Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Méréstechnika és jelfeldolgozás

  A tantárgy angol neve: Measurement Technology and Signal Processing

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. június 18.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai mérnök Szak

  Gépészmérnöki Kar

  Kötelező

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA010   2/0/2/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Sinkovics Bálint,
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák

  A.      Tudás

  1.       ismeri a méréstudomány alapvető fogalmait, a mérés tervszerűen végrehajtott folyamatát, technológiai, mérési és adatfeldolgozási modelljeit,

  2.       ismeri a mérendő és zavaró jellemzők, jelek és hibák-zajok, eredmények és bizonytalanságok összefüggését, a mérési hibák osztályozását, a hibaterjedést, a mérési bizonytalanság jellemzését és csökkentésének lehetőségeit,

  3.       ismeri az energetikai mérnöki szakterület alapvető villamos modelljeit,

  4.       ismeri a villamos alapmodelljeiben szereplő paraméterek méréseit,

  5.       ismeri az egyenáramú, egyfázisú és háromfázisú váltakozóáramú rendszerek fő paramétereinek mérési módszereit,

  6.       ismeri az egy- és háromfázisú transzformátorok, villamos gépek fő jellemzőinek és jelleggörbéinek mérését,

  7.       ismeri a készen kapható analóg és digitális műszerek, multiméterek, oszcilloszkóp, frekvencia és időmérők, nyomatékmérők működési elveit, jellemzőit és használatukat,

  8.       ismeri a főbb nemvillamos paraméterek (fordulatszám, nyomaték, erő, hőmérséklet) mérésének módszereit és eszközeit.

  9.       ismeri a digitális méréstechnika jellemzőit, használatát idő- és frekvenciatartományban,

  10.    ismeri a számítógépes és virtuális műszerek-rendszerek felépítését, jellemzőit, programozásának alapjait és használatukat.

  B.       Képesség

  1.       képes a valós rendszerek technológiai modellekkel, helyettesítő vázlatokkal történő leírására és ezek használatára,

  2.       képes mérési modellek összeállítására,

  3.       képes az alapvető műszerek használatára,

  4.       képes a mérési hibák és bizonytalanságok megállapítására,

  5.       képes mérési összeállítások elkészítésére, ellenőrzésére,

  6.       képes mérési feladatok önálló elvégzésére,

  7.       képes mérési dokumentációk készítésére, a mérési eredmények értékelésére,

  8.       képes virtuális műszerek kezelésére, alapvető programozására.

  C.      Attitűd

  1.       együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,

  2.       folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,

  3.       nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,

  4.       törekszik a méréstechnikai problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,

  5.       törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra és dokumentálásra.

   

  D.      Önállóság és felelősség

  1.       önállóan végzi a méréstechnikai feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,

  2.       együttműködik hallgatótársaival a mérési feladatok elvégzésében,

  3.       gondolkozásában a rendszerelvű és modellalkotó megközelítést alkalmazza.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  // 2022. évi tantervfelülvizsgálat során az előtanulmányi követelményeket töröltük

  // Erős előkövetelmény: Matematika G2 és Elektrotechnika (BMEVIVEA009)

  //(TargyTeljesitve("BMETE94BG02") VAGY TargyTeljesitve("BMETE93BG02") // Matek G2 alap

  //VAGY

  //TargyTeljesitve("BMETE93BG22")) // emelt matek (Többváltozós analízis mérnököknek)

  //ÉS

  //(TargyTeljesitve("BMEVIVEA009")) // Elektrotechnika

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  kötelező az energetikai mérnöki alapképzési (2N-AE0) szakon (ajánlott féléve: 4.)

  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy olyan eszközöket, módszereket, és eljárásokat ismertet, amelyek az energetika szakterület technológiai modelljei szerkezeti felépítésének és a modelljeiben definiált mérendő jellemzők értékeinek és azok bizonytalanságá-nak meghatározásához nyújtanak megoldásokat. A hallgatókban a méréstudomány alapjai birtokában készség ki-alakítása valamennyi műszaki tantárgy, de különösen laboratóriumi gyakorlatok ismeretanyagának mélyebb elsajá-tításához. A tanulási folyamatban az energetikai mérnöki szakterületen a tudatos modellalkotás és problémamegol-dó képesség fejlesztése. Az információ feldolgozási folyamatban a számszerű eredmények és azok minőségét mutató bizonytalanság értékek összerendeléséhez a hallgatók - mint későbbi szakemberek - képesek legyenek támpontokat találni.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások, laboratóriumi mérések, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata, opcionális önállóan készített feladatok.

  10. Követelmények

  Erős előkövetelmény

  Matematika G3 (BMETE90xx…)

  Elektortechnika (BMEVIVEA009)

  Gyenge előkövetelmény

   

  Párhuzamos előkövetelmény

   

   

  Kizáró feltételek

  (nem vehető fel a tantárgy, ha korábban teljesítette az alábbi tantárgyak vagy tantárgycsoportok bármelyikét)

  Méréstechnika és jelfeldolgozás (BMEVIVEA001)

  11. Pótlási lehetőségek

  1)       A nagy zárthelyi pótlása és javítása a TVSZ szerint lehetséges.

  2)       Laboratóriumi mérésekből maximum 2 mérés pótolható, a szorgalmi időszakban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  a)       Tankönyvek

  1.       Zoltán István: Méréstechnika. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1997.

  2.       Erdélyi István et al.: Villamos műszerek és mérések, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.

  b)       Jegyzetek

  1.       Váradiné dr. Szarka Angéla: Méréstechnika, 2007.

  2.       Horváth Elek: Méréstechnika. Budapesti Műszaki Főiskola, Budapest, 2006.

  3.       Huba Antal et al.: Méréstechnika, 2012.

  c)       Letölthető anyagok

  1.       Elektronikus jegyzet (http://vet.bme.hu/?q=content/m%C3%A9r%C3%A9stechnika-%C3%A9s-jelfeldolgoz%C3%A1s)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Tevékenység

  óra/félév

  részvétel a kontakt tanórákon

  14×4=56

  felkészülés tanórákra

  14x1=14

  félévközi készülés laboratóriumi mérésekre

  14×2=28

  felkészülés a teljesítményértékelésre

  18

  kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása

  4

  összesen

  120