Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergia-rendszer számítógépes analízise

  A tantárgy angol neve: Computer Based Analysis of Electrical Power Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. január 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Energetikai mérnök alapszak

   

  Villamos energetika szakirány

   

  Kötelező tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA007   4/0/0/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Raisz Dávid Márk,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Intézet:

   

  Prikler László

   

  tanársegéd

   

  BME VET

   

  Dr. Raisz Dávid

   

  docens

   

  BME VET

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektrotechnikai alapismeretek, a villamosenergia-hálózatok felépítése, energiatermelés és elosztás alapismeretei, a villamosenergia-rendszer működésének alapjai, háromfázisú váltakozó áramú rendszerek számításának alapismeretei.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Villamos energia rendszerek (BMEVIVEA005), Villamos laboratórium 2 (BMEVIVEA043).

  7. A tantárgy célkitűzése A villamosenergia-rendszer állandósult állapotának és tranziens folyamatainak vizsgálatára alkalmas számítógépi szimulációs technikák megismerése és alkalmazása. A feladatmegoldási- és dokumentálási készség fejlesztése, a szimulációs feladatok megfogalmazása, a modellezések, a paraméterezések, a vizsgálatok és az eredményértékelés területén. A különféle számítási modellek érvényességi határainak tisztázása, ismeretek szerzése a tématerületen használatos modern szoftver eszközök által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  ·         A villamos energia hálózatok rövid áttekintése:

  o   felépítés, főbb szereplői (termelés, fogyasztás, tárolás, átvitel)

  o   elosztott termelés és megújuló energia integrációjának kérdései

  o   a szolgáltatás-minőség és a fogyasztói befolyásolás kérdései

  ·         A VER üzemével szemben támasztott követelmények, biztonság, minőség és gazdaságosság.
  A folyamatok időtartam szerinti csoportosítása. Rendszerállapotok, átmenetek. A rendszer terhelésének idő szerinti változása.

   

  ·         A rendszerszintű P–f szabályozás hierarchiája. Kooperációs rendszerek frekvencia csereteljesítmény szabályozása. Dinamikus P – f egyensúly rendszer modell. A fogyasztói teljesítmény befolyásolása, korlátozása. Feszültség– és statikus szinkron stabilitás.

   

  ·         A rendszerszintű Q – U szabályozás struktúrája, eszköztára. Erőművi feszültség szabályozás, aktív feszültségszabályozási eszközök az elosztóhálózaton.

   

  ·         Számítási modellek szimmetrikus, állandósult állapotbeli vizsgálatokhoz: források, transzformátor, fogyasztó, távvezeték paraméterek. Háromfázisú kéttekercselésű transzformátorok adatai, számítási modellje. Autotranszformátorok, szabályozós transzformátorok leképzése.

   

  ·         Többfeszültségű hálózatok számítása, relatív paraméter megadás, alapmennyiségek megválasztásának szokásos módszerei. Rendszermátrix struktúrája, alapegyenletek megoldási módszerei. Feszültségesés és teljesítményáramlás számítás. 

   

   

  ·         Rendszerelemek modellezése aszimmetrikus állapotban: távvezeték, kábel, forgógépek, 2-3 tekercselésű háromfázisú transzformátor, auto-transzformátor leképzése. Szimmetrikus összetevők módszerének alkalmazása: földzárlat, fázisok és rendszerek közötti zárlat, szimultán zárlatok számítása. Kompenzált középfeszültségű hálózat zárlatos állapotainak vizsgálata.

   

  ·         Elektromechanikai tranziens folyamatok, tranziens stabilitás. Modellek tranzens stabilitás vizsgálatokhoz.

   

  ·         Aszimmetrikus zárlatok számítása fazorokkal, illetve időtartományban. Zárlatszámítás az IEC/VDE és az ANSI/IEEE szabványok előírásai szerint. Az Yd és Dy kapcsolású transzformátorok szerepe a zárlati áramok eloszlásában. A zárlati áram befolyásolása, a csillagpont földelés megválasztásának hatása. 

   

   

  ·         Hálózatelemek modellezése elektromágneses tranziens vizsgálatokhoz Egy és többfázisú, koncentrált paraméterű RL, RC és RLC áramkörök be és kikapcsolási tranziensei. A távvezetékek elosztott paraméterű modellje.

   

  ·         A hullámfolyamatokat leíró egyenletek numerikus megoldása. Hullámjelenségek, reflexiók egyfázisú ideális veszteségmentes rendszerben. Nemlineáris és frekvenciafüggő paraméterek kezelése. Konstans paraméterű és frekvenciafüggő távvezeték reprezentációk. 

   

  Egyes előadások keretében számítógép-laboratóriumi foglalkozásokra kerül sor, ahol rövid bemutató előadás után a hallgatók önállóan megoldják az alábbi feladatokat:

  •  A PowerWorld szimulációs szoftver ismertetése. Esettanulmányok bemutatása egyszerű 2-3 csomópontos hálózatokon: teljesítmény-áramlás, feszültség-meddő szabályozás nagyfeszültségű kooperációs hálózaton. Feszültségviszonyok elemzése kiserőművek közcélú elosztóhálózatra történő csatlakoztatásakor.

  • A Digsilent Power Factory szoftver ismertetése. Feszültségviszonyok és hálózati veszteség számítása kisfeszültségű hálózaton.
  • Az ATP-EMTP szimulációs programrendszer ismertetése. A villamosenergia hálózat tipikus tranziens folyamatainak vizsgálata: távvezeték be- és kikapcsolása, zárlatok megszakítása, soros és sönt kondenzátorok, fojtótekercsek be- és kikapcsolása, transzformátorok bekapcsolása.
  (A laboratóriumi foglalkozásokon a részvétel nem kötelező, de megkönnyíti a házi feladatok elkészítését.)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2x2 óra előadás, irányított laboratóriumi gyakorlatok, önállóan elvégzendő laboratóriumi gyakorlat

  10. Követelmények

  ·         Szorgalmi időszakban 2 zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése

  ·         Önálló házi feladat kidolgozása és beadási a szorgalmi időszak végéig.

  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható. A házi feladat különeljárási díj ellenében a pótlási héten is leadható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadóival személyesen, vagy e-mailben egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom W.D. Stevenson: Elements of power system analysis, McGraw-Hill

   

  R. N. Dhar: Computer Aided Power System Operation and Analysis. McGraw-Hill

   

  ATPDraw version  user manual, ISBN 82-594-2344-8, Aug 2002

   

  Power World Simulator Tutorial

   

  Digsilent Power Factory Tutorial

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése30
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása30
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Intézet:

   

  Prikler László

   

  tanársegéd

   

  BME VET

   

  Dr. Raisz Dávid

   

  docens

   

  BME VET

   

  Szabó László

   

  adjunktus

   

  BME VET

   

  Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."