Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergia laboratórium III.

  A tantárgy angol neve: Electric Power Laboratory III.

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. február 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai Mérnöki Szak

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVE0017     3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Erdélyi István,
  4. A tantárgy előadója

  Dr.Erdélyi István

  adjunktus

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamosenergetika, Elektronika, Szabályozástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott: (VIVM4036) VER üzeme és irányítása, (VINF0190) Nagyfeszültségű technika, (VIVG4043) Diagnosztika és monitoring

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  ---------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A szakmai modul villamos energetikai tárgyaiban elsajátított ismeretek elmélyítése és gyakorlati alkalmazása.

  Az e félévi Villamosenergia labor II. tárgy a VER üzeme és irányítása, a Nagyfeszültségű technika, a Diagnosztika és monitoring tárgyakhoz kapcsolódik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  VER üzeme és irányítása témakör:

  20 kV-os sugaras távvezeték üzeme

  Feszültségesés, teljesítményveszteség, meddőteljesítmény kompenzáció, 120/20 kV-os transzformátor szabályozás vizsgálata és elemzése számítógépi modellen.

  400 kV-os nagytávolságú teljesítmény-átvitel

  Számítógépi modellvizsgálat, modellezés, paraméterezés, teljesítmény-, feszültségviszonyok elemzése, az átvihető teljesítmény korlátai, feszültségszabályozás 400/120 kV-os állomásban

  Nagyfeszültségű technika témakör:

  Nagyfeszültségű kisülések vizsgálata

  Atmoszférikus levegőben létrejövő kisülés kialakulási feltételeinek vizsgálata. Az átütési feszültség meghatározása különböző elektródelrendezések esetén (homogén erőtérben és gömb-sík elrendezésben), nagy váltakozó feszültség és nagyfeszültségű impulzus alkalmazásakor. A mérés során a hallgatók a fenti esetekben

  megmérik az átütési feszültséget, majd a kapott adatokat feldolgozva meghatározzák az átütési valószínűség eloszlását és a villamos szilárdság értékeit. A kapott eredmények értékelése.

  Váltakozóáramú ív vizsgálata

  A mérés célja a váltakozóáramú körben égő ív tulajdonságainak vizsgálata. A mérés során a hallgatók állandó ívhosszúság mellett megvizsgálják az ívre jutó feszültségnek és az ív áramának időfüggvényeit különböző fázistényezőjű (cosj ) körök esetén. Ezeken kívül megvizsgáljuk még az ív dinamikus jelleggörbéjét is. A mérés második felében a váltakozóáram megszakítását vizsgáljuk. A mérés során elvégzendő feladatok:

  - a regisztrátumból meghatározni az ív gyújtási és kialvási feszültségét

  - meghatározni az íváramban mutatkozó szünetek idejét

  - az ívhiszterézis görbe vizsgálata.

  Olvadóbiztosítók és kismegszakítók vizsgálata

  A mérés első részében a hallgatók a biztosító modell kiolvadási jelleggörbéjét határozzák meg a túlterhelési áramtartományban, levegőben kifeszített és homokba ágyazott olvadószál esetén. A jelleggörbék alapján meghatározandók és összehasonlítandók a határáramok valamint a melegedési időállandók. Ellenőrizendő a levegőben kifeszített valamint a homokba ágyazott szál átmérője és határárama közötti tapasztalati összefüggés állandójának értéke. A mérés második felében a hallgatók a kismegszakítókat tanulmányozzák, többek között meghatározva a melegedési időállandójukat, határáramukat, működési idejüket, ívfeszültségüket

  Diagnosztika és monitoring témakör:

  Villamos gépek dinamikus kiegyensúlyozottságának kísérleti vizsgálata.

  A rugalmasan felfüggesztett és merev testre szerelt rezgésszegény aszinkron motor tengelyén lévő tárcsába ismert sugáron elhelyezett, ismert tömegű súlyok hatására kialakuló rázóerők hatását vizsgáljuk. A feladat olyan algoritmus keresése, amellyel a tömeg helye és értéke meghatározható.

  Villamos gépek termikus állapot jellemzőinek kísérleti vizsgálata

  Egyen és aszinkronmotorból álló gépcsoport aszinkron gépét csillag és deltakapcsolásban lehet üzemeltetni. A motor melegedés vizsgálata a szuperponált egyenárammal csillag-kapcsolásban ismert megoldás. A feladat olyan mérési megoldás keresése, amellyel a tekercselés delta kapcsolásában is elvégezhető ez a mérés.

  ISZM feszültség inverterrel táplált aszinkronmotorok táplálási jellemzőinek kísérleti vizsgálata.

  Egyen és aszinkronmotorból álló gépcsoport aszinkron gépét ISZM feszültség inverter táplálja. Az egyenáramú gép terheli. A motor táplálási jellemzőit a nyomatékmérő műszer figyeli. Feladat az inverter különböző beállításánál a terhelés változtatás következtében kialakuló áram, feszültség és fluxus térvektor nyomvonal ábrák megfigyelése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A 8 db 3 órás laboratóriumi gyakorlatot és a kiértékelést a hallgatók max 4 fős csoportokban, egyéni feladatokat is megoldva végzik.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: mind a 8 gyakorlat eredményes, legalább elégséges szintű elvégzése..

  b. A vizsgaidőszakban: Laboratóriumi gyakorlatok pótlása a vizsgaidőszakban nem lehetséges.

  1. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban 2 laboratóriumi gyakorlat pótlását biztosítjuk.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tanszéki hirdetőtáblán szereplő beosztásban foglaltak szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Mérési segédletek, tanszéki kiadványok.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  60

  Vizsgafelkészülés
  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Faludi Andor

  ajunktus

  VET (VM)

  Kiss István

  tanársegéd

  VET(NF)

  Dr.Erdélyi István

  adjunktus

  VET(VG)