Méréstechnika és jelfeldolgozás

A tantárgy angol neve: Measurement Technology and Signal Processing

Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 18.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Energetikai mérnök Szak

Gépészmérnöki Kar

Kötelező

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEA010   2/0/2/f 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Farkas László,
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák

A.      Tudás

1.       ismeri a méréstudomány alapvető fogalmait, a mérés tervszerűen végrehajtott folyamatát, technológiai, mérési és adatfeldolgozási modelljeit,

2.       ismeri a mérendő és zavaró jellemzők, jelek és hibák-zajok, eredmények és bizonytalanságok összefüggését, a mérési hibák osztályozását, a hibaterjedést, a mérési bizonytalanság jellemzését és csökkentésének lehetőségeit,

3.       ismeri az energetikai mérnöki szakterület alapvető villamos modelljeit,

4.       ismeri a villamos alapmodelljeiben szereplő paraméterek méréseit,

5.       ismeri az egyenáramú, egyfázisú és háromfázisú váltakozóáramú rendszerek fő paramétereinek mérési módszereit,

6.       ismeri az egy- és háromfázisú transzformátorok, villamos gépek fő jellemzőinek és jelleggörbéinek mérését,

7.       ismeri a készen kapható analóg és digitális műszerek, multiméterek, oszcilloszkóp, frekvencia és időmérők, nyomatékmérők működési elveit, jellemzőit és használatukat,

8.       ismeri a főbb nemvillamos paraméterek (fordulatszám, nyomaték, erő, hőmérséklet) mérésének módszereit és eszközeit.

9.       ismeri a digitális méréstechnika jellemzőit, használatát idő- és frekvenciatartományban,

10.    ismeri a számítógépes és virtuális műszerek-rendszerek felépítését, jellemzőit, programozásának alapjait és használatukat.

B.       Képesség

1.       képes a valós rendszerek technológiai modellekkel, helyettesítő vázlatokkal történő leírására és ezek használatára,

2.       képes mérési modellek összeállítására,

3.       képes az alapvető műszerek használatára,

4.       képes a mérési hibák és bizonytalanságok megállapítására,

5.       képes mérési összeállítások elkészítésére, ellenőrzésére,

6.       képes mérési feladatok önálló elvégzésére,

7.       képes mérési dokumentációk készítésére, a mérési eredmények értékelésére,

8.       képes virtuális műszerek kezelésére, alapvető programozására.

C.      Attitűd

1.       együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,

2.       folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,

3.       nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,

4.       törekszik a méréstechnikai problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,

5.       törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra és dokumentálásra.

 

D.      Önállóság és felelősség

1.       önállóan végzi a méréstechnikai feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,

2.       együttműködik hallgatótársaival a mérési feladatok elvégzésében,

3.       gondolkozásában a rendszerelvű és modellalkotó megközelítést alkalmazza.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

kötelező az energetikai mérnöki alapképzési (2N-AE0) szakon (ajánlott féléve: 4.)

7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy olyan eszközöket, módszereket, és eljárásokat ismertet, amelyek az energetika szakterület technológiai modelljei szerkezeti felépítésének és a modelljeiben definiált mérendő jellemzők értékeinek és azok bizonytalanságá-nak meghatározásához nyújtanak megoldásokat. A hallgatókban a méréstudomány alapjai birtokában készség ki-alakítása valamennyi műszaki tantárgy, de különösen laboratóriumi gyakorlatok ismeretanyagának mélyebb elsajá-tításához. A tanulási folyamatban az energetikai mérnöki szakterületen a tudatos modellalkotás és problémamegol-dó képesség fejlesztése. Az információ feldolgozási folyamatban a számszerű eredmények és azok minőségét mutató bizonytalanság értékek összerendeléséhez a hallgatók - mint későbbi szakemberek - képesek legyenek támpontokat találni.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadások, laboratóriumi mérések, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, opcionális önállóan készített feladatok.

10. Követelmények

Erős előkövetelmény

Matematika G3 (BMETE90xx…)

Elektortechnika (BMEVIVEA009)

Gyenge előkövetelmény

 

Párhuzamos előkövetelmény

 

 

Kizáró feltételek

(nem vehető fel a tantárgy, ha korábban teljesítette az alábbi tantárgyak vagy tantárgycsoportok bármelyikét)

Méréstechnika és jelfeldolgozás (BMEVIVEA001)

11. Pótlási lehetőségek

1)       A nagy zárthelyi pótlása és javítása a TVSZ szerint lehetséges.

2)       Laboratóriumi mérésekből maximum 2 mérés pótolható, a szorgalmi időszakban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

a)       Tankönyvek

1.       Zoltán István: Méréstechnika. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1997.

2.       Erdélyi István et al.: Villamos műszerek és mérések, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.

b)       Jegyzetek

1.       Váradiné dr. Szarka Angéla: Méréstechnika, 2007.

2.       Horváth Elek: Méréstechnika. Budapesti Műszaki Főiskola, Budapest, 2006.

3.       Huba Antal et al.: Méréstechnika, 2012.

c)       Letölthető anyagok

1.       Elektronikus jegyzet (http://vet.bme.hu/?q=content/m%C3%A9r%C3%A9stechnika-%C3%A9s-jelfeldolgoz%C3%A1s)

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

Tevékenység

óra/félév

részvétel a kontakt tanórákon

14×4=56

felkészülés tanórákra

14x1=14

félévközi készülés laboratóriumi mérésekre

14×2=28

felkészülés a teljesítményértékelésre

18

kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása

4

összesen

120