Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektrotechnika

  A tantárgy angol neve: Electrotechnics

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. június 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai mérnök Szak

  Gépészmérnöki Kar

  Kötelező

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA009   3/1/1/v 6  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss Péter,
  4. A tantárgy előadója

   4.1 Tantárgy előadója

                  neve:                                 Dr. Kádár István 

                  beosztása:                          c. egyetemi tanár

                  elérhetősége:                      kadar.istvan@vet.bme.hu

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák

  A.      Tudás, az alábbi ismretek

  1.       Sztatikus villamos tér alapfogalmainak, a szigetelő anyagok legfontosabb jellemzői, nagyfeszültségű kisülések.

  2.       Villamos áram, az általa okozott erőhatás, Joule törvénye, a villamos energia és teljesítmény. Az ellenállások hőfokfüggése, a változó ellenállás hatása.

  3.       Villamos áramkörök egyszerűsítése, számítási módszerek. Áram mágneses hatása, Ampere törvénye, mágneses térerősség, indukció, fluxus. Indukció törvény, tekercsfluxus, Lenz törvénye. Villamos generátor és motor működési elve.

  4.       Induktivitást tartalmazó egyenáramú áramkör be- és kikapcsolása, tranziens folyamatok vizsgálata időtartományban.

  5.       Mágneses tér törési törvényei, mágnesezési görbe, permeabilitás. Mágneses körök számítása, a "mágneses Ohm törvény".

  6.       Szórás, a mágneses tér energiája. Önindukció, önindukciós tényező, induktivitás-szegény tekercs. Kölcsönös indukció.

  7.       Csatolt tekercsek soros és párhuzamos kapcsolása, mágneses energiája. Elektromágnes működése, erőhatás számítása.

  8.       Változó fluxus hatásai, hiszterézis és örvényáram veszteség. Állandó mágnest tartalmazó körök számítása.

  9.       Szinuszos feszültség előállítása forgási és nyugalmi indukcióval. Váltakozó áramú mennyiségek jellemzői.

  10.    Szinuszosan váltakozó feszültségre kapcsolt ellenállás, induktivitás és kondenzátor árama és teljesítménye. Soros és párhuzamos R-L, R-C és R-L-C körök számítása, rezgőkör, rezonancia.

  11.    Váltakozó áramú mennyiségek leírására síkvektorokkal és komplex számokkal. Ábrázolás komplex síkon. Komplex impedancia és teljesítmény.

  12.    Kirchhoff törvények alkalmazása komplex alakban ábrázolt mennyiségekre. Teljesítmény illesztés váltakozó áramú körben. Kondenzátorok és szigetelőanyagok vesztesége, tgd.

  13.    Többhullámú mennyiségek vizsgálata. Szűrők. Transzformátor felépítése, működési elve.

  14.    Többfázisú feszültségrendszerek. Szimmetrikus háromfázisú feszültségrendszer matematikai leírása, ábrázolása, jellemzői, kapcsolási módok, szimmetrikus fogyasztó rendszerek, teljesítmény számítás.

  B.       Képesség

  1.       a jelenségek és fizikai folyamatok értelmezése,

  2.       a valóságos rendszerek absztrakt modellekkel, helyettesítő áramkörökkel történő leírása,

  3.       a villamos rendszerekben végbemenő folyamatok matematikai modellek segítségével történő leírása,

  4.       a közelítő modellek és számítási egyszerűsítések következményeinek értelmezése,

  5.       a szimbolikus számítási módszer alkalmazása,

  6.       a villamos rendszerek többszempontú analízise,

  7.       egyszerű laboratóriumi vizsgálatok végzése, az eredmények értékelése,

  8.       gondolatok, elképzelések rendezett formában szóban és írásban való kifejezése.

   

  C.      Attitűd

  1.       együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,

  2.       folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,

  3.       nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,

  4.       törekszik a villamos energetika területén alkalmazott eszközrendszer megismerésére és használatára,

  5.       törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra.

   

  D.      Önállóság és felelősség

  1.       önállóan végzi a feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,

  2.       nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,

  3.       egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,

  4.       gondolkodásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  // 2022. évi tantervfelülvizsgálat során az előtanulmányi követelményeket töröltük

  //(TárgyEredmény( "BMETE11BG05" , "jegy" , _ ) >= 2 ÉS
  //TárgyEredmény( "BMETE94BG02" , "jegy" , _ ) >= 2 )
  //VAGY
  //(TárgyEredmény("BMETE90AX02" , "jegy" , _ ) >= 2 ÉS
  //TárgyEredmény( "BMETE15AX15" ,"jegy" , _ ) >= 2 )
  //VAGY
  //(TárgyEredmény("BMETE93BG20" , "jegy" , _ ) >= 2 ÉS
  //TárgyEredmény( "BMETE93BG21" ,"jegy" , _ ) >= 2 ÉS
  //TárgyEredmény( "BMETE93BG22" ,"jegy" , _ ) >= 2)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A villamos energia előállítás, -átalakítás, -szállítás és -felhasználás, továbbá a villamos mérési módszerek legfontosabb kérdéseinek a szaktárgyak keretében történő elsajátításához szükséges alapvető tudás megismertetése, a legfontosabb összefüggések bemutatása egyszerű számpéldák és laboratóriumi demonstrációk segítségével.

  8. A tantárgy részletes tematikája


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások, számítási gyakorlatok, kommunikáció írásban és szóban, opcionális önállóan és csoportmunkában végzett laboratóriumi feladatok, munkaszervezési technikák.

  10. Követelmények

  Erős előkövetelmény

  Matematika G2 BMETE90xx…

  Műszaki fizika BMETE15…

   

  Gyenge előkövetelmény

   

  Párhuzamos előkövetelmény

  Kizáró feltételek

  (nem vehető fel a tantárgy, ha korábban teljesítette az alábbi tantárgyak vagy tantárgycsoportok bármelyikét)

  11. Pótlási lehetőségek

  1)       A 2 kis-zárthelyiből egy pótolható, sikertelenség esetén másodszor. A laboratóriumi gyakorlatok pótlása – indokolt esetben – csak a szorgalmi időszak alatt, másik mérőcsoporthoz csatlakozva lehetséges.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  a)       Tankönyvek

  1.       Retter Gy.: Áramkörök. (Elektrotechnikai számítások sorozat) Tankönyvkiadó, 1967, 340 o.

  2.       Hajach, T., Maluzin, H., Bernáth, J.: Elektrotechnikai számítások. Műszaki Könyvki-adó, Budapest, 1975, 374 o.

  3.       Uray V., Szabó Á.: Elektrotechnika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. 432 o.

  b)       Letölthető anyagok

  1.     Elektronikus óravázlatok (jegyzet).

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Tevékenység

  óra/félév

  részvétel a kontakt tanórákon

  14×5=70

  félévközi készülés

  14×1=14

  felkészülés a teljesítményértékelésekre

  3×2=6

  felkészülés a laboratóriumi gyakorlatokra

  8x1=8

  kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása

  12

  vizsgafelkészülés

  70

  összesen

  180