Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos laboratórium 1.

  A tantárgy angol neve: Electrical Laboratory 1.

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. január 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Energetikai mérnök alapszak
  Villamosenergetika szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA042 5 0/0/3/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://vet.bme.hu/tantargyak/villamos-labor-1
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék
  Dr. Kádár István docens Villamos Energetika Tanszék (VG)
  Németh Bálint adjunktus Villamos Energetika Tanszék (NF)
  Dr. Varjasi István docens AAIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A szakmai törzsanyagban tanult elektrotechnikai, irányítástechnikai, méréstechnikai, villamos gépek és hajtások alapismeretek.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( "BMEVIVEA001" , "jegy" , _ ) >= 2
  ÉS
  TárgyEredmény( "BMEVIVEA095" , "jegy" , _ ) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Kötelező:
  A tárgyat csak azok vehetik fel, akik kreditpontot szereztek a következő tárgyból:

  Neptun-kód Cím
  BMEVIVEA002 Elektrotechnika

  7. A tantárgy célkitűzése A gyakorlati alkalmazás fejlesztése, a fizikai összefüggések és a számítási modellek összhangjának megértése, elméleti ismeretek elmélyítése. A villamosenergia hálózatban alkalmazott kapcsolókészülékek működtetésekor a kapcsolókészülékek és a hálózatok között fellépő kölcsönhatások valamint a kapcsolási ívek tulajdonságainak laboratóriumi vizsgálata, a mérési és számítási eredmények összehasonlításával. A hallgatók a gyakorlatban is megismerkednek a különféle villamos gépekkel, hajtásokkal, azok működésével. A laboratórium kiegészítő módon támogatja a szakirány elméleti tantárgyait.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Aszinkron gép vizsgálata
   Üresjárási és rövidzárási jelleggörbék felvétele, terhelési mérés. A koncentrált paraméterű
   helyettesítő áramköri elemeinek meghatározása rövidzárási és üresjárási méréssel, ellenőrzésük terhelési mérésekkel.
  • Egyenáramú gép vizsgálata
   Egyenáramú generátor külső jelleggörbéjének felvétele külső, kompaund, anti-kompaund és sönt gerjesztés esetén. Egyenáramú motor üresjárási veszteségeinek mérése, sebességi (fordulatszám- áram) jelleggörbéjének felvétele külső, kompaund és antikompaund gerjesztés esetén.
  • Szinkrongép vizsgálata
   Szinkron gép üresjárási és rövidzárási jelleggörbéjének felvétele, hálózatra kapcsolása (szinkronizálása). A hatásos és a meddő teljesítmény szabályozás, a terhelési szög változásának vizsgálata. Az áram-munkadiagram és a V-görbék felvétele.
  • Egy- és háromfázisú feszültséginverter vezérlése
   Egy és háromfázisú feszültséginverterek vezérlésére használt impulzusszélesség-modulációs módszerek megismerése. Az alkalmazott módszer, a kapcsolási frekvencia és a beállított holtidő hatásának tanulmányozása a terhelés feszültségének és áramának analizálásával. Az egyfázisú inverterek működésének számítógépes szimulálása.
  • Érzékelők és illesztők
   A mérés célja gyakorlati tapasztalatok szerzése az inkrementális szöghelyzetadók, az áramérzékelők és a galvanikusan leválasztó analóg erősítők működéséről, alkalmazásáról.
  • PLC-k programozása
   A SIEMENS SIMATIC S5 programozható vezérlő és a STEP5 nyelv megismerése, a PLC alkalmazása egyszerű vezérlési feladatok megoldására. A programfejlesztés, futtatás és tesztelés gyakorlása.
  • Energiamenedzsment az épületvillamosságban (PLS)
   A mérés célja megismerkedni a modern mikroprocesszoros megvalósítású fogyasztásmérő, zavaríró és védelmi berendezésekkel. További cél a számítógép által történő konfigurálás, megfigyelés, naplózás és távvezérlés bemutatása, illetve ezek felhasználása energiamenedzsment céljára.
  • Villamos kapcsolókészülékek vizsgálata
   A mérés során a hallgatók elsajátítják egy modern középfeszültségű vákuummegszakító védelmi jelleggörbéjének felprogramozását, majd méréssel ellenőrzik azt. Kisfeszültségű megszakítóra meghatározzák a hőkioldó működési hidegkarakterisztikáját és összehasonlítják a szabvány szerinti jelleggörbével.
  • 9. 0,4 kV-os elosztószekrények és készülékeik
   A mérés célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a kisfeszültségű elosztószekrények felépítésével és a benne elhelyezett készülékek feladatával, továbbá ismereteket szerezzenek az épületvillamosításban betöltött szerepükkel és kezelésükkel kapcsolatban.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A 9 db 4 órás laboratóriumi gyakorlatot és a mérések kiértékelését a hallgatók max 4 fős csoportokban,
  egyéni feladatokat is megoldva végzik.
  10. Követelmények a) A szorgalmi időszakban: minden gyakorlat eredményes elvégzése, a mérési jegyzőkönyvek az egyes mérésekről leadása (mérőcsoportonként közösen)
  b) A félév lezárásához szükséges követelmények: beadott és elfogadott jegyzőkönyvek
  c) A félév lezárásának módja: félévközi jegy A félévközi jegy kialakítása a méréseken mutatott felkészültség és a végzett munka alapján.
  11. Pótlási lehetőségek Két mérés pótolható a pótlási héten, javítási lehetőség nincs.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, előzetes egyeztetés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Mérési segédletek, tanszéki kiadványok
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 42
  Félévközi készülés órákra 27
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Mérési dokumentáció készítése21
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen 90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék
  Dr. Kádár István docens Villamos Energetika Tanszék (VG)
  Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."