimulálása.
 • Érzékelők és illesztők
  A mérés célja gyakorlati tapasztalatok szerzése az inkrementális szöghelyzetadók, az áramérzékelők és a galvanikusan leválasztó analóg erősítők működéséről, alkalmazásáról.
 • PLC-k programozása
  A SIEMENS SIMATIC S5 programozható vezérlő és a STEP5 nyelv megismerése, a PLC alkalmazása egyszerű vezérlési feladatok megoldására. A programfejlesztés, futtatás és tesztelés gyakorlása.
 • Energiamenedzsment az épületvillamosságban (PLS)
  A mérés célja megismerkedni a modern mikroprocesszoros megvalósítású fogyasztásmérő, zavaríró és védelmi berendezésekkel. További cél a számítógép által történő konfigurálás, megfigyelés, naplózás és távvezérlés bemutatása, illetve ezek felhasználása energiamenedzsment céljára.
 • Villamos kapcsolókészülékek vizsgálata
  A mérés során a hallgatók elsajátítják egy modern középfeszültségű vákuummegszakító védelmi jelleggörbéjének felprogramozását, majd méréssel ellenőrzik azt. Kisfeszültségű megszakítóra meghatározzák a hőkioldó működési hidegkarakterisztikáját és összehasonlítják a szabvány szerinti jelleggörbével.
 • 9. 0,4 kV-os elosztószekrények és készülékeik
  A mérés célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a kisfeszültségű elosztószekrények felépítésével és a benne elhelyezett készülékek feladatával, továbbá ismereteket szerezzenek az épületvillamosításban betöltött szerepükkel és kezelésükkel kapcsolatban.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A 9 db 4 órás laboratóriumi gyakorlatot és a mérések kiértékelését a hallgatók max 4 fős csoportokban,
egyéni feladatokat is megoldva végzik.
10. Követelmények a) A szorgalmi időszakban: minden gyakorlat eredményes elvégzése, a mérési jegyzőkönyvek az egyes mérésekről leadása (mérőcsoportonként közösen)
b) A félév lezárásához szükséges követelmények: beadott és elfogadott jegyzőkönyvek
c) A félév lezárásának módja: félévközi jegy A félévközi jegy kialakítása a méréseken mutatott felkészültség és a végzett munka alapján.
11. Pótlási lehetőségek Két mérés pótolható a pótlási héten, javítási lehetőség nincs.
12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, előzetes egyeztetés alapján.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Mérési segédletek, tanszéki kiadványok
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 42
Félévközi készülés órákra 27
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Mérési dokumentáció készítése21
Vizsgafelkészülés 
Összesen 90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék
Dr. Kádár István docens Villamos Energetika Tanszék (VG)
Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."