Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos berendezések, gépek és hajtások

  A tantárgy angol neve: Electric Equipment, Machines and Drives

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. március 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai Mérnöki Szak

  Gépészmérnöki Kar

  Kötelező

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA012   3/2/0/f 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Számel László

  Egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Kiss István

  Egyetemi docensVillamos Energetika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák

  A.      Tudás

  1.       ismeri a transzformátorok működési elvét, felépítését, helyettesítő kapcsolását,

  2.       ismeri a villamos hajtások mozgásegyenletét, átszámítást a motor tengelyére, a hajtás stabilitásának feltételét,

  3.       ismeri az egyenáramú gépek felépítését, egyenleteit, helyettesítő kapcsolását, és gerjesztési módjait,

  4.       ismeri az egyenáramú motorok indítási, fékezési és fordulatszám változtatási lehetőségeit,

  5.       ismeri az áramirányítós és az egyenáramú szaggatós hajtások felépítést, működését,

  6.       ismeri a háromfázisú vektorokat (Park vektorok), a forgó mező létrehozását,

  7.       ismeri az aszinkron gépek felépítését, helyettesítő kapcsolását, jelleggörbéit, indítási, fékezési és fordulatszám változtatási lehetőségeit,

  8.       ismeri a szinkron gépek felépítését, helyettesítő kapcsolását, vektorábráját, a hálózatra kapcsolás feltételeit, valamint a szinkron motorok stabilitását,

  9.       Tájékozott a tipikus kapcsolókészülékek alkalmazási területéről, alapvető feladatáról

  10.    Ismeri a kapcsolóberendezések működésekor kialakuló villamos, elektrodinamikai és termikus tranzienseket, az általuk okozott igénybevételeket.

  11.    Ismeri a tipikus kapcsolókészülékek működését, felépítését, karakterisztikáit

  12.    Ismeri a villamos ívben lejátszódó fizikai folyamatokat, a stacionárius és dinamikus ívkarakterisztikákat

  13.    Ismeri a villamos ív oltásának módszereit, az ívoltásra alkalmazott technikai megoldásokat

  14.    Ismeri a készülékek kiválasztásának szempontjait.

  15.    Tájékozott az alapvető villamos melegfejlesztési technológiák alapjairól.

  B.       Képesség

  1.       képes a valós rendszerek absztrakt modellekkel, helyettesítő vázlatokkal történő leírására,

  2.       képes a villamos gépekben végbemenő folyamatok matematikai modellek (villamos helyettesítő kapcsolás) segítségével történő leírására,

  3.       képes a villamos hajtások analízisére,

  4.       képes egyszerűbb villamos hajtástechnikai problémák azonosítására, azok megoldásához szükséges elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására és (tanult gyakorlati alkalmazásával) megoldására,

  5.       informatikai ismereteinek birtokában képes összetett, nagy számításigényű feladatok szimulációs megoldására,

  6.       képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.

  7.       képes villamos kapcsolókészülékeket érő igénybevételek közelítő meghatározására

  8.       képes villamos kapcsolókészülékek alapvető üzemeltetési, kiválasztási feladatainak megoldására

  C.      Attitűd

  1.       együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,

  2.       folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,

  3.       nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,

  4.       törekszik a hajtástechnikai problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,

  5.       törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,

  6.       törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének hajtástechnikai feladatok megoldásában való érvényesítésére.

  D.      Önállóság és felelősség

  1.       önállóan végzi a hajtástechnikai feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,

  2.       nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,

  3.       egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,

  4.       gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  kötelező az energetikai mérnöki alapképzési (2N-AE0) szakon (ajánlott féléve: 5.)   

  7. A tantárgy célkitűzése

  Általános valamint különleges célokra alkalmas villamos hajtások modern szabályozási és vezérlési módjainak megismerése, és adott hajtási feladathoz az optimális megoldások kiválasztása és alkalmazása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, opcionális önállóan és csoportmunkában készített feladatok, munkaszervezési technikák
  10. Követelmények

  Erős előkövetelmény

  Elektrotechnika (BMEVIVEA009)

  Gyenge előkövetelmény

  Párhuzamos előkövetelmény

  Kizáró feltételek

  (nem vehető fel a tantárgy, ha korábban teljesítette az alábbi tantárgyak vagy tantárgycsoportok bármelyikét)

  Villamos gépek és hajtások (VIVEA004),  Villamos gépek és alkalmazások (VIVEA334).

  11. Pótlási lehetőségek

  1)       A két kis ZH a szorgalmi időszakban pótolható.

  2)       A pótlási héten egy kis ZH pótolható..

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  a)       Tankönyvek

  1.       Halász Sándor: Villamos hajtások. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1993.

  b)       Jegyzetek

  1.       Elektronikus jegyzet (https://edu.vik.bme.hu/).

  2.       Koller, L.: Nagyfeszültségű kapcsolókészülékek. Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55073. Műegyetemi Kiadó, 2004.

  3.        Koller, L.: Kisfeszültségű kapcsolókészülékek. Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55076. Műegyetemi Kiadó, 2004.

  4.       Stefányi, I.-Szandtner, K.: Villamos Kapcsolókészülékek. Nívódíjas egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Budapest 1991. J5 - 1309.

  5.        Koller, L.: Ellenállás és indukciós hevítés. Nívódíjas egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Budapest, 1987. J5-1421.

  6.        Koller, L.: Ív, plazma és egyéb fűtési módok. Nívódíjas egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó. Budapest, 1987. J5-1427.

  c)       Letölthető anyagok

  1.       Elektronikus jegyzet (https://edu.vik.bme.hu/)

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Tevékenység

  óra/félév

  részvétel a kontakt tanórákon

  14×5=70

  félévközi készülés

  14×5=70

  felkészülés a teljesítményértékelésekre

  2×10=20

   

   

  kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása

  20

  vizsgafelkészülés

  0

  összesen

  180