Elektrotechnika

A tantárgy angol neve: Electrotechnics

Adatlap utolsó módosítása: 2015. január 26.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Energetikai mérnök szak
Alapképzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEA002 3   4 2/1/1/v
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda István,
A tantárgy tanszéki weboldala https://vet.bme.hu/?q=tantargyak/elektrotechnika-energ
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék
Dr. Kádár István docens Villamos Energetika Tanszék (VG)
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizika, matematika, villamosságtan
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény("BMETE90AX02" , "jegy" , _ ) >= 2 ÉS
TárgyEredmény( "BMETE15AX15" ,"jegy" , _ ) >= 2

ÉS

(TárgyEredmény( "BMEVIHVA000" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény ("BMETE15AX15", "jegy", _) >= 2 )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
Kötelező:
A tárgyat csak azok vehetik fel, akik kreditpontot szereztek a következő tárgyakból:

Neptun-kód Cím
BMETE90AX02 Matematika A2
BMETE15AX15 Fizika A2E
vagy BMEVIHVA000 Villamosságtan

7. A tantárgy célkitűzése A villamos energia előállítás, -átalakítás, -szállítás és -felhasználás, továbbá a villamos mérési módszerek legfontosabb kérdéseinek a szaktárgyak keretében történő elsajátításához szükséges alapvető tudás megismertetése, a legfontosabb összefüggések bemutatása egyszerű számpéldák és laboratóriumi demonstrációk segítségével.
8. A tantárgy részletes tematikája Előadások
 1. hét: Villamos tér alapfogalmainak áttekintése. Villamos áram fogalma, erőhatás, energia, teljesítmény. Fajlagos ellenállás, hőfokfüggés. Joule törvénye, veszteség, hatásfok.
 2. hét: Villamos áramkörök egyszerűsítése, számítási módszerek. Áram mágneses hatása, Ampere törvénye, mágneses térerősség, indukció, fluxus. Indukció törvény, tekercsfluxus, Lenz törvénye. Villamos generátor és motor működési elve.
 3. hét: Induktivitást tartalmazó egyenáramú áramkör be- és kikapcsolása, tranziens folyamatok vizsgálata időtartományban.
 4. hét: Mágneses tér törési törvényei, mágnesezési görbe, permeabilitás. Mágneses körök számítása, a "mágneses Ohm törvény".
 5. hét: Szórás, a mágneses tér energiája. Önindukció, önindukciós tényező, induktivitás-szegény tekercs. Kölcsönös indukció.
 6. hét: Csatolt tekercsek soros és párhuzamos kapcsolása, mágneses energiája. Elektromágnes működése, erőhatás számítása.
 7. hét: Változó fluxus hatásai, hiszterézis és örvényáram veszteség. Állandó mágnest tartalmazó körök számítása.
 8. hét: Szinuszos feszültség előállítása forgási és nyugalmi indukcióval. Váltakozó áramú mennyiségek jellemzői.
 9. hét: Szinuszosan váltakozó feszültségre kapcsolt ellenállás, induktivitás és kondenzátor árama és teljesítménye. Soros és párhuzamos R-L, R-C és R-L-C körök számítása, rezgőkör, rezonancia.
 10. hét: Váltakozó áramú mennyiségek leírására síkvektorokkal és komplex számokkal. Ábrázolás komplex síkon. Komplex impedancia és teljesítmény.
 11. hét: Kirchhoff törvények alkalmazása komplex alakban ábrázolt mennyiségekre. Teljesítmény illesztés váltakozó áramú körben. Kondenzátorok és szigetelőanyagok vesztesége, tgd.
 12. hét: Feszültség, áram, impedancia, admittancia és frekvencia munkadiagramok.
 13. hét: Többhullámú mennyiségek vizsgálata. Szűrők. Transzformátor felépítése, működési elve.
 14. hét: Többfázisú feszültségrendszerek. Háromfázisú feszültség matematikai leírása, ábrázolása, jellemzői. Kapcsolási módok, szimmetrikus és aszimmetrikus rendszerek, teljesítmény, szimmetrikus összetevők.
Számítási gyakorlatok:
Feladat megoldások az előadások témakörében

Laboratóriumi gyakorlatok:
nagyfeszültségű kisülések, átütési szilárdság, érintésvédelem, napelem, üzemanyagcella, 1 és 3 fázisú egyenirányított jelek, önindukciós tényező, forgó mágneses tér témakörben, 1,5-1,5 óra terjedelemben.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás, számítási gyakorlat, laboratórium
10. Követelmények A szorgalmi időszakban:
 • A félév folyamán a hallgatók három zárthelyi dolgozatot írnak, előre láthatóan az 4., a 7. és a 10. héten, a megelőző zh. óta leadott anyagrészből, előadás időben.
 • A laboratóriumi gyakorlatok látogatása kötelező, a jelenlétet és a felkészültséget minden alkalommal ellenőrizzük. 2 gyakorlat pótlására - különeljárási díj befizetése ellenében - a pótlási héten egy alkalommal, lehetőséget biztosítunk.
 • A vizsgára bocsátás és a félévközi követelmények teljesítését elismerő aláírás feltétele a zárthelyi dolgozatokkal elérhető összpontszám legalább 50 %-ának megszerzése és va-lamennyi laboratóriumi gyakorlat sikeres elvégzése. Az aláírás a megszerzését követő harmadik szemeszter végéig érvényes.
A vizsgaidőszakban:
 • A vizsga szóbeli, a vizsgázók két elméleti kérdést és egy számpéldát kapnak kidolgo-zásra. A szorgalmi időszakra előírt követelmények teljesítésének értékelését a vizsga-jegybe nem számítjuk be. Sikertelen vizsgázók ismétlővizsgát legkorábban 3 nap múlva tehetnek. A kreditpontok megszerzésének feltétele az eredményes vizsga.
 • a félévközi követelményeket pótlás nélkül teljesítők tehetnek a pótlási héten.
 • Kiemelkedő teljesítmény alapján megajánlott jegyet a zárthelyi dolgozatokon elérhető összpontszm 90%-át pótlás nélkül elérők kaphatnak.
11. Pótlási lehetőségek
 • A sikertelen vagy elmulasztott zh. pótlására a szorgalmi időszakban, órarenden kívüli időben, egy-egy alkalommal, lehetőséget biztosítunk. Legfeljebb 2 zárthrlyi dolgozat pótolható.
 • 2 laboratóriumi gyakorlat pótlására - különeljárási díj befizetése ellenében - a pótlási héten lehetőséget biztosítunk.
 • Aláírás megszerzésére a pótlási időszakban csak a laboratóriumi gyakorlatokat teljesí-tőknek biztosítunk lehetőséget, különeljárási díj befizetése ellenében.
12. Konzultációs lehetőségek Szorgalmi időszakban: a zárthelyi dolgozat előtti héten,
vizsgaidőszakban: heti 1 alkalommal, hirdetmény szerint.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Retter Gy.: Áramkörök. (Elektrotechnikai számítások sorozat) Tankönyvkiadó, 1967, 340 o.
Hajach, T., Maluzin, H., Bernáth, J.: Elektrotechnikai számítások. Műszaki Könyvkiadó, Buda-pest, 1975, 374 o.
Uray V., Szabó Á.: Elektrotechnika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. 432 o.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 56
Félévközi készülés órákra 10
Felkészülés zárthelyire 12
Felkészülés laboratóriumi gyakorlatokra
16
Vizsgafelkészülés 26
Összesen 120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék
Dr. Kádár István docens Villamos Energetika Tanszék (VG)
Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."