Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Aspektus- és objektum-orientált modellek Java-ban

  A tantárgy angol neve: Aspect and Object Oriented Models in Java

  Adatlap utolsó módosítása: 2007. március 22.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2009. november 24.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  Választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITT9023 6, 8, 10 4/0/0/v 5 1/1
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  dr. Adamis Gusztáv

  Adjunktus

  TMIT

  Paller Gábor, Ph.D.

  Kovács Gábor

  Vendégelőadó

  ügyvivő szakértő

  NOKIA Hungary Kft.

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Az objektum-orientált tervezés és programozás alapjainak ismerete (Jáva, C++) előnyt jelent.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Kötelező előtanulmány:

  VIET1017 Programtervezés II. (villamosmérnöki szak), illetve

  BMEVIEE1239, 1240 Programozás alapjai I., II. (műszaki informatika szak)

  Ajánlott előtanulmány:

  VITT0127 Informatika II. (villamosmérnöki szak), illetve

  VIFO2237 Számítógéplabor III. (műszaki informatika szak)

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókat a Jáva nyelvet használó összetettebb technológiákkal, Jávás alkalmazásmodellekkel és az aspektus-orientált programozással Jáva nyelven.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A Jáva nyelv rövid bemutatása

  - Az alaptípusok, operátorok, vezérlési szerkezetek áttekintése.

  - Az objektum-orientáltság a Jáva nyelv esetében: osztály, tulajdonságok, módszerek, példány, interfészek, öröklődés, polimorfizmus.

  - A Jáva API osztályhierarchiájához kapcsolódó nyelvi elemek: kivételkezelés, szinkronizáció és többszálúság, introspection és reflection.

  Jáva alkalmazásmodellek és Jáva alapú technológiák bemutatása és szemléltetése példákon keresztül:

  - Jáva alkalmazás.

  - Applet, Web-böngésző, mint Jáva futtatókörnyezet + AWT grafikus felület.

  - MIDlet, Jáva implementáció a mobiltelefonokban és hasonló szűk erőforrásokkal rendelkező eszközökben, a MIDlet rendelkezésére álló szolgáltatások.

  - Xlet, CDC konfiguráció, Personal Basis és Personal Profile.

  - Servlet, JSP, webszerver, mint futtatókörnyezet, a szervlet kapcsolata a HTTP protokollal.

  - J2EE/EJB, Jáva az alkalmazás szerverekben + kommunikációs technológiák Jávában (web services, RMI, RMI-IIOP).

  - OSGi, menedzselhető Jáva platform kis erőforrással rendelkező eszközökre, OSGi keretrendszer és alapvető OSGi szolgáltatások.

  - Jáva alapú szövegfeldolgozás, lexikai elemző (JLex), parser (CUP).

  Az aspektus-orientált programozási nyelvek elmélete és Jáva megvalósítása:

  - Az aspektus-orientált rendszerek által megoldani kívánt problémák, összefésülődés (cross-cutting) és szétszóródás (tangling), ezek bemutatása motivációs példákon keresztül (hibakezelés, naplózás, biztonsági és teljesítménykövetelmények).

  - Az aspektus-orientált megoldás: aspektus dekompozíció és összeszövés (weaving).

  - Aspektus-orientált megoldás a motivációs példákra, elvárások (concern) egységekbe szervezése, osztályoktól függetlenítése.

  - AspectJ példák (a Jáva aspektus-orientált kiterjesztése):

  - join points (static, dynamic)

  - pointcut

  - advice

  - aspect

  - Az AspectJ-ben írt program működése, statikus és dinamikus pointcut kiértékelés és hatása fordítás és futás közben.

  - További Jáva-alapú aspektus-orientált rendszerek (HyperJ, AspectWerkz, JBoss AOP).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás és laboratórium.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  Az aláírás feltétele: vizsgajegy. A vizsgajegy alapja: vizsgaeredmény és laboratóriumi gyakorlatra kapott jegyek átlagának súlyozott összege.

  b. A vizsgaidőszakban:

  Írásbeli vizsga.

  1. Elővizsga:

  Nincs.

  11. Pótlási lehetőségek

  Egy laboratóriumi gyakorlat pótlására lehetőséget biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előadások után, illetve e-mail-en keresztül folyamatosan, vizsgák előtt igény esetén szervezetten.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Móricz Attila : Java programozási nyelv

  Nyékyné Gaizler Judit: Java 2 útikalauz programozóknak 1.3

  Horstmann, Cay S.: Core Java

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  45

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  30

  Vizsgafelkészülés

  15

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Paller Gábor, Ph.D.

  vendégelőadó

  NOKIA Hungary Kft.

  Németh Krisztián

  ügyvivő szakértő

  TMIT

  Kovács Gábor

  doktorandusz

  TMIT