Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 14.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Energetikai Mérnöki Szak

Gépészmérnöki Kar

Kötelező

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEA026   0/4/0/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ladányi József,
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák

A.      Tudás

1.       ismeri a szűkebb szakmai területének releváns szakirodalmait,

2.       ismeri a választott tématerülethez kapcsolódó főbb szabványokat, előírásokat,

3.       ismeri a feladat megoldásához szükséges módszertanokat,

4.       ismeri a problémamegoldás módszertanát,

5.       ismeri a mérnöki etika előírásait

B.       Képesség

1.       képes egy adott műszaki probléma felismerésére,

2.       képes egy adott, rendszerint zárt szakterület problémáit áttekinteni,

3.       képes a feladat megfogalmazására,

4.       képes átfogó képet adni egy választott problémáról,

5.       képes új információval bővíteni tudását,

6.       képes a korábbi tanulmányainak ismeretét felhasználni egy szűkebb probléma megoldásához,

7.       informatikai ismereteinek birtokában képes összetett, nagy számításigényű feladatok megoldására,

8.       képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.

C.      Attitűd

1.       együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,

2.       folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,

3.       nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,

4.       törekszik a műszaki eszközök alkalmazásához szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű alkalmazására,

5.       törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,

6.       törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének érvényesítésére.

D.      Önállóság és felelősség

1.       önállóan végzi a megismert problémakör kiválasztott feladatának megoldását és az eredményekből a rendelkezésre álló információk ismeretében azok értékelésére

2.       önállóan végzi a választott szűkebb terület problémáinak végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,

3.       nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,

4.       egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,

5.       gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

kötelező az energetikai mérnöki szak villamos energetika specializációján (2N-AE0-VI) (ajánlott féléve: 6.)

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a műszaki ismeretek elmélyítése és gyakorlati tapasztalatok szerzése egy szűkebb, az egyéni érdeklődésnek megfelelő tématerületen és az önálló mérnöki munkavégzésre való képesség fejlesztése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Témavezető által vezetett témakidolgozás, kommunikáció írásban és szóban.

10. Követelmények

Erős előkövetelmény

Villamosenergia-rendszerek (BMEVIVEBE03)

Gyenge előkövetelmény

Párhuzamos előkövetelmény

Kizáró feltételek

(nem vehető fel a tantárgy, ha korábban teljesítette az alábbi tantárgyak vagy tantárgycsoportok bármelyikét)

 

11. Pótlási lehetőségek

1)       A két összegző tanulmányi teljesítményértékelés bármelyike a pótlási időszakban egy-egy alkalommal pótdíj ellenében pótolható vagy javítható.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

a)       Tankönyvek

A témavezetők által megadott, vagy önálló irodalomkutatással kiválasztott szakirodalom.

b)       Jegyzetek

c)       Letölthető anyagok


 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Tevékenység

óra/félév

részvétel a kontakt tanórákon

14×3=42

felkészülés beszámolóra

10

önálló munkavégzés

58

kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása

10

vizsgafelkészülés

 

összesen

120