Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  VER védelmei és számítógépes analízise

  A tantárgy angol neve: Digital Protection and Analysis of Power Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai Mérnöki Szak


  Gépészmérnöki Kar

  Kötelező

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA015   3/0/3/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Mohos András,
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák

  A.      Tudás

  1.       ismeri a VER védelmek és automatikák területén általánosan használt fogalomrendszerét,

  2.       ismeri a védelmek VER-ben betöltött szerepét és a védelmekkel szemben támasztott követelményrendszert,

  3.       ismeri a védelmek különféle generációinak fontosabb jellemzőit, felépítését,

  4.       ismeri a védelmi tartalékolás szempontjait és alkalmazásukat a különböző feszültségű hálózatokon,

  5.       ismeri a védelmi jelátvitel, a kioldás engedélyezés, reteszelés és szinkronozás módszereit,

  6.       ismeri a VER-ben lejátszódó átmeneti folyamatok időtartam szerinti csoportosítását,

  7.       ismeri a rendszerszintű P–f szabályozás, a kooperációs rendszerek frekvencia csereteljesítmény szabályozását, a feszültség– és statikus szinkron stabilitás fogalomrendszerét, a feszültségszabályozás eszköztárát,

  8.       ismeri a VER szimmetrikus, állandósult állapotbeli vizsgálataihoz használt számítási modelleket, tisztában van azok érvényességi határaival, korlátaival,

  9.       ismeri a többfeszültségű hálózatok számítási módszereit, a feszültségesés és teljesítményáramlás számításban használt eljárások jellemzőit,

  10.    ismeri az aszimmetrikus zárlatok számításához használható RMS szimuláció eljárásait, a különböző kapcsolású transzformátorok szerepét és leképezését,

  11.    tisztában van az egy- és többfázisú, koncentrált paraméterű áramkörök be és kikapcsolási folyamataival, a távvezetékek elosztott paraméterű modellezésének alapjaival,

  12.    ismeri a hullámfolyamatokat leíró egyenletek numerikus megoldási módszereit.

  készségszinten ismer- és használ több, a VER számítógépi szimulációjában alkalmazott szoftver eszközt.

  B.       Képesség

  1.       képes a VER absztrakt modellekkel történő leírására az állandósult és átmeneti jelenségek számítógépi szimulációjához, valamint a rendellenes üzemállapotok elleni védelmek helyes működését biztosító számítások lefolytatására,

  2.       alkalmas a VER szimmetrikus és nem szimmetrikus állandósult állapotai leírására alkalmas matematikai modellek és adatstruktúrák kialakítására és a szükséges elemzés elvégzésére,

  3.       képes a védelmi rendszerek működését befolyásoló folyamatok többszempontú analízisére,

  4.       képes az átmeneti folyamatok jellemzőinek bemutatására, a paraméterek egymásra hatásának ábrázolására,

  5.       képes egyszerűbb rendszerszintű szabályozási problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (tanult gyakorlati alkalmazásával) megoldására,

  6.       informatikai ismereteinek birtokában képes összetett, nagy számításigényű feladatok megoldására,

  7.       képes gondolatait rendezett formában, szóban és írásban kifejezni, az eredményeket áttekinthető módon prezentálni.

  C.      Attitűd

  1.       együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,

  2.       folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását a VER-ben alkalmazott új generációs védelmi technikák területén,

  3.       nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,

  4.       törekszik a VER számítógépi szimulációjához szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,

  5.       törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,

  D.      Önállóság és felelősség

  1.       önállóan végzi a védelmi rendszerek működésének megértéséhez és a VER számítógépi szimulációjához szükséges modellalkotási feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,

  2.       nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,

  3.       egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,

  4.       gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  kötelező az energetikai mérnöki alapképzési (2N-AE0) szakon (ajánlott féléve: 5.) a Villamos energetika specializáción (2N-AE0-VI
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgya célja, hogy bemutassa a villamosenergia-rendszerben alkalmazott védelmi elveket az átviteli és elosztóhálózaton, illetve az erőművekben használt védelmek típusait, beállításuk, ellenőrzésük módszereit. A tárgy bemutatja a villamosenergia-rendszer állandósult- és átmeneti (tranziens) folyamatainak vizsgálatára alkalmas számítógépi szimulációs technikákat, szoftver eszközöket. A célkitűzések közé tartozik a feladatmegfogalmazási és megoldási-, valamint a dokumentálási készség fejlesztése a modell alkotás, a modellek érvényességi határainak megértése és az eredmények értelmezése, értékelése területén.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások, számítógéppel támogatott laboratóriumi foglalkozások, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, önállóan és csoportmunkában készített feladatok.

  10. Követelmények

  Erős előkövetelmény

  Villamosenergia-rendszerek (BMEVIVEA011)

  Gyenge előkövetelmény

  Elektrotechnika (BMEVIVEA009)

  Párhuzamos előkövetelmény

   

  Kizáró feltételek

  (nem vehető fel a tantárgy, ha korábban teljesítette az alábbi tantárgyak vagy tantárgycsoportok bármelyikét)

  VER számítógépes analízise (BMEVIVEA007)

  Védelmek (BMEVIVEA045)

  Védelmek és automatikák (BMEVIVEM266)

  Védelmi rendszerek és méréstechnika (BMEVIVEMA04)

  11. Pótlási lehetőségek

  1)       Az egyes évközi teljesítményértékelésekhez nem tartozik egyenkénti minimumkövetelmény, ezért egyenkénti pótlásuk nem lehetséges.

  2)       Az aktív részvétel – jellegéből adódóan – nem pótolható, nem javítható, továbbá más módon nem kiválható vagy helyettesíthető.

  3)       A két összegző tanulmányi teljesítményértékelés összevont formában a pótlási időszakban – első alkalommal – díjmentesen pótolható vagy javítható. Javítás esetén a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet vesszük figyelembe.

  4)       Amennyiben az 3) pont szerinti pótlással sem tud a hallgató elégtelentől különböző érdemjegyet szerezni, úgy – szabályzatban meghatározott díj megfizetése mellett – második alkalommal, összevont formában ismételt kísérletet a sikertelen első pótlás javítására.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  a)       Tankönyvek

  1.       Dr Geszti P. Ottó: Villamosenergia-rendszerek III. kötet. Tankönyvkiadó, 1985

  b)       Jegyzetek

  1.        

  c)       Letölthető anyagok

  1.       Elektronikus jegyzet: https://vet.bme.hu/sites/default/files/tamop/vivem176/out/html/vivem176.html

  https://vet.bme.hu/sites/default/files/tamop/vivem266/out/html/vivem266.html

  2.       Segédlet:

  https://vet.bme.hu/sites/default/files/tantargyi_fajlok/VER_számítógépes_analízise_handout_15.2 DIgSILENT_v2.docx

  ATPDraw version  user manual, ISBN 82-594-2344-8

  Power World Simulator Tutorial

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Tevékenység

  óra/félév

  részvétel a kontakt tanórákon

  14×6=84

  félévközi készülés a laborgyakorlatokra

  14×3=42

  felkészülés a teljesítményértékelésekre

  2×8+4×2=24

  házi feladat elkészítése

  0

  kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása

  30

  vizsgafelkészülés

  0

  összesen

  180