Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergia laboratórium II.

  A tantárgy angol neve: Electrical Energy Laboratory II.

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. február 22.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai Mérnöki Szak

   

  Standard tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVE0013 9 0/0/2/f 3 2/2
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Kádár István

  docens

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamosenergetika, Elektronika, Szabályozástechnika

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Ajánlott: (VIAI4003) Irányítástechnika, (VIVG5001) Szabályozott villamos hajtások, (VIVM4036) VER üzeme és irányítása

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Neptun-kód Cím

  ----------

  7. A tantárgy célkitűzése

  A szakmai modul villamos energetikai tárgyaiban elsajátított ismeretek elmélyítése és gyakorlati alkalmazása.

  Az e félévi Villamosenergia labor II. tárgy az Irányítástechnika, a Szabályozott villamos hajtások, a VER üzeme és irányítása tárgyakhoz kapcsolódik.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Irányítástechnika témakör

  Érzékelők és illesztők

  A mérés célja az Irányítástechnika tantárgy keretében megismert érzékelési elvek ill. kapcsolások gyakorlati alkalmazása. A mérés során a megfelelő méretezések kiszámítása után a hallgatók egy laboratóriumi próba panelen kapcsolásokat állítanak össze. A mérések közül kettő analóg jelek optikai leválasztását valósítja meg. Ezek közül az egyik működési elve az inverz nemlinearitással történő kompenzáláson alapul, míg másik 1bites A/D átalakító, digitális optikai csatoló és 1bites D/A alkalmazásával oldja meg az analóg jelleválasztást. A harmadik mérési feladat inkrementális jeladó feldolgozó elektronikájának megvalósítása programozható áramkör felhasználásával.

  DC-DC átalakítók

  A mérés célja a DC-DC átalakító alapkapcsolások működésének megismerése valós körülmények között. A tanszéki gyártású panelokon egy-egy kapocs áthelyezésével lehet az egyes kapcsolási struktúrákat kialakítani. A megvalósítható alapkapcsolások: feszültségcsökkentő (Buck), feszültségnövelő (Boost), feszültség fordító (Buck-boost) és a Cuk kapcsolás. Mindegyik kapcsolás jellemző áram és feszültség időfüggvényeit a hallgatók digitális oszcilloszkópon rögzítik.

  Egy és háromfázisú feszültség inverter vezérlése

  A mérés célja egy és háromfázisú feszültséginverterek vezérlésére használt impulzusszélesség-modulációs módszerek megismerése. Az alkalmazott módszer, a kapcsolási frekvencia és a beállított holtidő hatásának tanulmányozása a terhelés feszültségének és áramának analizálásával. A mérés során a háromfázisú inverterek vezérlésének tanulmányozására egy mikrokontrollerrel irányított 1kVA-es aszinkronmotoros hajtás áll rendelkezésre. Az egyfázisú inverterek működését számítógépes szimulátorral (OrCad-PSPICE) lehet vizsgálni

  Szabályozott villamos hajtások témakör:

  Egyenáramú motoros szervohajtás

  A hajtás állandómágneses gerjesztésű egyenáramú motorból, tranzisztoros 4/4-es egyenáramú szaggatóból és fordulatszám szabályozásnak alárendelt áramszabályozó egységből áll. Feladat: az egyenáramú szaggató impulzusszélesség modulációs vezérlésének, az egyenáramú szervohajtás statikus és dinamikus tulajdonságainak a vizsgálata.

  Frekvenciaváltós aszinkron motoros hajtás

  A hajtás kalickás aszinkron motorból, háromfázisú kétszintű tranzisztoros feszültséginverterből és vezérlő-szabályozó egységből áll. Feladat: az impulzusszélesség modulációs (ISZM) feszültséginverter üzemi tulajdonságainak, a motor viselkedésének (feszültség-, áram- és fluxus jelalakjainak) a vizsgálata különböző beállítások mellett.

  Számítógéppel vezérelt szinkrongépes szervohajtás

  A hajtás állandómágneses forgórészű szinkron motorból, háromfázisú tranzisztoros ISZM feszültséginverterből és számítógépes szabályozó-vezérlő egységből áll. Feladat: a pozíció-, a fordulatszám- és az áramvektor szabályozott hajtás tulajdonságainak a vizsgálata különböző szabályozóköri beállításokkal.

  VER üzeme és irányítása témakör:

  0,4 kV-os elosztóhálózat lakossági fogyasztójának érintésvédelme

  Érintésvédelmi megoldások megismertetése. Fizikai modellhálózaton az érintésvédelem üzemkészségének vizsgálata, hibakeresés, hibaelhárítás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  A 7 db 3 órás laboratóriumi gyakorlatot és a kiértékelést a hallgatók max 4 fős csoportokban, egyéni feladatokat is megoldva végzik.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: mind a 7 gyakorlat eredményes, legalább elégséges szintű elvégzése..

  b. A vizsgaidőszakban: Laboratóriumi gyakorlatok pótlása a vizsgaidőszakban nem lehetséges.

  1. Elővizsga:
  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban legfeljebb 2 laboratóriumi gyakorlat pótlását biztosítjuk.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A mérési útmutatókban leírtak szerint.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  (a tantárgyhoz tartozó tanulmányi idő körülbelüli felosztása a tanórák, továbbá a házi feladatok és a zárthelyik között (a felkészülésre, ill. a kidolgozásra átlagosan fordítandó/elvárható idők félévi munkaórában, kredit x 30 óra, pl. 5 kredit esetén 150 óra)):

   

  Kontakt óra

  30

  Félévközi készülés órákra

  Felkészülés zárthelyire

  Házi feladat elkészítése

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  60

  ..

  Vizsgafelkészülés

  Összesen

  90

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Varjasi István

  docens

  AU

  Dr.Vincze Gyuláné

  adjunktus

  VET(VG)

  Faludi Andor

  adjunktus

  VET(VM)