Forgalmi mérések statisztikája

A tantárgy angol neve: Statistics of Traffic Measurements

Adatlap utolsó módosítása: 2006. július 1.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Műszaki Informatika Szak

Doktorandusz tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITTD017   4/0/0/v 0 1/1
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Maricza István,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Györfi László

egyetemi tanár

Számítástudományi és Információelméleti Tanszék

Maricza István

tudományos . segédmunkatárs

Távközlési és Telematikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Valószínűségszámítás

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

---

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat azokkal az alkalmazott matematikai eszközökkel és számítógépes módszerekkel, melyek a modern szélessávú hálózatok forgalmi adatainak statisztikai elemzéséhez szükségesek.

A legfontosabb forgalmi modellek áttekintése és az alapvető statisztikai fogalmak (becslés, hipotézisvizsgálat, modellillesztés) tisztázása után sorra megvizsgáljuk a különböző módszereket, egyenlő hangsúlyt fektetve az eljárások lényegének tisztázására és a konkrét gyakorlati kivitelezésére. Az általános elveket számos példával illusztráljuk és a tanult módszerek számítógépes alkalmazásával is megismerkedünk.

8. A tantárgy részletes tematikája

a) Forgalmi modellek. Statisztikai mintavétel. Leíró statisztikák. Grafikus ábrázolás, feltáró adatelemzés. Az eloszlás alakjának vizsgálata. Statisztikai szoftverek áttekintése.

b) Forgalmi jellemzők becslései és konfidencia-intervallumok. Maximum likelihood- és momentum-módszer. A korrelációstruktúra vizsgálata.

c) Statisztikai hipotézisvizsgálat. Paraméteres és nem-paraméteres próbák. Illeszkedésvizsgálat

d) Idősorok elemzése. A stacionaritás kérdése. Trend és szezonalitás szűrése. Spektrális analízis. Hosszú távon összefüggő adatok vizsgálata.

e) Pontfolyamatok statisztikája. Függetlenségvizsgálat. Másodrendű leírás. A klasszikus Poisson-modell hiányosságai

f) Az ATM- és Internet-forgalom vizsgálata

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás (+ önálló számítógépes gyakorlás)

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: a félév közepén egy zárthelyi dolgozat, illetve gyakorlati beszámoló a megszerzett számítógépes adatelemzési ismeretekből

b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga (a szorgalmi időszak követelményeinek teljesítése után)

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

a) Bevezetés a matematikai statisztikába. (Szerk.: Fazekas I.) Egyetemi jegyzet. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen (1997)

b) Cox–Lewis: The Statistical Analysis of Series of Events. Wiley, 1966

c) Lukács: Matematikai statisztika. 2. kiadás. Műszaki Könyvkiadó (1996)

d) Mardia – Kent – Bibby: Multivariate Analysis. Academic Press, London (1979)

e) Móri–Szeidl–Zempléni: Matematikai statisztika példatár. ELTE Eötvös kiadó (1997)

f) Vincze: Matematikai statisztika ipari alkalmazásokkal.

g) Válogatott cikkek a kommunikációs hálózatok irodalmából

15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Maricza István

tudományos segédmunkatárs

Távközlési és Telematikai Tanszék