Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai Mérnöki Szak

  Gépészmérnöki Kar

  Kötelező

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA026   0/4/0/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ladányi József,
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák

  A.      Tudás

  1.       ismeri a szűkebb szakmai területének releváns szakirodalmait,

  2.       ismeri a választott tématerülethez kapcsolódó főbb szabványokat, előírásokat,

  3.       ismeri a feladat megoldásához szükséges módszertanokat,

  4.       ismeri a problémamegoldás módszertanát,

  5.       ismeri a mérnöki etika előírásait

  B.       Képesség

  1.       képes egy adott műszaki probléma felismerésére,

  2.       képes egy adott, rendszerint zárt szakterület problémáit áttekinteni,

  3.       képes a feladat megfogalmazására,

  4.       képes átfogó képet adni egy választott problémáról,

  5.       képes új információval bővíteni tudását,

  6.       képes a korábbi tanulmányainak ismeretét felhasználni egy szűkebb probléma megoldásához,

  7.       informatikai ismereteinek birtokában képes összetett, nagy számításigényű feladatok megoldására,

  8.       képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.

  C.      Attitűd

  1.       együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,

  2.       folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,

  3.       nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,

  4.       törekszik a műszaki eszközök alkalmazásához szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű alkalmazására,

  5.       törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,

  6.       törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének érvényesítésére.

  D.      Önállóság és felelősség

  1.       önállóan végzi a megismert problémakör kiválasztott feladatának megoldását és az eredményekből a rendelkezésre álló információk ismeretében azok értékelésére

  2.       önállóan végzi a választott szűkebb terület problémáinak végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,

  3.       nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,

  4.       egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,

  5.       gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  kötelező az energetikai mérnöki szak villamos energetika specializációján (2N-AE0-VI) (ajánlott féléve: 6.)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a műszaki ismeretek elmélyítése és gyakorlati tapasztalatok szerzése egy szűkebb, az egyéni érdeklődésnek megfelelő tématerületen és az önálló mérnöki munkavégzésre való képesség fejlesztése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Témavezető által vezetett témakidolgozás, kommunikáció írásban és szóban.

  10. Követelmények

  Erős előkövetelmény

  Villamosenergia-rendszerek (BMEVIVEBE03)

  Gyenge előkövetelmény

  Párhuzamos előkövetelmény

  Kizáró feltételek

  (nem vehető fel a tantárgy, ha korábban teljesítette az alábbi tantárgyak vagy tantárgycsoportok bármelyikét)

   

  11. Pótlási lehetőségek

  1)       A két összegző tanulmányi teljesítményértékelés bármelyike a pótlási időszakban egy-egy alkalommal pótdíj ellenében pótolható vagy javítható.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  a)       Tankönyvek

  A témavezetők által megadott, vagy önálló irodalomkutatással kiválasztott szakirodalom.

  b)       Jegyzetek

  c)       Letölthető anyagok


   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Tevékenység

  óra/félév

  részvétel a kontakt tanórákon

  14×3=42

  felkészülés beszámolóra

  10

  önálló munkavégzés

  58

  kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása

  10

  vizsgafelkészülés

   

  összesen

  120