Mérnöki alapok II.

A tantárgy angol neve: Basics of Engineering II.

Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 12.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 

Vegyész kari beoktatás Környezetmérnöki BSc. képzés

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEA020 3 2/0/0/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Kiss István

docens

Villamos Energetika Tsz NF csop.
Prikler László tanársegéd Villamos Energetika Tsz VM csop.
Kohári Zalán

 

adjunktus

Villamos Energetika Tsz VG csop.

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Matematika, Fizika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése Mérnöki problémamegoldás. Számítógéppel segített problémamegoldás. Integrált problémamegoldó rendszerek. A villamos kölcsönhatás. A villamos áramkörök alaptörvényei. Egyen- és váltakozóáramú hálózatok. A villamos és mágneses erőtér fogalma, szigetelő és ferromágneses anyagok. Egy és háromfázisú hálózatok. A villamos energia előállítása, továbbítása és alkalmazása. Biztonságtechnikai alapok.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

1.hét    Mérnöki problémamegoldás. Számítógéppel segített problémamegoldás. Integrált problémamegoldó rendszerek.

2. hét   A villamos alapmennyiségek és mértékegységeik. Egyenfeszültségű áramkörök: villamos vezetés és ellenállás, az Ohm törvény, csomóponti- és hurok törvény. A villamos áram hőhatása.

3. hét   A villamos erőtér, a teret leíró mennyiségek. Az elektrosztatika alapjai. A villamos térerősség számítása és mérése. Erőhatás, Coulomb törvény. Kapacitás. Rétegezett szigetelések.

4. hét   A villamos tér hatására szigetelőanyagokban fellépő folyamatok. Vezetés, polarizáció, dielektromos veszteségek.

5. hét   A szigetelőképesség letörése, villamos szilárdság. Folyadékok és szilárd szigetelőanyagok villamos átütése.

6. hét   Villamos jelenségek gázokban. Átütési jelenségek. Elektronlavina, önfenntartó kisülés, koronakisülés. Felületi kisülések, átívelés.

7. hét   Villamos szigetelések igénybevételei: villamos, termikus, mechanikai és környezeti hatások. Szigetelések kialakításának elvei.

8. hét   A mágneses teret leíró mennyiségek. A mágneses indukció és fluxus fogalma. Gerjesztési törvény. Mágneses tér anyag jelenlétében. Ferromágneses anyagok.

9. hét   Váltakozó mágneses erőtér. Indukciós jelenségek áramkörökben. Ön- és kölcsönös indukció. Az induktivitás fogalma. Mágneses tér és áram kölcsönhatása, erőhatások.

10. hét A váltakozó feszültség és –áram. A szinuszosan váltakozó mennyiségek jellemzése, ábrázolása fazorábrán. Váltakozó feszültségű áramkörök. Az impedancia fogalma.

11. hét Háromfázisú hálózatok. A szimmetrikus háromfázisú rendszer. A háromfázisú teljesítmény.

12. hét Villamos gépek (transzformátor, motor, generátor) működésének alapjai. Energiaáramlás, hatásfok.

13. hét A villamos energia előállítása. Különböző típusú erőművek. A villamos energia szállítása és elosztása. A fogyasztók csatlakoztatása.

14. hét Villamos áramkörök tranziensei. A tranziensekből eredő igénybevételek. A villamos ív és megszakítása.

15. hét Villamos biztonságtechnikai alapismeretek. Érintésvédelmi megoldások.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
10. Követelmények

a.         A szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi dolgozat és önálló feladat. A féléves jegyben a kettő 70-30 % súlyozással szerepel. A félév eredményes teljesítéséhez mindkettőnél legalább elégséges minősítést kell elérni.

b.         A vizsgaidőszakban: -

11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban pót zárthelyit egy alkalommal biztosítunk. Az önálló feladat leadása a vizsgaidőszak első hetében különeljárási díj ellenében pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadókkal egyeztetett időpontokban

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A tanszék honlapjáról letölthető segédanyagok, valamint

Horváth T. – Berta I. – Pohl J.: Az elektrosztatikus feltöltődések, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983.

 

Horváth-Csernátony-Hoffer: Nagyfeszültségű technika. Tankönyvkiadó, Budapest. 1986.

Németh-Horváth: Nagyfeszültségű szigeteléstechnika. Tankönyvkiadó, Budapest. 1990.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra30
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire30
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
Vizsgafelkészülés
Összesen90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Szedenik Norbert

docens

NTBT
Dr. Vajda István

egyetemi tanár

VGHT
Prikler László tanársegéd VMT
Dr. Kiss István

docens

NTBT