Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos Gépek és hajtások

  A tantárgy angol neve: Electrical Machines and Drives

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. január 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi EgyetemGépészmérnöki KarEnergetikai mérnök SzakBSc képzés
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA004 4 3/1/0/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr.Veszprémi KárolydocensVillamos Energetika TanszékVillamos Gépek és Hajtások Csoport
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizikai, villamosságtan, elektronika, elektrotechnika.
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIVEA002", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Nincs

  Kötelező:

  A tantárgyat csak azok vehetik fel, akik megszerezték az Elektrotechnika (BMEVIVEA002) tantárgy kreditjét.

  7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók megismerkedjenek a villamos gépek felépítésével, alapműködésével, jelleggörbéivel, jellegzetes üzemviszonyaival, alapvető paramétereivel. Ezen alapulva képesek legyenek elsajátítani az egyen és váltakozó áramú villamos hajtások alapvető működését, üzemviszonyait, paramétereit, különféle táplálási módjait és képesek legyenek az alapvető számítások elvégzésére.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1.hét:A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása, vektorábrája, üzeme. 2. hét: Villamos hajtások kinetikája (tömegek és nyomatékok redukálása, stabilitás, mozgásegyenlet, időállandók). Viszonylagos egységek használata.3. hét: Az egyenáramú gép felépítése, működése, az indukált feszültsége, nyomatéka, helyettesítő kapcsolása. 4-5. hét: Az egyenáramú gép gerjesztési módjai, mechanikai jelleggörbék. Egyenáramú motorok indítása. Egyenáramú motorok fékezési módjai: visszatápláló, ellenállásos, ellenáramú fékezés. Állandó feszültségről táplált egyenáramú motorok fordulatszámának változtatása. 6-7. hét: Egyenáramú áramirányítós hajtások. Áramirányító kapcsolások. Működés a fedés elhanyagolásával és figyelembevételével. Áramirányítós hajtás teljesítményviszonyai. Egyenáramú szaggatós hajtások felépítése, vezérlése, mechanikai jelleggörbéi.8-9. hét: Háromfázisú vektorok (Park-vektorok). Váltakozó áramú gépek mágneses mezői, indukált feszültsége. Az aszinkron gép működési elve, helyettesítő áramköre, teljesítmény mérlege, vektorábrája, áramdiagramja, állandó feszültségű mechanikai jelleggörbéje. 10. hét: Aszinkron motorok indítása. Aszinkron motorok fékezési módjai: generátoros, ellenáramú, dinamikus fékezés. Aszinkron motorok fordulatszámának változtatása a forgórész ellenállás változtatásával, a tápfeszültség változtatásával és a pólus-szám változtatásával. 11-12. hét: Frekvenciaváltós aszinkron motoros hajtások. Egyszerű feszültség inverteres hajtás működése, feszültsége. ISZM feszültség inverteres hajtás. 13. hét: A szinkron gép működési elve, felépítése, helyettesítő áramköre, vektorábrája, hálózatra kapcsolása, terhelésfelvétele, nyomatéka. A hengeres forgórészű szinkron gép áramvektor diagramja. 14. hét: Szinkron motorok statikus és dinamikus stabilitása. Szinkronmotorok gerjesztés-szabályozása. Gyakorlatok: számítási gyakorlatok a következő témakörökben, beépítve az adott témakör előadásai mellé: indítási kapcsolások számítása, felharmonikus tartalom számítása, viszonylagos egységek használat, időállandók számítása, vektorábrák szerkesztése.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás, számítási gyakorlat
  10. Követelmények − 2 nagyzárthelyi a 7. és a 14. héten.
  − 3 kiszárthelyi elosztva a zagyzárthelyik között. Csak a két legjobb kerül beszámításra,
  ezért külön pótlási lehetőség nincs.
  − A félévközi jegy megszerzésének feltétele mindkét nagyzárthelyi legalább elégséges
  eredménye, valamint a 2 legjobb kiszárthelyi legalább elégséges átlaga.
  − A félévközi jegy a két nagyzárthelyi két jegyének valamint a kiszárthelyikre kapott jegyek
  átlagából képzett jegy átlaga.
  11. Pótlási lehetőségek A nagyzárthelyi dolgozatok pótlására vagy javítására a szorgalmi időszakban egy-egy
  pótzárthelyi alkalmat, egy nagyzárthelyi pótlására vagy javítására egy alkalmat biztosítunk a
  pótlási héten. A vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs.
  12. Konzultációs lehetőségek A zárthelyi előtti órán.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom − Halász Sándor: Villamos hajtások, Egyetemi tankönyv.
  − Letölthető segédletek. http://www.vet.bme.hu/okt/energ/vg/villgep/index.htm
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra20
  Felkészülés zárthelyire60
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés14
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Veszprémi Károly

  docens

  Villamos Energetika Tanszék (VG)

  Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."