Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos laboratórium 1.

  A tantárgy angol neve: Electrical Laboratory 1.

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 19.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai Mérnöki Szak

  Gépészmérnöki Kar

  Kötelező
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA024   0/0/3/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák

  A.      Tudás

  1.       ismeri az aszinkron gépek üresjárási és rövidzárási mérését,

  2.       ismeri az egyenáramú gépek külső jelleggörbéjének felvételét,

  3.       ismeri a szinkron gépek jelleggörbéinek felvételét,

  4.       ismeri a közcélú 0.4 kV-os transzformátorkörzet terhelés-feszültségesés méretezést, biztosító kiválasztást, lazán hurkolt üzem elemzését,

  5.       ismeri a nagy / középfeszültségű (120/10 kV-os) transzformátorállomás terhelési és szabályozási viszonyait, statikus kondenzátor hatását,

  6.       ismeri a zárlatok és áramkör-megszakadások leképezését és számítását. Y/y és Y/d transzformátorok zérus sorrendű modelljeit, fáziszárlatok, 1FN és 2FN rövidzárlatok, kapacitív földzárlati áramok számítását. 120 kV-os szabadvezeték 1FN rövidzárlati áramának eloszlását, a védővezető és a földelések hatását, a zárlatos oszlop potenciálemelkedés számítását,

  7.       ismeri az energiatermelő egységek (gázmotor, szélturbina, napelem) telepítését, hálózati hatását, ehhez kapcsolódó műszaki számításokat.

  8.       ismeri az épületek energiamenedzsmentjét,

  9.       ismeri a villamos kapcsolókészülékeket,

  10.    ismeri a 0,4 kV-os elosztószekrények felépítését.

  B.       Képesség

  1.       képes a valós rendszerek absztrakt modellekkel, helyettesítő vázlatokkal történő leírására,

  2.       képes a villamos rendszerekben végbemenő folyamatok matematikai modellek (villamos helyettesítő kapcsolás) segítségével történő leírására,

  3.       képes a villamos rendszerek analízisére,

  4.       képes egyszerűbb villamos méréstechnikai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (tanult gyakorlati alkalmazásával) megoldására,

  5.       informatikai ismereteinek birtokában képes összetett, nagy számításigényű feladatok szimulációs megoldására,

  6.       képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.

  C.      Attitűd

  1.       együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,

  2.       folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,

  3.       nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,

  4.       törekszik a méréstechnikai problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,

  5.       törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,

  6.       törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének méréstechnikai feladatok megoldásában való érvényesítésére.

  D.      Önállóság és felelősség

  1.       önállóan végzi a méréstechnikai feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,

  2.       nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,

  3.       egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,

  4.       gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  kötelező az energetikai mérnöki alapképzési (2N-AE0) szak villamos energetika specializációján (ajánlott féléve: 6.)   

  7. A tantárgy célkitűzése

  Általános valamint különleges célokra alkalmas villamos hajtások modern szabályozási és vezérlési módjainak megismerése, és adott hajtási feladathoz az optimális megoldások kiválasztása és alkalmazása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, opcionális önállóan és csoportmunkában készített feladatok, munkaszervezési technikák.

  10. Követelmények

  Erős előkövetelmény

  Elektrotechnika (BMEVIVEA009); Méréstechnika és jelfeldolgozás (BMEVIVEA010), Villamos berendezések, gépek és hajtások (BMEVIVEA012)

  Gyenge előkövetelmény

   

  Párhuzamos előkövetelmény

  Kizáró feltételek

  (nem vehető fel a tantárgy, ha korábban teljesítette az alábbi tantárgyak vagy tantárgycsoportok bármelyikét)

  11. Pótlási lehetőségek

  1)       Két mérés pótolható a pótlási héten.

  2)       Javítási lehetőség nincs.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  a)       Tankönyvek

  1.       Mérési segédletek, tanszéki kiadványok.

  b)       Jegyzetek

  1.       Elektronikus jegyzet (https://vet.bme.hu/?q=tantargyak/villamos-labor-1.)

  c)       Letölthető anyagok

  1.       Elektronikus jegyzet (https://vet.bme.hu/?q=tantargyak/villamos-labor-1)

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Tevékenység

  óra/félév

  részvétel a kontakt tanórákon

  14×3=42

  félévközi készülés

  14×3=42

  felkészülés a teljesítményértékelésekre

   

  mérési dokumentáció készítése

  36

  kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása

   

  vizsgafelkészülés

  0

  összesen

  120