Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Minőségi energiaellátás

  A tantárgy angol neve: High Quality Power-supply

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 19.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai mérnök Szak

  Gépészmérnöki Kar

  Kötelező
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA013   2/1/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák

  A.      Tudás

  1.       Ismeri az épületek villamosenergia-ellátó rendszerének létesítési és biztonsági szempontjait

  2.       Ismeri a kisfeszültségű hálózatok vezetékeinek és kábeleinek méretezési módszereit, a túláramvédelem alapjait.

  3.       Tájékozott épületek villamos hálózatának túlfeszültségvédelmével, és az áramütés elleni védelem kialakításával kapcsolatban.

  4.       Alapvető ismeretekkel rendelkezik a PEN és EPH rendszer kiépítésével, földelési rendszer létesítésével kapcsolatban

  5.       Ismeri világítási eszközök elhelyezésének, világítási hálózat kiépítésének szempontjait.

  6.       Ismeri az erőátviteli berendezések elhelyezésének, erőátviteli hálózat kiépítésének szempontjait.

  7.       Tájékozott berendezések energiaellátási kérdéseivel kapcsolatban.

  8.       Alapvető ismeretekkel rendelkezik a fázisjavítás eseteiről, a természetes, egyedi, csoportos és központi kompenzációról, a fázisjavítás tervezéséről.

  9.       Tájékozott épületek nagymegbízhatóságú kisfeszültségű villamosenergia betáplálását valamint a megbízhatósági igényeket illetően.

  10.    Ismeri a szünetmentes, nagymegbízhatóságú villamos energiaellátás eszközeit.

  11.    Ismeri a szünetmentes áramellátó berendezések kiépítési szempontjait. Tájékozott a szünetmentes áramellátó rendszer akkumulátor telepeivel kapcsolatban.

  12.    Alapvető ismeretekkel rendelkezik a napenergia felhasználásának berendezéseivel és a hasznosításhoz szükséges szabályozási eszközökkel kapcsolatban.

  13.    Tájékozott a villamosenergia-fogyasztás csökkentésének lehetőségeit a napenergia felhasználását illetően.

  14.    Ismeri épületek teljesítmény-igényének meghatározásának módszereit, illetve a villamos hálózatra kapcsolás feltételeit.

  15.    Ismeri a méretlen és mért fogyasztói hálózat fogalmát, a fogyasztásmérés helyeit és berendezéseit.

  16.    Tájékozott gyengeáramú berendezések elhelyezését, villamos energiaellátó hálózatának kiépítését illetően.

  17.    Épületek villamos hálózatának létesítésével kapcsolatos mérések elemzése.

  18.    Alapvető ismeretekkel rendelkezik épületek villamos energia betápláló és elosztó rendszerének főbb tervezési szempontjaival kapcsolatban.

  19.    Ismeri a tervkészítés lépéseit és tartalmi elemeit, a minőségbiztosítási rendszer alapjait.

  B.       Képesség

  1.       Képes az energetikai szakterület legfontosabb terminológiáit, elméleteit, eljárásrendjét alkalmazni az azokkal összefüggő feladatok végrehajtásakor. E tantárgy esetén: az épületek villamosenergia-ellátásával kapcsolatos terminológiák, elméletek és eljárásrendek vonatkozásában.

  2.       Képes önálló tanulás és ismeretszerzés megtervezésére, megszervezésére és elvégzésére. E tantárgy keretében: képes a megadott kiegészítő anyagok alapján önálló ismeretszerzésre.

  3.       Képes rutin szakmai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (standard műveletek gyakorlati alkalmazásával) megoldására.  E tantárgy keretében: képes épületek minőségi villamosenergia-ellátásával kapcsolatos tervezési és üzemeltetési feladatok megoldására

  4.       Képes megérteni és használni szakterületének jellemző on-line és nyomtatott szakirodalmát, számítástechnikai, könyvtári forrásait.

  5.       Képes az energetikai műszaki-technológiai rendszerek és folyamatok alapvető modelljeinek meg-alkotására. E tantárgy keretében szerzett képesség: az épületvillamossági rendszerek modellezésére vonatkozóan.

  6.       Alkalmazza az energetikai rendszerek és technológiák alapvető számítási, méretezési és modellezési elveit és módszereit. E tantárgy keretében: a minőségi energiaellátás elemeinek alapvető számítási és méretezési módszereire vonatkozó képesség szerezhető meg.

  7.       Képes értelmezni és jellemezni az energiaátalakító és -ellátó rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát.

  8.       Alkalmazza az energetikai rendszerek és folyamatok üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, az energetikai technológiai rendszerek, berendezések és folyamatok beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit. E tantárgy keretében épületek villamos rendszereire vonatkozó műszaki előírásokra, üzemeltetési elvekre vonatkozóan.

  9.       Képes az egyszerűbb meghibásodások diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására. E tantárgy keretében: a túlfeszültség, túláram, kötéshibák okozta meghibásodásokra vonatkozóan.

  C.      Attitűd

  1.       együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,

  2.       folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,

  3.       nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,

  4.       törekszik épületek villamosenergia-ellátásának problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,

  5.       törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,

  6.       törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének a minőségi energiaellátással kapcsolatos tervezési feladatok megoldásában való érvényesítésére.

  D.      Önállóság és felelősség

  1.       önállóan végzi épületek villamosenergia-ellátásával kapcsolatos feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,

  2.       nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,

  3.       egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,

  4.       gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  kötelező az energetikai mérnöki alapképzési (2N-AE0) szakon (ajánlott féléve: 5.) [villamos energetika specializáción (2N-AE0-VI)]

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók felkészítése az épületek (nagy- és kis épületek, lakóépületek, épületegyüttesek) kisfeszültségű villamosenergia-ellátás tervezésével, kivitelezésével és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok megoldására.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, opcionális önállóan és csoportmunkában készített feladatok, munkaszervezési technikák.

  10. Követelmények

  Erős előkövetelmény

  Villamos berendezések, gépek és hajtások (BMEVIVEBE04)

  Gyenge előkövetelmény

   

  Párhuzamos előkövetelmény

   

   

  Kizáró feltételek

  (nem vehető fel a tantárgy, ha korábban teljesítette az alábbi tantárgyak vagy tantárgycsoportok bármelyikét)

  11. Pótlási lehetőségek

  1)       Az egyes évközi részteljesítmény-értékelésekhez nem tartozik egyenkénti minimumkövetelmény, ezért egyenkénti pótlásuk nem kötelező, de lehetséges: legfeljebb 2 alkalmat biztosítunk elmaradt vagy sikertelen kis zárthelyi(k) pótlására.

  2)       Sikertelen nagy zárthelyi két alkalommal pótolható.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  a)       Tankönyvek

  1.       Dési Albert: Épületvillamosság. ÉTK Kft, Budapest, 2013.

  2.       Épületvillamossági kézikönyv. Schneider E., 2007.

  b)       Jegyzetek

   

  c)       Letölthető anyagok

  1.       Elektronikus jegyzet (http://vet.bme.hu/?q=tantargyak/minosegi-energiaellatas)

   

   

   


   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Tevékenység

  óra/félév

  részvétel a kontakt tanórákon

  14×3=42

  félévközi készülés

  14×2=28

  felkészülés a teljesítményértékelésekre

  4×3+1x14=36

   

   

  kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása

  14

  vizsgafelkészülés

  -

  összesen

  120