Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Áramütés elleni védelem

  A tantárgy angol neve: Protection Against Electric Shock

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai Mérnöki Szak

  Gépészmérnöki Kar

  Kötelezően választható

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA031   2/1/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák

  A.      Tudás

  1.       Tájékozott az ember és a villamosság kapcsolatát, az áramütés veszélyességét illetően. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a villamosság biztonságtechnikájával, az áramütés elleni védelemi intézkedések történetével kapcsolatban

  2.       Ismeri az áramütés kialakulását, az emberi test ellenállásának értékét és az azt befolyásoló tényezőket. Tisztában van az áram élettani hatásaival.

  3.       Ismeri a villamos berendezések, villamos hálózat és fogyasztók szerepét lehetséges áramütés kialakulásában. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a földelőkkel és az áramütések fajtáival kapcsolatban.

  4.       Ismeri a áramütés elleni védelem létesítésére vonatkozó szabályokat, a  védelmi módszereket (normál üzemben és hiba esetén).

  5.       Ismeri a normál üzemben (ill. korábban közvetlen érintés elleni védelmeknél) alkalmazott módszereket. Ismeri az aktív részek elszigetelését, a védőfedésre vagy burkolatra vonatkozó szabályokat valamint a védőakadállyal, ill. az elérhető tartományon kívüli elhelyezéssel megoldott védelmet. Tájékozott az áram-védőkapcsoló eszközzel (hibaáram) megvalósított kiegészítő védelemről.

  6.       Ismeri a hiba esetén alkalmazott módszereket. ( korábban közvetett érintés elleni védelmek). Ismeri az áramütés elleni védelemben alkalmazott legnagyobb lekapcsolási időket, ill. a kikapcsoló védelmi eszközöket.

  7.       Ismeri a TT-rendszerek, TN-rendszerek, IT-rendszerek valamint az egyenpotenciálú összekötés sajátosságait.

  8.       Tájékozott idegen védelmi rendszerek (pl. aktív katódos védelem) és az áramütés elleni védelem egyidejű kialakításának problémáit illetően.

  9.       Ismeri villamos készülékek érintésvédelmi osztályait.

  10.    Ismeri a II. érintésvédelmi osztályú villamos szerkezet használatával vagy egyenértékű elszigeteléssel valamint a környezet elszigetelésével megvalósított védelmet.

  11.    Ismeri a földeletlen helyi egyenpotenciálú összekötéssel megvalósított védelmet valamint a villamos elválasztást.

  12.    Ismeri a normál üzemben és hiba esetén együttes védelmet nyújtó módszereket, a SELV-, illetve PELV-törpefeszültségű rendszereket. Tájékozott az állandósult érintési áram és a kisütési energia korlátozásával megoldott védelmet illetően.

  13.    Átfogó ismeretekkel rendelkezik az áramütés elleni védelmi módok alkalmazásáról.

  14.    Ismeri a különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelményeket. („Vizes blokkok”, uszodák, Szaunafűtő berendezést tartalmazó helyiségek.) Tájékozott felvonulási területek villamos berendezéseivel kapcsolatban.

  15.    Ismeri a különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelményeket, a mezőgazdasági és kertészeti épületek villamos berendezéseit. Tájékozott a vezetőanyagú szűk helyek esetén alkalmazott védelmi megoldásokat, lakókocsiparkok és lakókocsik villamos berendezéseit valamint a szabadtéri világítóberendezések esetén megvalósított védelmet illetően.

  16.    Ismeri a elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem és az áramütés elleni védelem követelményeit egyidejűleg kielégítő megoldásokat.

  17.    Tájékozott több megtörtént áramütéses baleset tanulságait illetően, ismeri az áramütés elleni védelemben alkalmazott alapvető mérési módszereket.

  .

   

  B.       Képesség

  1.       képes a villamos rendszerek absztrakt modellekkel, helyettesítő vázlatokkal történő leírására az áramütés elleni védelem feltételeinek ellenőrzése érdekében,

  2.       képes az áramütés elleni védelemben alkalmazott összefüggések használatára, ezek alapján a megfelelő védelem alapvető méretezésére,

  3.       képes az áramütés elleni védelem többszempontú analízisére, a befolyásoló tényezők figyelembe vételére

  4.       képes a rendszerszintű gondolkodásra, az áramütés elleni védelemben a teljes energiaellátó rendszert és az idegen fémtárgyakat is figyelembe veszi.

  5.       képes egyszerűbb áramütés lehetséges veszélyének felismerésére, a problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (tanult gyakorlati alkalmazásával) megoldására,

  6.       képes alapvető áramütés elleni védelemi mérések végrehajtására, kiértékelésére.,

  7.       képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.

  C.      Attitűd

  1.       együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,

  2.       folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,

  3.       nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,

  4.       törekszik áramütés elleni védelemmel kapcsolatos problémák megoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,

  5.       törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,

  6.       törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének áramütés elleni védelemmel kapcsolatos feladatok megoldásában való érvényesítésére.

  D.      Önállóság és felelősség

  1.       önállóan végzi áramütés elleni védelemmel kapcsolatos feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,

  2.       nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,

  3.       egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,

  4.       gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  kötelezően választható az energetikai mérnöki alapképzési (2N-AE0) szakon (ajánlott féléve: 7.) [villamos energetika specializáción (2N-AE0-VI)]

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy legalapvetőbb célkitűzése a hallgatók felkészítése a villamosság azon legfontosabb biztonságtechnikai feladatainak elvárható színvonalú megoldására, amelyek a legtipikusabb - fejlesztő, tervező, szervező, irányító és hasonló - felelős munkakörökben majd kötelezettségi körükbe tartoznak.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, opcionális önállóan és csoportmunkában készített feladatok, munkaszervezési technikák.

  10. Követelmények

  Erős előkövetelmény

   

  Gyenge előkövetelmény

   

  Párhuzamos előkövetelmény

   

  Kizáró feltételek

  (nem vehető fel a tantárgy, ha korábban teljesítette az alábbi tantárgyak vagy tantárgycsoportok bármelyikét)

  Áramütés elleni védelem (BMEVIVEA035)

  11. Pótlási lehetőségek

  1)       A két nagyzárthelyi mindegyike pótolható. Pótlásra a szorgalmi időszakban és a pótlási időszakban egy-egy alkalmat biztosítunk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  a)       Tankönyvek

  1.       8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet

  2.       Fontosabb szabványok: MSZ HD 60364-4-41;  Korábbi szabványok: MSZ 172-1; MSZ 2364

  3.       Dési Albert: Épületvillamosság. ÉTK Kft, Budapest, 2013.

  4.       Épületvillamossági kézikönyv. Schneider E., 2007.

   

  b)       Jegyzetek

  1.       Koller, L.: Áramütés elleni védelem. Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55075. Műegyetemi Kiadó, 2004.

   

  c)       Letölthető anyagok

  1.       Elektronikus segédanyagok (https://vet.bme.hu/?q=tantargyak/aramute4s-elleni-vedelem)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Tevékenység

  óra/félév

  részvétel a kontakt tanórákon

  14×3=42

  félévközi készülés

  14×1=14

  felkészülés a teljesítményértékelésekre

  7×2=14

   

   

  kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása

  20

  vizsgafelkészülés

   

  összesen

  90