Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergia-rendszerek

  A tantárgy angol neve: Electrical Power Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2020. január 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai mérnök Szak

  Gépészmérnöki Kar

  Kötelező

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA011   3/1/1/v 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ladányi József,
  4. A tantárgy előadója

  neve:                                 Dr. Ladányi József

                  beosztása:                          egyetemi docens

                  elérhetősége:                      ladanyi.jozsef@vet.bme.hu

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  kötelező az energetikai mérnöki alapképzési (2N-AE0) szakon (ajánlott féléve: 4.)

  7. A tantárgy célkitűzése

  Ismeretek adása a villamosenergia termelést, szállítást és elosztást biztosító villamosenergia-rendszerek elemeiről, szimmetrikus üzeméről, üzemzavari aszimmetrikus állapotáról, a villamos vasutak energia-ellátásáról, valamint a villamos biztonságtechnika és elektromágneses környezeti hatások tématerületről.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák

  A.     Tudás

  a hallgató az alábbiakat ismeri:

  1.      A villamos energia szerepe, nagyságrendek, mértékegységek, történeti áttekintés, VER elemei, feladatai, rajzjelek. VER felépítése, feszültség szintek.

  2.      Transzformátor felépítése, működése, üzemi és zárlati viszonyok, pozitív sorrendű helyettesítő kép.

  3.      Szimmetrikus háromfázisú rendszer elemzése. Hálózatág feszültségesése és teljesítmény viszonyai, terhelhetőség, feszültségprofil. Veszteségek számítása.

  4.      A hálózati elemek leképezése, egyfázisú helyettesítő kapcsolás: generátor, transzformátor, távvezeték, mögöttes hálózat, zárlati teljesítmény, fogyasztó.

  5.      Távvezeték paraméterek, kábel paraméterek számítása.

  6.      Transzformátor a hálózatban. Több feszültségszintű hálózatok számítása, viszonylagos egységek alkalmazása. Háromfázisú zárlat.

  7.      Hálózat aszimmetrikus üzeme. Szimmetrikus összetevők alkalmazási módszerének alapjai. Szimmetria feltétele, aszimmetria hatása. Hálózatok negatív- és zérus sorrendű modellezésének alapjai.

  8.      Soros és sönt hibák számítása a szimmetrikus összetevők módszerével, 3F, 3FN, 1FN, 2F, 2FN zárlatok sorrendi helyettesítő kapcsolásainak összekötésének levezetése (2F kivételével), transzformátor sorrendi menny. forgatása levezetése, földelések.

  9.      Hálózati csillagpont földelési módok. Fesz. szintek. A csillagpont földelés módjai és kihatása a földzárlati feszültségemelkedésre, szigetelési szintre és földvisszavezetéses áramokra. A nemzetközi gyakorlat áttekintése.

  10.   Hálózat üzemvitele. Feszültség és teljesítmény viszonyok. Feszültség-meddőteljesítmény kapcsolat, feszültségesés és veszteség csökkentése. Távvezeték természetes teljesítménye.

  11.   A villamosenergia-szolgáltatás minőségi követelményei. Feszültségminőség jellemzők (frekvencia, feszültségváltozás, -ingadozás -letörés és aszimmetria, harmonikus torzítás). A szolgáltatás minősége, megbízhatósága.

  12.   Védelmi rendszer, automatikák alapjai, szelektivitás, túláram védelem.

  13.   A villamos hálózatok és berendezések villamos és mágneses erőtere. A vezetékek és kábelek erőterének jellemzése, csökkentésének lehetőségei. Berendezések mágneses terének jellemzése.

  14.   Villamos vasutak energia-ellátása.  

  B.      Képesség

  1.      a jelenségek és fizikai folyamatok értelmezése,

  2.      a valóságos rendszerek absztrakt modellekkel, helyettesítő áramkörökkel történő leírása,

  3.      a villamos rendszerekben végbemenő folyamatok matematikai modellek segítségével történő leírása,

  4.      a közelítő modellek és számítási egyszerűsítések következményeinek értelmezése,

  5.      a szimbolikus számítási módszer alkalmazása,

  6.      a villamos rendszerek többszempontú analízise,

  7.      egyszerű laboratóriumi vizsgálatok végzése, az eredmények értékelése,

  8.      gondolatok, elképzelések rendezett formában szóban és írásban való kifejezése.

   

  C.     Attitűd

  1.      együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,

  2.      folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,

  3.      nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,

  4.      törekszik a villamos energetika területén alkalmazott eszközrendszer megismerésére és használatára,

  5.      törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.

   

  D.     Önállóság és felelősség

  1.      önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,

  2.      nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,

  3.      egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,

  gondolkodásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, önállóan és csoportmunkában végzett laboratóriumi feladatok.

  10. Követelmények

  Erős előkövetelmény

                Matematika G3 (BMETE90xx…)

  Elektrotechnika (BMEVIVEA009)

  Gyenge előkövetelmény

  Párhuzamos előkövetelmény

  Kizáró feltételek:

  (nem vehető fel a tantárgy, ha korábban teljesítette az alábbi tantárgyak vagy tantárgycsoportok bármelyikét)

  Villamosenergia rendszerek (BMEVIVEA005)

  Villamos energetika (BMEVIVEAB01)

   

  11. Pótlási lehetőségek

  1)       A zárthelyi egyszer pótolható. A laboratóriumi gyakorlatok közül 1 pótlása – indokolt esetben – csak a szorgalmi időszak alatt, másik mérőcsoporthoz csatlakozva lehetséges.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény és megbeszélés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  a)       Tankönyvek

  1.       Geszti P. Ottó: Villamosenergia-rendszerek I.-II.-III. Tankönyvkiadó 1983.-1985.  44445/I.- III.  

  b)       Letölthető anyagok

  Tanszéki honlapról:

  1.     Elektronikus óravázlatok (jegyzet)

  2.     Alapozó segédlet

  3.     Feladatgyűjtemény

  4.     Villamos energetika – elektronikus jegyzet

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Tevékenység

  óra/félév

  részvétel a kontakt tanórákon

  14×5=70

  félévközi készülés

  14×1=14

  felkészülés a teljesítményértékelésekre

  16

  felkészülés a laboratóriumi gyakorlatokra

  4x2=8

  kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása

  22

  vizsgafelkészülés

  50

  összesen

  180

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr Ladányi József, egyetemi docens, BME Villamos Energetika Tanszék