Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szabályozott villamos hajtások

  A tantárgy angol neve: Controlled Electrical Drives

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai mérnök Szak

  Gépészmérnöki Kar

  Kötelező

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA016   3/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója

  neve:                                     Dr. Veszprémi Károly

                  beosztása:                           egyetemi tanár

                  elérhetősége:                      veszpremi.karoly@vet.bme.hu

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák

  A.      Tudás

  1.       ismeri a szabályozott villamos hajtások általánosan használt fogalomrendszerét, általános felépítését, struktúráját

  2.       ismeri az egyenáramú gépek tranziens egyenleteit és hatásvázlatait, a hálózati kommutációs áramirányítós egyenáramú hajtások hatásvázlatát folytonos és szaggatott vezetésre,

  3.       ismeri a hálózati kommutációs áramirányítós egyenáramú hajtások áramszabályozását 1/4es, 2/4es és köráramos, ill. körárammentes 4/4es üzemre (Adaptív áramszabályozás. Mezőgyengítéses üzem szabályozása),

  4.       ismeri a 4/4es szaggatós egyenáramú hajtás hiszterézises és ISZM modulátoros áramszabályozását,

  5.       ismeri a háromfázisú szinkron és aszinkron gépek tranziens üzemének Parkvektoros egyenleteit természetes és tetszőleges koordinátarendszerben (Helyettesítő vázlatok fluxusokra és feszültségekre. Parkvektoros nyomatékegyenletek),

  6.       ismeri a kalickás aszinkron gép mezőorientált szabályozásának sajátosságait feszültség és áramgenerátoros tápláláskor. (Dinamikus és energiatakarékos üzem. Közvetlen és közvetett rotorfluxus szabályozás, rotorfluxust és fordulatszámot előállító gépmodellek.),

  7.       ismeri a feszültséginverteres kalickás aszinkron motoros hajtás mezőorientált hiszterézises és ISZM vezérlős áramvektor szabályozását,

  8.       ismeri a feszültséginverter kapcsolású hálózati áramirányító hálózatbarát üzemét és hálózatorientált áramvektor szabályozását,

  9.       ismeri az áraminverteres aszinkron motoros hajtás mezőorientált áramvektor szabályozását egyszerű és ISZM üzemben,

  10.    ismeri az állandómágneses szinuszmezős szinkron gépes hajtás normál és mezőgyengítéses üzemét, feszültséginverteres hiszterézises és ISZM modulátoros áramvektor szabályozását,

  11.    ismeri az alárendelt körös fordulatszám szabályozást és alárendelt körös poziciószabályozást, a szabályozók típusának megválasztását és optimális beállítását,

  12.    ismeri a szabályozott hajtások gyakorlati alkalmazásait.

  B.       Képesség

  1.       képes a valós rendszerek absztrakt modellekkel, helyettesítő vázlatokkal történő leírására,

  2.       képes a villamos hajtásrendszerekben végbemenő folyamatok matematikai modellek (állapotváltozós egyenletek, Laplace tarnszformáltak) segítségével történő leírására,

  3.       képes a villamos hajtásrendszerek többszempontú analízisére,

  4.       képes villamos hajtások szabályozásának vektoros leírására és ábrázolására,

  5.       képes egyszerűbb villamos hajtásszabályozási problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (tanult gyakorlati alkalmazásával) megoldására,

  6.       informatikai ismereteinek birtokában képes összetett, nagy számításigényű feladatok szimulációs megoldására,

  7.       képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.

  C.      Attitűd

  1.       együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,

  2.       folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,

  3.       nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,

  4.       törekszik a hajtásszabályozási problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,

  5.       törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,

  6.       törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének hajtásszabályozási feladatok megoldásában való érvényesítésére.

  D.      Önállóság és felelősség

  1.       önállóan végzi a hajtásszabályozási feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,

  2.       nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,

  3.       egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,

  4.       gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  kötelező az energetikai mérnöki alapképzési (2N-AE0) szakon (ajánlott féléve: 6.) [villamos energetika specializáción (2N-AE0-VI)]

  7. A tantárgy célkitűzése

  Általános valamint különleges célokra alkalmas villamos hajtások modern szabályozási és vezérlési módjainak megismerése, és adott hajtási feladathoz az optimális megoldások kiválasztása és alkalmazása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, opcionális önállóan és csoportmunkában készített feladatok, munkaszervezési technikák.

  10. Követelmények

  Erős előkövetelmény

  Villamos berendezések, gépek és hajtások (BMEVIVEA012)

  Gyenge előkövetelmény

   

  Párhuzamos előkövetelmény

   

   

  Kizáró feltételek

  (nem vehető fel a tantárgy, ha korábban teljesítette az alábbi tantárgyak vagy tantárgycsoportok bármelyikét)

  Szabályozott villamos hajtások (BMEVIVEA036)

  11. Pótlási lehetőségek

  1)       Az egyes évközi teljesítményértékelésekhez nem tartozik egyenkénti minimumkövetelmény, ezért egyenkénti pótlásuk nem lehetséges.

  2)       A 4 kis-zárthelyiből csak kettőnek kell legalább elégségesnek lennie, ezért pótlásra nincs lehetőség.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  a)       Tankönyvek

  1.       Hunyár M., Kovács K., Németh K., Schmidt I., Veszprémi K.: Energiatakarékos és hálózatbarát villamos hajtások. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1998.

  2.       Schmidt I., Vincze Gyné., Veszprémi K.: Villamos szervo és robothajtások. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000.

  3.       Schmidt I. Rajki I. Vincze Gyné: Járművillamosság. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 2002.

  b)       Jegyzetek

  1.       Halász S: Automatizált villamos hajtások I. Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.

  2.     Halász S., Hunyár M., Schmidt I.: Automatizált villamos hajtások. II. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1998.

   

  c)       Letölthető anyagok

  1.       Elektronikus jegyzet (https://vet.bme.hu/?q=tantargyak/szabalyozott-villamos-hajtasok)

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Tevékenység

  óra/félév

  részvétel a kontakt tanórákon

  14×4=56

  félévközi készülés

  14×1=14

  felkészülés a teljesítményértékelésekre

  4×2=8

   

   

  kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása

  12

  vizsgafelkészülés

  30

  összesen

  120