Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektrotechnika

  A tantárgy angol neve: Electrotechnics

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. január 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai mérnök szak
  Alapképzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA002 3   4 2/1/1/v
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda István,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://vet.bme.hu/?q=tantargyak/elektrotechnika-energ
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék
  Dr. Kádár István docens Villamos Energetika Tanszék (VG)
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizika, matematika, villamosságtan
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény("BMETE90AX02" , "jegy" , _ ) >= 2 ÉS
  TárgyEredmény( "BMETE15AX15" ,"jegy" , _ ) >= 2

  ÉS

  (TárgyEredmény( "BMEVIHVA000" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény ("BMETE15AX15", "jegy", _) >= 2 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Kötelező:
  A tárgyat csak azok vehetik fel, akik kreditpontot szereztek a következő tárgyakból:

  Neptun-kód Cím
  BMETE90AX02 Matematika A2
  BMETE15AX15 Fizika A2E
  vagy BMEVIHVA000 Villamosságtan

  7. A tantárgy célkitűzése A villamos energia előállítás, -átalakítás, -szállítás és -felhasználás, továbbá a villamos mérési módszerek legfontosabb kérdéseinek a szaktárgyak keretében történő elsajátításához szükséges alapvető tudás megismertetése, a legfontosabb összefüggések bemutatása egyszerű számpéldák és laboratóriumi demonstrációk segítségével.
  8. A tantárgy részletes tematikája Előadások
  1. hét: Villamos tér alapfogalmainak áttekintése. Villamos áram fogalma, erőhatás, energia, teljesítmény. Fajlagos ellenállás, hőfokfüggés. Joule törvénye, veszteség, hatásfok.
  2. hét: Villamos áramkörök egyszerűsítése, számítási módszerek. Áram mágneses hatása, Ampere törvénye, mágneses térerősség, indukció, fluxus. Indukció törvény, tekercsfluxus, Lenz törvénye. Villamos generátor és motor működési elve.
  3. hét: Induktivitást tartalmazó egyenáramú áramkör be- és kikapcsolása, tranziens folyamatok vizsgálata időtartományban.
  4. hét: Mágneses tér törési törvényei, mágnesezési görbe, permeabilitás. Mágneses körök számítása, a "mágneses Ohm törvény".
  5. hét: Szórás, a mágneses tér energiája. Önindukció, önindukciós tényező, induktivitás-szegény tekercs. Kölcsönös indukció.
  6. hét: Csatolt tekercsek soros és párhuzamos kapcsolása, mágneses energiája. Elektromágnes működése, erőhatás számítása.
  7. hét: Változó fluxus hatásai, hiszterézis és örvényáram veszteség. Állandó mágnest tartalmazó körök számítása.
  8. hét: Szinuszos feszültség előállítása forgási és nyugalmi indukcióval. Váltakozó áramú mennyiségek jellemzői.
  9. hét: Szinuszosan váltakozó feszültségre kapcsolt ellenállás, induktivitás és kondenzátor árama és teljesítménye. Soros és párhuzamos R-L, R-C és R-L-C körök számítása, rezgőkör, rezonancia.
  10. hét: Váltakozó áramú mennyiségek leírására síkvektorokkal és komplex számokkal. Ábrázolás komplex síkon. Komplex impedancia és teljesítmény.
  11. hét: Kirchhoff törvények alkalmazása komplex alakban ábrázolt mennyiségekre. Teljesítmény illesztés váltakozó áramú körben. Kondenzátorok és szigetelőanyagok vesztesége, tgd.
  12. hét: Feszültség, áram, impedancia, admittancia és frekvencia munkadiagramok.
  13. hét: Többhullámú mennyiségek vizsgálata. Szűrők. Transzformátor felépítése, működési elve.
  14. hét: Többfázisú feszültségrendszerek. Háromfázisú feszültség matematikai leírása, ábrázolása, jellemzői. Kapcsolási módok, szimmetrikus és aszimmetrikus rendszerek, teljesítmény, szimmetrikus összetevők.
  Számítási gyakorlatok:
  Feladat megoldások az előadások témakörében

  Laboratóriumi gyakorlatok:
  nagyfeszültségű kisülések, átütési szilárdság, érintésvédelem, napelem, üzemanyagcella, 1 és 3 fázisú egyenirányított jelek, önindukciós tényező, forgó mágneses tér témakörben, 1,5-1,5 óra terjedelemben.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás, számítási gyakorlat, laboratórium
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban:
  • A félév folyamán a hallgatók három zárthelyi dolgozatot írnak, előre láthatóan az 4., a 7. és a 10. héten, a megelőző zh. óta leadott anyagrészből, előadás időben.
  • A laboratóriumi gyakorlatok látogatása kötelező, a jelenlétet és a felkészültséget minden alkalommal ellenőrizzük. 2 gyakorlat pótlására - különeljárási díj befizetése ellenében - a pótlási héten egy alkalommal, lehetőséget biztosítunk.
  • A vizsgára bocsátás és a félévközi követelmények teljesítését elismerő aláírás feltétele a zárthelyi dolgozatokkal elérhető összpontszám legalább 50 %-ának megszerzése és va-lamennyi laboratóriumi gyakorlat sikeres elvégzése. Az aláírás a megszerzését követő harmadik szemeszter végéig érvényes.
  A vizsgaidőszakban:
  • A vizsga szóbeli, a vizsgázók két elméleti kérdést és egy számpéldát kapnak kidolgo-zásra. A szorgalmi időszakra előírt követelmények teljesítésének értékelését a vizsga-jegybe nem számítjuk be. Sikertelen vizsgázók ismétlővizsgát legkorábban 3 nap múlva tehetnek. A kreditpontok megszerzésének feltétele az eredményes vizsga.
  • a félévközi követelményeket pótlás nélkül teljesítők tehetnek a pótlási héten.
  • Kiemelkedő teljesítmény alapján megajánlott jegyet a zárthelyi dolgozatokon elérhető összpontszm 90%-át pótlás nélkül elérők kaphatnak.
  11. Pótlási lehetőségek
  • A sikertelen vagy elmulasztott zh. pótlására a szorgalmi időszakban, órarenden kívüli időben, egy-egy alkalommal, lehetőséget biztosítunk. Legfeljebb 2 zárthrlyi dolgozat pótolható.
  • 2 laboratóriumi gyakorlat pótlására - különeljárási díj befizetése ellenében - a pótlási héten lehetőséget biztosítunk.
  • Aláírás megszerzésére a pótlási időszakban csak a laboratóriumi gyakorlatokat teljesí-tőknek biztosítunk lehetőséget, különeljárási díj befizetése ellenében.
  12. Konzultációs lehetőségek Szorgalmi időszakban: a zárthelyi dolgozat előtti héten,
  vizsgaidőszakban: heti 1 alkalommal, hirdetmény szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Retter Gy.: Áramkörök. (Elektrotechnikai számítások sorozat) Tankönyvkiadó, 1967, 340 o.
  Hajach, T., Maluzin, H., Bernáth, J.: Elektrotechnikai számítások. Műszaki Könyvkiadó, Buda-pest, 1975, 374 o.
  Uray V., Szabó Á.: Elektrotechnika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. 432 o.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 56
  Félévközi készülés órákra 10
  Felkészülés zárthelyire 12
  Felkészülés laboratóriumi gyakorlatokra
  16
  Vizsgafelkészülés 26
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék
  Dr. Kádár István docens Villamos Energetika Tanszék (VG)
  Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."