Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Áramütés elleni védelem

  A tantárgy angol neve: Protection against Electric Shock

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki alapszak

  Energetikus képzés

  Gépészmérnöki Kar                                                                      

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA035 6 2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Koller László egy. docens VET/NF csoport
  Tamus Ádám docensVET/NF csoport

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít  A szakmai törzsanyagban tanult elektrotechnikai, és villamos energetikai ismeretek.

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEAV99" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEAV99", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  „Szakirány- és ágazatválasztási szabályzat”-ban

   

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy legalapvetőbb célkitűzése a hallgatók felkészítése a villamosság azon legfontosabb biztonságtechnikai feladatainak elvárható színvonalú megoldására, amelyek a legtipikusabb - fejlesztő, tervező, szervező, irányító és hasonló - felelős munkakörökben majd kötelezettségi körükbe tartoznak, s amely hallgatói ismeretek színvonaláért a kibocsátó intézményt erkölcsi felelősség is terheli.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.      Bevezetés. Az ember és a villamosság kapcsolata, az áramütés veszélyessége, a villamosság biztonságtechnikája, az áramütés elleni védelemi intézkedések története. Áramütés. Az emberi test ellenállása. Az áram élettani hatása.

  2.      Villamos berendezés és áramütés. Villamos hálózat és fogyasztó. Földelők. Áramütések fajtái.

  3.      Áramütés elleni védelem létesítése. Védelmi módszerek (közvetlen, közvetett, együttes aktív és passzív)

  4.      Közvetlen érintés elleni védelmek. Védelem az aktív részek elszigetelésével. Védelem védőfedéssel vagy burkolattal. Védelem védőakadállyal. Védelem az elérhető tartományon kívüli elhelyezéssel. Kiegészítő védelem áram-védőkapcsoló eszközzel.

  5.      Közvetett érintés elleni védelmek. Az aktív érintésvédelmi módok legnagyobb lekapcsolási idői és kikapcsoló védelmi eszközei.

  6.      Közvetett érintés elleni védelmek. TT-rendszerek. TN-rendszerek.

  7.      Közvetett érintés elleni védelmek. IT-rendszerek. Egyenpotenciálú összekötés.

  8.      Közvetett érintés elleni védelmek. Védelem II. érintésvédelmi osztályú villamos szerkezet használatával vagy egyenértékű elszigeteléssel. Védelem a környezet elszigetelésével.

  9.      Közvetett érintés elleni védelmek. Védelem földeletlen helyi egyenpotenciálú összekötéssel. Védelem villamos elválasztással.

  10.  Együttes védelem közvetlen és közvetett érintés ellen. Védelem SELV-, illetve PELV-törpefeszültséggel. Védelem az állandósult érintési áram és a kisütési energia korlátozásával.

  11.  Áramütés elleni védeli módok alkalmazása.

  12.  Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Uszodák. Szaunafűtő berendezést tartalmazó helyiségek. Felvonulási területek villamos berendezései.

  13.  Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Mezőgazdasági és kertészeti épületek villamos berendezései. Vezetőanyagú szűk helyek. Lakókocsiparkok és lakókocsik villamos berendezései. Szabadtéri világítóberendezések.

  14.  Áramütéses balesetek.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, valamint a 1.-14. témakörhöz kapcsolódó elméleti és számítási feladatok megoldása 5 röpzárthelyi formájában.

  10. Követelmények

  a.) Szorgalmi időszakban:

  A két zárthelyi dolgozat eredményes megírása (az átlageredmény legalább elégséges).

  Az aláírás megszerzésének feltételei: részvétel az előadások legalább 50 %-án, amelyet a személyes jelenléttel ellenőrzünk. A korábban megszerzett aláírás 3 évig érvényes.

  11. Pótlási lehetőségek
  Sikertelen zárthelyi dolgozat pótlására pótzárthelyit biztosítunk a szorgalmi időszakban. 
  Sikertelen pótzárthelyi esetén újabb pótlási lehetőséget (pót-pótzárthelyit) a pótlási héten biztosítunk.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, előzetesen egyeztetett időpontban.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom -          Koller, L.: Áramütés elleni védelem. Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55075. Műegyetemi Kiadó, 2004.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire32
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Koller László egy. docens VET/NTB csoport

  Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."