Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Smart hálózatok üzemeltetése

  A tantárgy angol neve: Operation of Smart Grids

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai Mérnöki Szak

  Gépészmérnöki Kar

  Kötelezően választható

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA030   2/1/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hartmann Bálint,
  4. A tantárgy előadója

  neve:                                     Dr. Hartmann Bálint

                  beosztása:                           egyetemi adjunktus

                  elérhetősége:                      hartmann.balint@vet.bme.hu

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák

  A.      Tudás

  1.       ismeri a villamosenergia-rendszer számítógépi modellezésének elveit, rendszer elemek modellezését és paraméterezését

  2.       ismeri a megbízhatóság, a rendelkezésre állás és a szolgáltatás-minőség követelményeit, szabályozását

  3.       ismeri a feszültség minőséghez kapcsolódó mutatókat

  4.       ismeri a zárlati áram korlátozásának lehetőségeit

  5.       ismeri a csillagpont földelés kialakításának gyakorlatát, üzemeltetési és gazdasági szempontjait

  6.       ismeri a hibahely behatárolás gyakorlatát, a TMOK-k, recloserek alkalmazását

  7.       ismeri a kiserőművek és HKME-k hálózati csatlakoztatását illetve hatásait a feszültség minőségre

  8.       ismeri az energiatárolás és elektromobilitás hálózati integrációját

  9.       ismeri a KÖF/KIF üzemirányítás, hibaelhárítás, üzemelőkészítéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat

  10.    ismeri a villamosenergia – management eszközeit, az aktuális irányítás és informácó-technológia alkalmazásokat és fejlesztéseket

  11.    ismeri az intelligens elosztóhálózatok érzékelő és beavatkozó elemeit

  B.       Képesség

  1.       képes a villamosenergia-rendszer alapszintű számítógépes modellezésére

  2.       képes a villamosenergia-rendszer üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásminőségi mutatók számítására, azok értékelésére

  3.       képes az elosztott energiatermelés hálózati hatásainak vizsgálatára

  4.       képes az energiatárolók és az elektromobilitás hálózati hatásainak vizsgálatára

  5.       informatikai ismereteinek birtokában képes összetett, nagy számításigényű feladatok megoldására,

  6.       képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.

  C.      Attitűd

  1.       együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,

  2.       folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,

  3.       nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,

  4.       törekszik a villamos energetikai problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,

  5.       törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,

  6.       törekszik az komplex energetikai technológiákhoz kapcsolódó fizikai folyamatok elméleti hátterének megismerésére

  D.      Önállóság és felelősség

  1.       önállóan végzi a villamos energetikai feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,

  2.       nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,

  3.       egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,

  4.       gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  kötelezően választható az energetikai mérnök alapképzési (2N-AE0) szakon, villamos energetika specializáción (2N-AE0-VI)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy azon hallgatók érdeklődésére épít, akik az intelligens elosztóhálózatok üzemeltetésével, a közcélú hálózatok tervezésével, a megújuló energiaforrások hálózati integrációjával, az energiatermelés-elosztás-felhasználás értéklánc műszaki, szabályozási- és döntéstámogató rendszereivel kapcsolatos ismereteket kívánnak szerezni.

  A tantárgy célja a jövő intelligens villamosenergia-elosztó hálózatának (smart grid) tervezésével, üzemeltetésével, védelmi, beavatkozó és üzemirányítási rendszereivel, a hagyományos és megújuló energiákkal kapcsolatos tervezési- és vizsgálati módszerek bemutatása, valamint a tervezéshez nélkülözhetetlen rendszerszemlélet kialakítása. A tárgy betekintést ad a smart hálózatok, az okos mérés, az elektromobilitás és az elosztott energiatárolás aktuális kérdéseibe. Törekszik a komplex energetikai technológiákhoz kapcsolódó fizikai folyamatok elméleti hátterének megismertetésére, az ismeretek alkalmazására a számítógéppel támogatott tervezésben, valamint a hatékony és biztonságos üzemeltetésben. Bemutatja az állandósult rendszerállapotok és átmeneti folyamatok vizsgálatára alkalmas számítógépi szimulációs technikákat, a modern szoftver eszközök által nyújtott szolgáltatásokat, számítási modelleket és paraméterezési megoldásokat
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, opcionális önállóan és csoportmunkában készített feladatok, munkaszervezési technikák.

  10. Követelmények

  Erős előkövetelmény

  Elektrotechnika (BMEVIVEA009)

  Villamosenergia-rendszerek (BMEVIVEA011)

  Gyenge előkövetelmény

  VER védelmei és számítógépes analízise (BMEVIVEA015)

  Kizáró feltételek

  (nem vehető fel a tantárgy, ha korábban teljesítette az alábbi tantárgyak vagy tantárgycsoportok bármelyikét)

  Smart elosztóhálózatok tervezése és üzemeltetése (BMEVIVEAC03)

  11. Pótlási lehetőségek

  1)       A házi feladat – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – késedelmesen a pótlási időszak utolsó napján 16:00 óráig adható be vagy elektronikus formában 23:59-ig küldhető meg.

  2)       A beadott és elfogadott házi feladat a 2) pontban megadott határidőig és módon díjmentesen javítható.

  3)       Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.

  4)       A két összegző tanulmányi teljesítményértékelés összevont formában a pótlási időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.

  5)       Amennyiben az 5) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, összevont formában ismételt kísérletet a sikertelen első pótlás javítására.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  a)       Tankönyvek

  1.       W.D. Stevenson: Elements of power system analysis, McGraw-Hill

  2.       R. N. Dhar: Computer Aided Power System Operation and Analysis. McGraw-Hill

  3.       ATPDraw version  user manual, ISBN 82-594-2344-8, Aug 2002

  4.       Power World Simulator Tutorial

  5.       Digsilent Power Factory Tutorial

  b)       Jegyzetek

  c)       Letölthető anyagok

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Tevékenység

  óra/félév

  részvétel a kontakt tanórákon

  14×3=42

  félévközi készülés a gyakorlatokra

  14x1=14

  felkészülés a teljesítményértékelésekre

  2×8=16

  házi feladat elkészítése

  18

  kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása

  0

  vizsgafelkészülés

  0

  összesen

  90