Villamosenergia laboratórium III.

A tantárgy angol neve: Electric Power Laboratory III.

Adatlap utolsó módosítása: 2007. február 13.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Energetikai Mérnöki Szak

Standard tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVE0017     3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Erdélyi István,
4. A tantárgy előadója

Dr.Erdélyi István

adjunktus

VET (VG)

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Villamosenergetika, Elektronika, Szabályozástechnika

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Ajánlott: (VIVM4036) VER üzeme és irányítása, (VINF0190) Nagyfeszültségű technika, (VIVG4043) Diagnosztika és monitoring

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

Neptun-kód Cím

---------

7. A tantárgy célkitűzése

A szakmai modul villamos energetikai tárgyaiban elsajátított ismeretek elmélyítése és gyakorlati alkalmazása.

Az e félévi Villamosenergia labor II. tárgy a VER üzeme és irányítása, a Nagyfeszültségű technika, a Diagnosztika és monitoring tárgyakhoz kapcsolódik.

8. A tantárgy részletes tematikája

VER üzeme és irányítása témakör:

20 kV-os sugaras távvezeték üzeme

Feszültségesés, teljesítményveszteség, meddőteljesítmény kompenzáció, 120/20 kV-os transzformátor szabályozás vizsgálata és elemzése számítógépi modellen.

400 kV-os nagytávolságú teljesítmény-átvitel

Számítógépi modellvizsgálat, modellezés, paraméterezés, teljesítmény-, feszültségviszonyok elemzése, az átvihető teljesítmény korlátai, feszültségszabályozás 400/120 kV-os állomásban

Nagyfeszültségű technika témakör:

Nagyfeszültségű kisülések vizsgálata

Atmoszférikus levegőben létrejövő kisülés kialakulási feltételeinek vizsgálata. Az átütési feszültség meghatározása különböző elektródelrendezések esetén (homogén erőtérben és gömb-sík elrendezésben), nagy váltakozó feszültség és nagyfeszültségű impulzus alkalmazásakor. A mérés során a hallgatók a fenti esetekben

megmérik az átütési feszültséget, majd a kapott adatokat feldolgozva meghatározzák az átütési valószínűség eloszlását és a villamos szilárdság értékeit. A kapott eredmények értékelése.

Váltakozóáramú ív vizsgálata

A mérés célja a váltakozóáramú körben égő ív tulajdonságainak vizsgálata. A mérés során a hallgatók állandó ívhosszúság mellett megvizsgálják az ívre jutó feszültségnek és az ív áramának időfüggvényeit különböző fázistényezőjű (cosj ) körök esetén. Ezeken kívül megvizsgáljuk még az ív dinamikus jelleggörbéjét is. A mérés második felében a váltakozóáram megszakítását vizsgáljuk. A mérés során elvégzendő feladatok:

- a regisztrátumból meghatározni az ív gyújtási és kialvási feszültségét

- meghatározni az íváramban mutatkozó szünetek idejét

- az ívhiszterézis görbe vizsgálata.

Olvadóbiztosítók és kismegszakítók vizsgálata

A mérés első részében a hallgatók a biztosító modell kiolvadási jelleggörbéjét határozzák meg a túlterhelési áramtartományban, levegőben kifeszített és homokba ágyazott olvadószál esetén. A jelleggörbék alapján meghatározandók és összehasonlítandók a határáramok valamint a melegedési időállandók. Ellenőrizendő a levegőben kifeszített valamint a homokba ágyazott szál átmérője és határárama közötti tapasztalati összefüggés állandójának értéke. A mérés második felében a hallgatók a kismegszakítókat tanulmányozzák, többek között meghatározva a melegedési időállandójukat, határáramukat, működési idejüket, ívfeszültségüket

Diagnosztika és monitoring témakör:

Villamos gépek dinamikus kiegyensúlyozottságának kísérleti vizsgálata.

A rugalmasan felfüggesztett és merev testre szerelt rezgésszegény aszinkron motor tengelyén lévő tárcsába ismert sugáron elhelyezett, ismert tömegű súlyok hatására kialakuló rázóerők hatását vizsgáljuk. A feladat olyan algoritmus keresése, amellyel a tömeg helye és értéke meghatározható.

Villamos gépek termikus állapot jellemzőinek kísérleti vizsgálata

Egyen és aszinkronmotorból álló gépcsoport aszinkron gépét csillag és deltakapcsolásban lehet üzemeltetni. A motor melegedés vizsgálata a szuperponált egyenárammal csillag-kapcsolásban ismert megoldás. A feladat olyan mérési megoldás keresése, amellyel a tekercselés delta kapcsolásában is elvégezhető ez a mérés.

ISZM feszültség inverterrel táplált aszinkronmotorok táplálási jellemzőinek kísérleti vizsgálata.

Egyen és aszinkronmotorból álló gépcsoport aszinkron gépét ISZM feszültség inverter táplálja. Az egyenáramú gép terheli. A motor táplálási jellemzőit a nyomatékmérő műszer figyeli. Feladat az inverter különböző beállításánál a terhelés változtatás következtében kialakuló áram, feszültség és fluxus térvektor nyomvonal ábrák megfigyelése

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

A 8 db 3 órás laboratóriumi gyakorlatot és a kiértékelést a hallgatók max 4 fős csoportokban, egyéni feladatokat is megoldva végzik.

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: mind a 8 gyakorlat eredményes, legalább elégséges szintű elvégzése..

b. A vizsgaidőszakban: Laboratóriumi gyakorlatok pótlása a vizsgaidőszakban nem lehetséges.

  1. Elővizsga:
11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban 2 laboratóriumi gyakorlat pótlását biztosítjuk.

12. Konzultációs lehetőségek

A tanszéki hirdetőtáblán szereplő beosztásban foglaltak szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Mérési segédletek, tanszéki kiadványok.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra

30

Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

60

Vizsgafelkészülés
Összesen

90

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Faludi Andor

ajunktus

VET (VM)

Kiss István

tanársegéd

VET(NF)

Dr.Erdélyi István

adjunktus

VET(VG)