Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos laboratórium 2.

  A tantárgy angol neve: Electrical Laboratory 2.

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 19.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai Mérnöki Szak

  Gépészmérnöki Kar

  Kötelező

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA025   0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Péter,
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák

  A.      Tudás

  1.       ismeri a túláramvédelmi rendszerek felépítését, működését,

  2.       ismeri a távolsági védelmi rendszerek felépítését, működését,

  3.       ismeri a differenciál-elvű védelmi rendszerek felépítését, működését,

  4.       ismeri a passzív felharmonikus-szűrés gyakorlatát,

  5.       ismeri a szigetelőanyagok átütésének vizsgálati módszerét,

  6.       ismeri a szigetelőanyagok roncsolásmentes vizsgálati módszerét,

  7.       ismeri a lökőfeszültség-eloszlás vizsgálati módszerét transzformátoron,

  8.       ismeri a frekvenciaváltós aszinkron motort,

  9.       ismeri a szinkron szervohajtást,

  10.    ismeri az egyfázisú és háromfázisú inverterek modulációs elveit,

  11.    ismeri az PLC alapú folyamatirányítás módszereit,

  12.    ismeri az elektronikus átalakítókban alkalmazott érzékelési és illesztési módszereket.

  B.       Képesség

  1.       képes a villamos mérések műszereinek kezelésére,

  2.       informatikai ismereteinek birtokában képes összetett, nagy számításigényű feladatok megoldására,

  3.       képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.

  C.      Attitűd

  1.       együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,

  2.       folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,

  3.       nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,

  4.       törekszik a különböző villamos energetikai problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,

  5.       törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,

  6.       törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének érvényesítésére.

  D.      Önállóság és felelősség

  1.       önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,

  2.       nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,

  3.       egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,

  4.       gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  // TárgyTeljesítve("BMEVIVEA018") ÉS TárgyTeljesítve("BMEVIVEA015") ÉS TárgyTeljesítve("BMEVIVEA016")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  kötelező az energetikai mérnöki szak villamos energetika specializációján (2N-AE0-VI) (ajánlott féléve: 7.)

  7. A tantárgy célkitűzése A gyakorlati alkalmazás fejlesztése, a fizikai összefüggések és a számítási, fizikai modellek összhangjának megértése, elméleti ismeretek elmélyítése. A laboratórium kiegészítő módon támogatja a specializáció egyes elméleti tantárgyait
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Laborgyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan és csoportmunkában készített feladatok, munkaszervezési technikák.

  10. Követelmények

  Erős előkövetelmény

  Elektronika és alkalmazások (BMEVIVEA018)

  VER védelmei és számítógépes analízise (BMEVIVEA015)

  Szabályozott villamos hajtások (BMEVIVEA016)

  Gyenge előkövetelmény

  Párhuzamos előkövetelmény

  Irányítástechnika eszközei (BMEVIAUA034)

  Kizáró feltételek

  (nem vehető fel a tantárgy, ha korábban teljesítette az alábbi tantárgyak vagy tantárgycsoportok bármelyikét)

  Villamos laboratórium 2. (BMEVIVEA043)

  11. Pótlási lehetőségek

  Az el nem végzett mérések (hiányzás, elégtelen felkészültség) pótlására csak a szorgalmi ill. pótlási időszakban van lehetőség, az alábbiak szerint:

  1)       a félév során legfeljebb 2 mérés pótolható, az illető mérésvezetővel (mérésvezetőkkel) előre egyeztetett időpontban

  2)       ha van olyan mérőcsoport, amelyik a pótlandó mérést még nem végezte el, és létszáma lehetővé teszi, hogy még csatlakozzon a pótlást igénybe venni szándékozó hallgató, akkor az adott mérés pótlása számára kizárólag ebben az időpontban lehetséges.

  3)       ha fentiekre (előzetes megbeszélés alapján) nincs mód, akkor egy mérés pótolható a pótmérési időpontban is, amely – szükség szerint – a pótlási időszakban lesz meghirdetve.

  4)       tartós és igazolt akadályoztatás esetén a pótláshoz egyéni megbeszélés szükséges.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  a)       Tankönyvek

  b)       Jegyzetek

  c)       Letölthető anyagok

  1.       A mérésvezetők által előzetesen kiadott mérési útmutatók a tárgy honlapján: http://vet.bme.hu/?q=tantargyak/villamos-laboratorium-2


   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Tevékenység

  óra/félév

  részvétel a laborgyakorlatokon

  14×3=42

  félévközi készülés a mérésekre

  13×3=39

  mérési jegyzőkönyvek elkészítése

  13×3=39

  összesen

  120