Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektronika és alkalmazások

  A tantárgy angol neve: Electronics and Application

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. március 16.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai Mérnöki Szak

  Gépészmérnöki Kar

  Kötelező
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA018   2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Péter,
  4. A tantárgy előadója
  Név
  Beosztás
  Tanszék
  Dr. Kiss Péter
  egyetemi docens
  Villamos Energetika Tanszék
  Dr. Balogh Attila
  egyetemi docens
  Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák
  A. Tudás
  1. ismeri a teljesítményelektronikában használatos eszközök alkalmazási lehetőségeit
  2. ismeri a hálózati kommutációs egyenirányító kapcsolások felépítését, működését
  3. ismeri a váltakozó áramú szaggatók működését, alkalmazási lehetőségeit
  4. ismeri az egyenáramú szaggatók működését, alkalmazási lehetőségeit
  5. ismeri az egyszerű egyfázisú inverterek működését, alkalmazási lehetőségeit
  6. ismeri a szolgáltatott villamosenergia hálózati minőségi mutatóit, hozzá kapcsolódó fizikai magyarázato-kat, szabványokat,
  7. ismeri a teljesítményelektronikai eszközök hálózati minőségre gyakorolt hatását,
  8. ismeri a KÖF hálózatok zárlati áramkorlátozásának magyarországi gyakorlatát,
  9. ismeri a nemlineáris fogyasztók által keltett felharmonikusok problematikáját,
  10. ismeri a meddőkompenzálás és a felharmonikus szűrés módjait, magyarországi gyakorlatát,
  11. ismeri a villogás jelenségét.
  B. Képesség
  1. képes egy adott alkalmazáshoz szükséges félvezető elemeket kiválasztani
  2. képes a hálózati kommutációs egyenirányító méretezésére, a hozzá szükséges elemek kiválasztására
  3. képes a váltakozó áramú szaggató méretezésére, a hozzá szükséges elemek kiválasztására
  4. képes az egyenáramú szaggató méretezésére, a hozzá szükséges elemek kiválasztására
  5. képes egy egyszerű inverter méretezésére, a hozzá szükséges elemek kiválasztására
  6. képes beazonosítani a problémás hálózati minőségi jellemzőket
  7. képes kondenzátorok bekapcsolási áramlökésének számítására
  8. képes a szükséges zárlatkorlátozó fojtótekercs nagyságának meghatározására
  9. képes egy- és háromfázisú meddőkompenzátor és passzív felharmonikus szűrő méretezésére
  10. képes egyszerűbb, teljesítményelektronikai eszközök okozta hálózati minőségi problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (tanult gyakorlati alkalmazásával) megoldására,
  11. informatikai ismereteinek birtokában képes összetett, nagy számításigényű feladatok megoldására,
  12. képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.
  C. Attitűd
  1. együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,
  2. folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,
  3. nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,
  4. törekszik a teljesítményelektronikai eszközök okozta hálózati minőségi problémák megoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű alkalmazására,
  5. törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,
  6. törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének érvényesítésére.
  D. Önállóság és felelősség
  1. önállóan végzi a megismert átalakító kapcsolások villamos méretezését és az eredményekből a rendelkezésre álló eszközök ismeretében azok kiválasztását
  2. önállóan végzi a teljesítményelektronikai eszközök hálózati minőségre gyakorolt hatásából adódó problé-mák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,
  3. nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,
  4. egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,
  5. gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  kötelező az energetikai mérnöki szak villamos energetika specializációján (2N-AE0-VI) (ajánlott féléve: 6.)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja az energetikai mérnök hallgatók villamos energiarendszerhez kötődő ismereteinek bővítése.

  A félév első felében a hallgatók megismerkednek a teljesítményelektronika alapjaival, a különböző átalakító kapcsolásokkal (AC-DC, DC-AC, AC-AC, DC-DC). A második felében ezek alkalmazási területei következnek, majd egyes villamosenergia-minőségi jellemzők (meddőegyensúly, felharmonikusok, villogás) zárják a szemesztert.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban.

  a)       Előadás: hagyományos előadás elméleti levezetésekkel és esettanulmányokkal.

  b)       Gyakorlat: számítási feladatok az előadások témaköreihez illeszkedően, kétheti rendszerességgel alkalmanként két tanórában.

  10. Követelmények

  Erős előkövetelmény

  Villamosenergia-rendszerek (BMEVIVEA011)

  Gyenge előkövetelmény

  Párhuzamos előkövetelmény

  Kizáró feltételek

  (nem vehető fel a tantárgy, ha korábban teljesítette az alábbi tantárgyak vagy tantárgycsoportok bármelyikét)

  Elektronika és alkalmazások (BMEVIVEA097)

  11. Pótlási lehetőségek

  1)       Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.

  2)       A két összegző tanulmányi teljesítményértékelés bármelyike a pótlási időszakban egy-egy alkalommal díjmentesen pótolható vagy javítható. Összesen két javítás lehetséges. Javítás esetén a javítás során elért új eredményt vesszük figyelembe. (TVSZ IV./34./121.§).

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  a)       Tankönyvek

  1.       Skvarenina, Kárpáti A.: The Power Electronics Handbook, CRC Press LLC, 2002.

  2.       Dán A., Tersztyánszky T., Varjú Gy.: Villamosenergia minőség; Kiadó: Invest Marketing Bt Budapest 2006. ISBN 963  22 9619 2

  b)       Jegyzetek

  c)       Letölthető anyagok

  1.       Az előadáshoz kapcsolódó további jegyzetek, korábbi írásbeli teljesítményértékelések elérhetők a tárgy honlapján: https://vet.bme.hu/?q=tantargyak/elektronika-es-alkalmazasok


   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Tevékenység

  óra/félév

  részvétel a kontakt tanórákon

  14×3=42

  félévközi készülés a gyakorlatokra

  7×2=14

  felkészülés a teljesítményértékelésekre

  2×10=20

  kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása

  20

  vizsgafelkészülés

  24

  összesen

  120