Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mérnöki alapok II.

  A tantárgy angol neve: Basics of Engineering II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2023. szeptember 13.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Vegyész kari beoktatás Környezetmérnöki BSc. képzés

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA020 3 2/0/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Kiss István

  docens

  Villamos Energetika Tanszék
  Dr. Kiss PéterdocensVillamos Energetika Tanszék
  Dr. Számel László

   

  docens

  Villamos Energetika Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Fizika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése Mérnöki problémamegoldás. Számítógéppel segített problémamegoldás. Integrált problémamegoldó rendszerek. A villamos kölcsönhatás. A villamos áramkörök alaptörvényei. Egyen- és váltakozóáramú hálózatok. A villamos és mágneses erőtér fogalma, szigetelő és ferromágneses anyagok. Egy és háromfázisú hálózatok. A villamos energia előállítása, továbbítása és alkalmazása. Biztonságtechnikai alapok.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.hét    Mérnöki problémamegoldás. Számítógéppel segített problémamegoldás. Integrált problémamegoldó rendszerek.

  2. hét   A villamos alapmennyiségek és mértékegységeik. Egyenfeszültségű áramkörök: villamos vezetés és ellenállás, az Ohm törvény, csomóponti- és hurok törvény. A villamos áram hőhatása.

  3. hét   A villamos erőtér, a teret leíró mennyiségek. Az elektrosztatika alapjai. A villamos térerősség számítása és mérése. Erőhatás, Coulomb törvény. Kapacitás. Rétegezett szigetelések.

  4. hét   A villamos tér hatására szigetelőanyagokban fellépő folyamatok. Vezetés, polarizáció, dielektromos veszteségek.

  5. hét   A szigetelőképesség letörése, villamos szilárdság. Folyadékok és szilárd szigetelőanyagok villamos átütése.

  6. hét   Villamos jelenségek gázokban. Átütési jelenségek. Elektronlavina, önfenntartó kisülés, koronakisülés. Felületi kisülések, átívelés.

  7. hét   Villamos szigetelések igénybevételei: villamos, termikus, mechanikai és környezeti hatások. Szigetelések kialakításának elvei.

  8. hét   A mágneses teret leíró mennyiségek. A mágneses indukció és fluxus fogalma. Gerjesztési törvény. Mágneses tér anyag jelenlétében. Ferromágneses anyagok.

  9. hét   Váltakozó mágneses erőtér. Indukciós jelenségek áramkörökben. Ön- és kölcsönös indukció. Az induktivitás fogalma. Mágneses tér és áram kölcsönhatása, erőhatások.

  10. hét A váltakozó feszültség és –áram. A szinuszosan váltakozó mennyiségek jellemzése, ábrázolása fazorábrán. Váltakozó feszültségű áramkörök. Az impedancia fogalma.

  11. hét Háromfázisú hálózatok. A szimmetrikus háromfázisú rendszer. A háromfázisú teljesítmény.

  12. hét Villamos gépek (transzformátor, motor, generátor) működésének alapjai. Energiaáramlás, hatásfok.

  13. hét A villamos energia előállítása. Különböző típusú erőművek. A villamos energia szállítása és elosztása. A fogyasztók csatlakoztatása.

  14. hét Villamos áramkörök tranziensei. A tranziensekből eredő igénybevételek. A villamos ív és megszakítása.

  15. hét Villamos biztonságtechnikai alapismeretek. Érintésvédelmi megoldások.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  a.         A szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi dolgozat és önálló feladat. A féléves jegyben a kettő 70-30 % súlyozással szerepel. A félév eredményes teljesítéséhez mindkettőnél legalább elégséges minősítést kell elérni.

  b.         A vizsgaidőszakban: -

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban pót zárthelyit egy alkalommal biztosítunk. Az önálló feladat leadása a vizsgaidőszak első hetében különeljárási díj ellenében pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal egyeztetett időpontokban

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A tanszék honlapjáról letölthető segédanyagok, valamint

  Horváth T. – Berta I. – Pohl J.: Az elektrosztatikus feltöltődések, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1983.

   

  Horváth-Csernátony-Hoffer: Nagyfeszültségű technika. Tankönyvkiadó, Budapest. 1986.

  Németh-Horváth: Nagyfeszültségű szigeteléstechnika. Tankönyvkiadó, Budapest. 1990.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire30
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Szedenik Norbert

  docens

  NTBT
  Dr. Vajda István

  egyetemi tanár

  VGHT
  Prikler László tanársegéd VMT
  Dr. Kiss István

  docens

  NTBT