Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Elektrotechnika I.

  A tantárgy angol neve: Electrical Engineering I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVE2020 3 2/0/0/f 2 2/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda István,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Vajda István

  docens

  VET (VG)

  Dr. Berta István

  egyetemi tanár

  VET (NF)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  ------

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  ---------- ------

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az Elektrotechnika 1. tantárgy oktatásának célja, hogy valamennyi villamosmérnök hallgató számára nyújtson gyakorlati elektrotechnikai alapismereteket és azok alkalmazási készségét. Mutassa be az energiatermelés, szállítás-elosztás és felhasználás elvét, legfontosabb gyakorlati megoldásait és kapcsolódását más villamos és nem villamos szakterületekhez.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Villamosenergia-szolgáltatás kialakulásának folyamata (erőműtől a fogyasztóig):

  Villamosság mint jelhordozó és energiahordozó. (Frekvencia tartományok, sávszélességek, jelsebességek, - Feszültség és teljesítményszintek.)

  Vezetékes közszolgáltatások (víz, gáz, áram, telefon, PLT, kábel TV)

  Áramnemek (DC, AC), egy és háromfázisú AC, AC frekvenciák

  Villamosenergia táprendszerek (gyakorlati példákkal, múltból, jelenből)

  Villamosenergia táplálási áram-nemek (gyakorlati példákkal, múltból, jelenből):

  Villamosenergia AC “szintlépcsők” (feszültség és áramlépcsők)

  Villamosenergia előállítása (források)

  Primer hajtógépek (gőzturbina, vízturbina, gázmotor),

  Szinkron generátor (mint energia átalakító),

  Villamosenergia fejlesztők típusai (erőművi nagy turbina-generátor egységek, kiserőművek, gázmotoros egységek, szélerőmű, naperőmű), hálózati csatlakozásuk, karakterisztikájuk és kölcsönhatásuk,

  Energia tárolásának hagyományos módszerei, tározós erőművek, akkumulátor.

  Villamosenergia szállítás eszközei (szimmetrikus háromfázisú energiaátvitel)

  Távvezetékek és kábelek (szerepük, főbb típusai, összehasonlításuk)

  Energia transzformátorok (szerepük, áttétel, csillag/delta kapcsolás szerepe és hatása, a csillagpont földelésének szerepe)

  Adott keresztmetszetben átvitt háromfázisú teljesítmény (időfüggvény, hatásos-, meddő- és látszólagos teljesítmény) értelmezése, irányrendszere, mérése és szemléltetése háromfázisú vektorral

  Villamosenergia elosztás, fogyasztói rendszerek

  Kisfeszültségű fogyasztók (háztartási, információ-technológiai, stb.) hálózata és készülékei, tipikus fogyasztók jellegzetes áramalakjai (PC tápegység, energiatakarékos lámpa, mikrohullámú sütő, stb.)

  Ipartelepek, irodaházak hálózata és fogyasztói

  Nemlineáris ipari fogyasztók

  Villamos hajtások alkalmazási területei és megoldási példái

  A villamosenergia-szolgáltatás minősége, megbízhatósága (szünetmentes energiaellátás)

  Az áram okozta igénybevételek

  A vezetőkön és csatlakozásokon átfolyó áram termikus és dinamikus hatásából eredő igénybevételek.

  A be- és kikapcsolás során okozott többletigénybevételek túlterhelési és zárlati körülmények között. A kikapcsoláskor fellépő villamos ív szerepe.

  Élettani hatások

  Villamos áram hatása, veszélye, érintésvédelem alapjai.

  Villamos, mágneses erőterek hatása és veszélye.

  Elektromágneses terek (mobil bázisállomás és készülék) hatása, potenciális veszélye és védelem.

  A határértékek előírásrendszere (irányelvek, ajánlások és szabványelőírások)

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi legalább elégséges szintű teljesítése.

  amelyek az aláírás megszerzésének a feltételei.

  b. A vizsgaidőszakban:-------

  1. Elővizsga: -----------
  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

  A vizsgaidőszakban:-----------

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: Zh. elötti héten.

  A vizsgaidőszakban:----------

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Elektronikus jegyzet, hozzáférhető szemeszter utolsó hetében.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  10

  Felkészülés zárthelyire

  15

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  5

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  60

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Vajda István

  docens

  VET (VG)

  Dr. Berta István

  egyetemi tanár

  VET (NF)